Hyppää sisältöön

Hidas kävelynopeus ennustaa murtumia

TUTKITTUA TIETOA MAAILMALTA

Kävelynopeus hidastuu ikääntyessä. Hidas kävelynopeus enteilee tasapainon ja toimintakyvyn ongelmia sekä kaatumisia. Iäkkäillä naisilla kävelynopeuden mittaamiseen käytetty Timed ”Up and Go” -testi (TUG) ennustaa osteoporoottisia murtumia ja lonkkamurtumia itsenäisesti.

Tulokset pähkinänkuoressa

Tutkimuksessa liikkumis- ja toimintakykyä mittaavan Timed ”Up and Go” -testin teki 3004 tutkittavaa. Seuranta-aikana murtumien ilmaantuvuus kasvoi jyrkästi yhdessä pidempien TUG-testiaikojen kanssa aina kahteentoista sekuntiin asti. Myöhemmissä tilastollisissa analyyseissa tutkijat havaitsivat, että hitaat TUG-testiajat (TUG >12 sekuntia) olivat yhteydessä korkeampaan murtumariskiin sekä lonkkamurtumiin. Yhteys säilyi itsenäisenä silloinkin, kun huomioitiin muut kaatumisten vaaratekijät ja reisiluun kaulan luuntiheys.

Säännöllinen liikkuminen ylläpitää liikkumiskykyä ja auttaa päivittäisistä askareista selviytymistä. Liikunnalla ja muulla fyysisellä aktiivisuudella voidaan edistää iäkkäiden toimintakykyä, ehkäistä sairauksia ja toiminnanvajavuuksia sekä parantaa itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua. Pienetkin aktiivisuutta lisäävät toimenpiteet voivat iäkkäillä olla ratkaisevia toimintakyvyn ja elämänlaadun kannalta. TUG-testi on nopea ja helppo tehdä eikä sen toteuttamiseen tarvita erityisiä välineitä. Kliinisessä työssä kävelynopeuden mittaaminen voisikin toimia yhtenä menetelmänä arvioitaessa iäkkäiden naisten murtumariskiä.

Tutkimuksen tausta, tavoitteet ja menetelmät

Tasapainohäiriöt ja kävelyyn liittyvät ongelmat ovat tyypillisiä kaatumistapaturmien vaaratekijöitä. Kaatumiset lisäävät myös luunmurtumien riskiä. Kaatumisten aiheuttamat murtumat ovat vakava terveysongelma. Erityisesti lonkkamurtumat aiheuttavat toimintakyvyn heikkenemistä, elinpiirin pienenemistä, avuntarpeen lisääntymistä ja elämänlaadun heikkenemistä.

Timed ”Up and Go” -testi on iäkkäiden liikkumiskyvyn ja tasapainon mittaamiseen kehitetty ja esimerkiksi fysioterapiassa paljon käytetty testi. Testaajalla ei kuitenkaan tarvitse olla terveydenhuoltoalan koulutusta. Testin voi tehdä käyttämällä liikkumisen apuvälinettä ja siten se sopii myös huonokuntoisimmille iäkkäille.

TUG-testissä tutkittava nousee istumasta seisomaan, kävelee (joko apuvälineen kanssa tai ilman) kolmen metrin matkan omaan tahtiinsa, kääntyy, kävelee takaisin ja istuutuu takaisin tuolille. Testaaja mittaa suoritukseen kuluvan ajan. Aiemmissa tutkimuksissa hitaat TUG-testiajat on yhdistetty kohonneeseen murtumariskiin, mutta on ollut epäselvää, onko yhteys itsenäinen vai monitekijäinen yhdessä muiden kaatumisten vaaratekijöiden ja yleisen heikon terveydentilan kanssa.

Tässä tutkimuksessa tutkijat halusivat selvittää, ennustaako TUG-testissä mitatut ajat murtumariskiä itsenäisesti ja voidaanko TUG-testiaikoja käyttää ennustettaessa iäkkäiden naisten riskiä saada osteoporoottinen murtuma tai lonkkamurtuma. Tutkimuksen aineisto koostui 75–80-vuotiaista ruotsalaisista naisesta (n=3028).

Tutkimuksen vahvuuksia ja heikkouksia

Vahvuuksia

  • Tutkimuksen kohdejoukko oli laaja.
  • Tutkimus toteutettiin seuranta-asetelmassa.
  • Analyysivaiheessa huomioitiin muiden kaatumisten vaaratekijöiden ja reisiluun kaulan luuntiheyden heikkenemisen aiheuttama mahdollinen sekoittava vaikutus.
  • Testimenetelmä oli hyvin soveltuva tutkimuksen kohdejoukolle ja suurin osa tutkittavista kykeni tekemään testin.
  • Tutkijat pohtivat tulosten yleistettävyyttä ruotsalaiseen väestöön.

Heikkouksia

  • Tutkimuksen sisäänottokriteereistä johtuen tutkimukseen osallistui vain rajattu ikäryhmä kotona asuvia ruotsalaisia naisia (ulkopuolelle jäivät alle 75-vuotiaat ja yli 80-vuotiaat sekä palveluasumisen piirissä asuvat naiset).
  • Tutkimuksen ulkopuolelle rajatiin naiset, joilla oli vaikeita toimintakyvyn ongelmia.
  • TUG-testille määritetty raja-arvo ei ole yleistettävissä nuoremmille naisille.

Maa, jossa tutkimus tehtiin

Ruotsi

Tutkimusartikkelin tiedot

Larsson, BAM., Johansson, L., Johansson, H., Axelsson, KF., Harvey, N., Vandenput, N., Magnusson, P., McCloskey, E., Liu, E., Kanis, JA., Sundh, D., Lorentzon, M. The timed up and go test predicts fracture risk in older women independently of clinical risk factors and bone mineral density. Osteoporosis International 2021, 32 (1), 75 –84.

Referoija

kaatumisten ehkäisyn asiantuntija, TtM, ft Tanja Kulmala, UKK-instituutti

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan