Hyppää sisältöön

Tutkittua tietoa kaatumisten ehkäisystä

Tutustu tutkimusreferaatteihin kiinnostavista kaatumisten ehkäisyyn liittyvistä tutkimuksista.

Sivulle on koottu päivittyvä listaus kaatumisten ehkäisyyn liittyvistä tutkimusreferaateista. Ensimmäinen referaatti on julkaistu kesäkuussa 2019.

Tutkimusreferaatit

Murtumat vähenivät pandemiarajoitusten aikana

Vammojen ja tyypillisten murtumien määrä väheni erityisesti naisten keskuudessa pandemiarajoitusten aikana keväällä 2020. Suomalainen neljän sairaalan rekistereihin perustuva tutkimus osoitti, että koronakaranteenin aikaiset liikkumisrajoitukset näyttivät vähentävän vammojen määrää.

Ranne-, nilkka- ja olkaluun yläosan murtumissa vammat vähenivät erityisesti naisilla. Sen sijaan lonkkamurtumien ilmaantuvuuteen liikkumisrajoituksilla ei näytä olleen vaikutusta. Referaatti on julkaistu 23.3.2022.

Monipuolinen liikuntaharjoittelu vähentää murtumapotilaan kipua ja edistää toimintakyvyn palautumista

Monipuolinen ja riittävän intensiivinen liikuntaharjoittelu vähentää erityisesti lonkka- ja nikamamurtumapotilaan kipua sekä parantaa potilaiden fyysistä toimintakykyä ja elämänlaatua. Murtumapotilaan kuntoutus on kuitenkin aina moniammatillista yhteistyötä, missä jokaisella osatekijällä on oma tärkeä roolinsa. Murtumapotilaan kuntoutukseen kuuluu aina uusien kaatumisten ehkäisy. Nämä selviävät tammikuussa 2022 julkaistusta kuvailevasta tukimuskatsauksesta. Referaatti on julkaistu 2.3.2022.

Fyysinen aktiivisuus ja kaatumiskäsitykset ovat yhteydessä ikäihmisten kaatumisiin

Suurin osa kaatumisista johtuu erilaisista kaatumisten vaaratekijöistä tai monen vaaratekijän yhteisvaikutuksesta. Itä-Suomen yliopistossa tehdyn pro gradu -tutkielman aineistona käytettiin UKK-instituutin koordinoimassa KaatumisSeula®-hankkeessa kotkalaisille yli 65-vuotiaille ikäihmisille lähetettyä väestöotoskyselyä.

Tulosten perusteella fyysisesti aktiivisimmat ikäihmiset ilmoittivat kaatuneensa harvemmin kuin vähemmän aktiiviset. Lue uutisesta, millaisia vaaratekijöitä nousi esiin kaatumisten taustalta ja oliko kaatumisiin yleisesti liittyvillä käsityksillä, ns. kaatumiskäsityksillä, yhteyttä kaatumisiin. Referaatti on julkaistu 9.6.2021.

Hidas kävelynopeus ennustaa murtumia

Kävelynopeus hidastuu ikääntyessä. Hidas kävelynopeus puolestaan enteilee tasapainon ja toimintakyvyn ongelmia sekä kaatumisia.

Tuoreen ruotsalaistutkimuksen mukaan iäkkäillä naisilla kävelynopeuden mittaamiseen käytetty Timed ”Up and Go” -testi ennustaa osteoporoottisia murtumia ja lonkkamurtumia itsenäisesti. Referaatti on julkaistu 17.3.2021.

Liukuesteiden käyttö on yhteydessä muiden turvavälineiden käyttöön

Liukuesteiden ja nastakenkien käyttö yleistyy iän myötä. Kaikissa ikäryhmissä naiset käyttävät liukuesteitä miehiä useammin. Liukuesteiden ja nastakenkien käyttö on yhteydessä myös muiden henkilökohtaisten turvavälineiden käyttöön.

Lue tutkimusuutisesta, mitä muuta selvisi laajasta ruotsalaisen väestötutkimuksen tuloksista ja miten tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi kuntien kaatumisten ehkäisykampanjoissa, joissa jaetaan maksuttomia liukuesteitä kuntalaisille. Referaatti on julkaistu 17.3.2021.

Moniosaisilla kaatumisten ehkäisyohjelmilla voidaan vähentää iäkkäiden kaatumisia

Moniosaiset kaatumisten ehkäisyohjelmat sisältävät kaatumisten ehkäisytoimenpiteitä, joiden avulla voidaan vaikuttaa yksilöllisiin kaatumisten vaaratekijöihin. Näyttöä on erityisesti liikuntaharjoittelua sisältävien moniosaisten kaatumisten ehkäisyohjelmien vaikuttavuudesta yksittäisissä tutkimuksissa mutta systemaattisissa katsauksissa näyttö moniosaisten kaatumisten ehkäisyohjelmien vaikuttavuudesta on kuitenkin edelleen ristiriitaista.

Lue tutkimusreferaatista, miksi moniosaisten ohjelmien vaikuttavuudesta systemaattisissa katsauksissa on vaikea saada yksiselitteistä ja vahvaa tutkimusnäyttöä. Referaatti on julkaistu 8.12.2020.

Kaatumispelko on yleistä kotona asuvien iäkkäiden keskuudessa – erityisesti heillä, joilla on toimintakykyä heikentäviä geriatrisia oireyhtymiä 

Kaatumispelko on yleistä iäkkäillä, jotka ovat kaatuneet. Kaatumisen pelkoa esiintyy kuitenkin myös iäkkäillä, joiden taustalla ei ole kaatumishistoriaa. Kaatumispelko ilman toiminnanvajauksiakin on iäkkään liikkumis- ja toimintakyvyn kannalta merkityksellinen asia, koska se voi johtaa pelkoon liittyvään aktiivisuuden rajoittamiseen. 

Lue tutkimusreferaatista, millaisia vaikutuksia iäkkään toimintakykyä heikentävillä geriatrisilla oireyhtymillä kuten gerastenialla ja sarkopenialla on kaatumispelkoon ja kaatumisen pelkoon liittyvään aktiivisuuden rajoittamiseen. Kirjoitus on julkaistu 8.10.2020.

Lääkemuutoksilla voidaan vaikuttaa muistisairautta sairastavien kaatumisvaaraan

Asetyylikoliiniesteraasin (AKE:n) estäjiä käytetään muistisairauksien hoitoon vähentämään käytöshäiriöitä ja parantamaan sairastuneen päivittäistä toimintakykyä. Tutkimusnäyttö lääkkeen vaikutuksesta pitkälle edenneessä ja vaikea-asteisessa muistisairaudessa on kuitenkin ristiriitaista. 

Lue tutkimusreferaatista, millaisia positiivisia vaikutuksia AKE:n estäjä -lääkityksen lopettamisella oli kaatumisten ehkäisyn näkökulmasta. Kirjoitus on julkaistu 27.5.2020.

Pitkään jatkunut naisvoimisteluharrastus on tehokas liikuntaharjoittelumuoto kaatumisvammojen ehkäisyyn 

Pitkään naisvoimistelua harrastaneilla naisilla oli noin 30 prosenttia vähemmän terveydenhuollon käyntejä vaatineita kaatumisvammoja kuin vertailuryhmän liikuntaa harrastaneilla naisilla. Tämä selvisi UKK-instituutissa julkaistussa 20 vuoden seurantatutkimuksessa.

Lue kirjoituksesta, mitä muuta mielenkiintoista tutkimuksen tuloksista nousi esille. Kirjoitus on julkaistu 5.3.2020.

Kaatumisvammat yksi yleisimmästä uusintahoitojaksoille johtavista syistä 

Kaatumisvammat ovat yksi yleisimmistä uusintahoitojaksolle johtavista syistä erityisesti iäkkäillä, joilla on taustalla aiempi kaatuminen tai kognitiivista heikentymistä.

Lue tutkimusreferaatista, millainen rooli yli 65-vuotiaiden kaatumisvammoilla oli uusintahoitojaksojen aiheuttajana 30 päivän sisällä sairaalasta kotiutumisen jälkeen. Referaatti on julkaistu 18.12.2020.

Iäkkäiden sydän- ja verisuonitautien hyvällä hoidolla on oma roolinsa myös kaatumisten ehkäisyssä

Erilaiset sairaudet heikentävät iäkkään henkilön terveydentilaa ja liikkumiskykyä, mikä puolestaan lisää kaatumisvaaraa. Sairauksien hyvällä hoidolla voidaan vaikuttaa iäkkään kaatumisvaaraan ja siten myös kaatumisia voidaan ehkäistä.

Lue tutkimusreferaatista, miksi sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksien ennaltaehkäisy on tärkeää sekä kansanterveydellisesti että myös kaatumisten ehkäisyn näkökulmasta. Kirjoitus on julkaistu 30.10.2019.

Liikuntaharjoittelu eri muodoissaan edelleen keskeinen kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisykeino

Vuonna 2019 julkaistu Cochrane-katsaus päivittää näytön liikuntaharjoittelusta kaatumisten ehkäisyssä. Aiempiin katsauksiin verrattuna eri liikuntamuotojen vertailua on tehty enemmän. Kirjoitus on julkaistu 28.8.2019.

Iäkkäiden kotiharjoittelun toteutuminen perustuu hyvään yhteistyöhön ja sitoutumiseen

Iäkkäiden kaatumisten ehkäisyyn tähtäävän kotiharjoittelun jalkauttaminen käytännön toimintaan on tärkeää ja erittäin suositeltava toimenpide. Se vaatii kuitenkin monenlaista osaamista. Silti kotiharjoitteluohjelmien jalkauttamisesta on tehty vähän prosessin kuvaukseen perustuvaa tutkimusta.

Lue tutkimusreferaatista, miten alankomaalaiset hommassa onnistuivat – mikä heidät haastoi eniten ja mitkä olivat tärkeimmät oivallukset. Ja ennen kaikkea mitä me voisimme oppia! Kirjoitus on julkaistu 13.6.2019.

Päivitetty: 2.8.2023

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan