Hyppää sisältöön

Verkkokoulutus kaatumisten ehkäisystä

Maksuton, itsenäisesti verkossa opiskeltava koulutus- ja tietopaketti iäkkäiden parissa työskenteleville sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on lisätä tietoutta iäkkäiden kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisystä.

Kaatumisten ehkäisyn verkkokoulutus

Tavoite ja kohdejoukko 

Tämä koulutus- ja tietopaketti iäkkäiden kaatumisten ehkäisystä on tuotettu erityisesti iäkkäiden parissa työskentelevien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten ja opiskelijoiden käyttöön. Koulutuspaketti tarjoaa tutkittua tietoa kaatumisten ehkäisystä ja se on tarkoitettu itsenäiseen verkko-opiskeluun.

Oppimistavoitteet 

Koulutuskokonaisuuden avulla opit tiedostamaan iäkkäiden kaatumisten ehkäisyn merkityksen. Saat myös tietoa, miten voit hyödyntää ja ottaa käyttöösi tutkimusnäyttöön perustuvia työkaluja kaatumisvaaran arviointiin ja kaatumisten sekä kaatumisvammojen ehkäisyyn sosiaali- ja terveydenhuollon eri sektoreilla. 

Opiskelu 

Opiskelun voit aloittaa milloin tahansa ja edetä omaan tahtiisi. Koulutus koostuu kahdeksasta eri moduulista. Jokaiseen moduuliin sisältyy luentotallenne (15–55 min) sekä lyhyt, itsenäisesti suoritettava pohdinta. Pohdinnan tarkoituksena on herätellä osallistujaa pohtimaan kutakin aihealuetta syvällisemmin sekä miettimään, miten moduuleissa käsitellyt aiheet näyttäytyvät omassa työyhteisössä.

Huom! Tallenteissa mainittu oppimisalusta ei tällä hetkellä ole käytössä. Oppimistehtävät ovat itsenäisiä pohdintatehtäviä.

Kaatumisten ehkäisyn kahdeksan osainen verkkokoulutuspolku, kuvituskuva
Kaatumisten ehkäisyn verkkokoulutuksen rakenne ja sisältö

Tiedoksesi

Koulutuskokonaisuuden ovat tuottaneet erikoistutkija Saija Karinkanta sekä UKK-instituutin suunnittelija Tanja Kulmala. Materiaalin verkkototeutuksesta ovat olleet vastaamassa myös UKK-instituutin verkkopedagogi Nina Merivirta-Köykkä, suunnittelija Raija Oksanen ja julkaisusihteeri Tuula Äyräväinen. 

Maksuton koulutuskokonaisuus on laadittu Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy kuntien ja maakuntien yhteiseksi tehtäväksi -hankkeessa. Hanke on rahoitettu Sosiaali- ja terveysministeriön terveyden edistämisen määrärahalla.

Lisätietoja koulutuksesta: kaatumisten ehkäisyn asiantuntija Maarit Piirtola.

Koulutusmoduulit 

Koulutus koostuu kahdeksasta eri moduulista:

Moduuli A: Miksi kaatumisten ehkäisy on tärkeää?
videotallenteen kesto 13:18
(julkaistu 14.10.2019)

Moduuli B: Kaksi toimintamallia työn pohjaksi: KaatumisSeula® ja IKINÄ videotallenteen kesto 19:17
(julkaistu 18.11.2019)

Moduuli C: Kaatumisvaaran arviointi
videotallenteen kesto 17:31
(julkaistu 16.12.2019)

Moduuli D: KaatumisSeulan materiaalit käyttöön
videotallenteen kesto 12:10
(julkaistu 21.2.2020)

Moduuli E: Kaatumisten ehkäisykeinot kotona
videotallenteen kesto 40:09
(julkaistu 2.4.2020)  

Moduuli F: Kaatumisten ehkäisykeinot hoivapalveluissa
videotallenteen kesto 50:43
(julkaistu 12.6.2020)

Moduuli G: Kaatumisten ehkäisykeinot sairaalassa
videotallenteen kesto 42:39
(julkaistu 14.10.2020)

Moduuli H: Esteetön ympäristö ja apuvälineet kaatumisten ehkäisyssä
videotallenteen kesto 46:32
(julkaistu 19.11.2020)

Moduuli A: Miksi kaatumisten ehkäisy on tärkeää?

Koulutuksen ensimmäinen moduuli toimii johdantona aihealueeseen. Moduulissa käsitellään iäkkäiden kaatumisten yleisyyttä ja seurauksia sekä niistä aiheutuvia kustannuksia.

Oppimistavoitteena on herätellä katsojaa miettimään, miten kaatumisten ehkäisy näyttäytyy sekä miten kaatumisvammat huomioidaan omassa työyhteisössä. Asiantuntijana moduulissa toimii erikoistutkija Saija Karinkanta.

Videotallenne (13:18): Miksi kaatumisten ehkäisy on tärkeää?

Pohdinta

Miten kaatumiset näkyvät omassa työssäsi tai työyhteisössäsi.

 • Seurataanko kaatumisia?
 • Pidetäänkö niistä kirjaa?

Moduuli B: Kaksi toimintamallia työn pohjaksi: KaatumisSeula® ja IKINÄ 

Koulutuksen toisessa moduulissa esitellään kaksi tutkimusnäyttöön perustuvaa toimintamallia kaatumisten ehkäisyn kehittämistyön pohjaksi. Ensimmäinen esiteltävä malli on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kehittämä IKINÄ-toimintamalli ja toinen UKK-instituutin KaatumisSeula®-hankkeessa kehittämä KaatumisSeula®-toimintamalli.

Oppimistavoiteena on lisätä katsojan tietämystä suunnitelmallisesta ja tutkittuun tietoon perustuvasta kaatumisten ehkäisytyöstä sekä siitä, että kaatumisten ehkäisyn kehittämistyöhön on tarjolla toimintamalleja, jotka ovat sovellettavissa omaan työympäristöön ja joita voidaan käyttää myös rinnakkain. Asiantuntijoina moduulissa toimivat erikoistutkija Saija Karinkanta sekä suunnittelija Tanja Kulmala.

Videotallenne (19:17): Kaksi toimintamallia työn pohjaksi: KaatumisSeula® ja IKINÄ

Pohdinta

 • Perustuuko omassa työyhteisössäsi toteutettava kaatumisten ehkäisytyö johonkin toimintamalliin?

Jos omassa työyhteisössäsi ei vielä ole mitään kaatumisten ehkäisyn toimintamallia käytössä, voit miettiä, miten videolla esiteltyjä toimintamalleja voisi omassa työssäsi tai työyhteisössäsi käyttää.

Moduuli C: Kaatumisvaaran arviointi

Koulutuksen kolmannessa moduulissa käydään läpi kaatumisvaaran arviointia. Moduulissa esitellään THL:n IKINÄ-mallissa käytetyt lyhyeen kaatumisvaaran arviointiin tarkoitetut FROP-Com ja FRAT -lomakkeet sekä UKK-instituutin KaatumisSeula-hankkeessa kehitetty Kaatumisvaaran itsearviointi -lomake. Moduulin lopussa tutustutaan myös laajaan kaatumisvaaran arviontiin.

Oppimistavoitteena on korostaa katsojalle systemaattisen kaatumisvaaran arvioinnin tärkeyttä tehokkaiden ja yksilöllisten kaatumisten ehkäisytoimenpiteiden laatimisessa. Kaatumisvaaran arviointi on myös tärkeä osa kaatumisten ehkäisyn kehittämistyötä. Asiantuntijana moduulissa toimii suunnittelija Tanja Kulmala.

Videotallenne (17:31): Kaatumisvaaran arviointi

Pohdinta

 • Millaisia kaatumisvaaran arviointilomakkeita käytät työssäsi tai työyhteisössäsi?
 • Millaisia kokemuksia niistä ja niiden käytettävyydestä on?

Pohdi myös, ohjaavatko arvioinnin tulokset kaatumisten ehkäisykeinojen suunnittelua ja toteutusta. Jos et vielä käytä mitään lomaketta, mikä olisi kokeilemisen arvoinen omassa työssäsi?

Moduuli D: KaatumisSeulan materiaalit käyttöön

Koulutuksen neljännessä moduulissa tutustutaan Kaatumisseula®-työkaluihin käytännönläheisesti. Moduulissa käydään läpi koko maksuton KaatumisSeula®-työkalujen materiaali: kaatumisvaaran itsearviointilomake, tarkistuslista, 10 keinoa kaatumisten ehkäisyyn sekä liikuntaohje. Materiaali on helposti saatavilla sekä sen käytöstä on saatu hyviä kokemuksia KaatumisSeula®-hankkeesta.

Oppimistavoitteena on kannustaa sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisia ottamaan maksuttomat KaatumisSeula®-työkalut käyttöön omassa työssään. Asiantuntijana moduulissa toimii suunnittelija Tanja Kulmala.

Videotallenne (12:10): KaatumisSeulan materiaalit käyttöön

Pohdinta

 • Käytätkö KaatumisSeula®-työkaluja omassa työssäsi?
 • Mitä materiaaleja olet käyttänyt ja onko niiden käytettävyydessä eroja?
 • Millaisissa tilaisuuksissa voit käyttää materiaalia?

Onko materiaalin käytölle jotain esteitä? Mitä ne ovat ja miten tilannetta voisi muuttaa?

Moduuli E: Kaatumisten ehkäisykeinot kotona

Koulutuksen viidennessä moduulissa esitellään kotona asuvien iäkkäiden tutkimusnäyttöön perustuvia kaatumisten ehkäisyn toimenpiteitä. Moduulin alkuosa keskittyy liikuntaharjoitteluun, mikä väestötasolla on yksittäisistä keinoista tehokkain kaatumisten ehkäisykeino. Moduulin toisessa osassa käydään läpi muita yksittäisiä kaatumisten ehkäisykeinoja sekä moniosaisia kaatumisten ehkäisyohjelmia.

Oppimistavoitteena on lisätä katsojan tietämystä suunnitelmallisista ja tutkittuun tietoon perustuvista kaatumisten ehkäisykeinoista, joilla kotona asuvien iäkkäiden kaatumisvaaraan voidaan vaikuttaa ja heidän kaatumisvaaraansa vähentää. Asiantuntijoina moduulissa toimivat erikoistutkija Saija Karinkanta sekä suunnittelija Tanja Kulmala.

Videotallenne (40:09): Kaatumisten ehkäisykeinot kotona

Pohdinta

Mieti iäkästä asiakastasi tai läheistäsi.

 • Millaisiin toimenpiteisiin kaatumisvaaran arvioinnin tulisi johtaa?
 • Millaisilla kaatumisten ehkäisykeinoilla ja toimenpiteillä voit vaikuttaa hänen kaatumisvaaraansa?

Millaista liikuntaharjoittelua tai millaisia muita kaatumisten ehkäisyn toimenpiteitä olet jo toteuttanut tai voisit jatkossa toteuttaa iäkkäiden kotona asuvien asiakkaittesi kanssa?

Moduuli F: Kaatumisten ehkäisykeinot hoivapalveluissa 

Koulutuksen kuudennessa moduulissa tutustutaan hoivapalveluihin soveltuviin kaatumisten ehkäisykeinoihin.

Oppimistavoitteena on lisätä katsojan tietämystä suunnitelmallisista ja tutkittuun tietoon perustuvista kaatumisten ehkäisykeinoista, joilla voidaan vähentää hoivapalveluissa asuvien ikäihmisten kaatumistapaturmia. Asiantuntijana moduulissa toimii erikoistutkija Saija Karinkanta.

Videotallenne (50:43): Kaatumisten ehkäisykeinot hoivapalveluissa

Pohdinta

 • Millaisia kaatumisten ehkäisyn keinoja olet jo käyttänyt työssäsi hoivapalveluissa?
 • Mitä uusia toimintatapoja aiot ottaa käyttöön tämän moduulin katsomisen jälkeen?

Moduuli G: Kaatumisten ehkäisykeinot sairaalassa

Koulutuksen seitsemännessä moduulissa tutustutaan sairaalaympäristössä toteutettuihin kaatumisten ehkäisyinterventioihin ja mietitään niiden soveltamista käytännön työhön.

Oppimistavoitteena on lisätä katsojan tietämystä suunnitelmallisista ja tutkittuun tietoon perustuvista kaatumisten ehkäisykeinoista sairaalassa. Asiantuntijana moduulissa toimii erikoistutkija Saija Karinkanta.

Videotallenne (42:39): Kaatumisten ehkäisykeinot sairaalassa

Pohdinta

 • Millaisia kaatumisten ehkäisykeinoja olet käyttänyt työssäsi sairaalassa?
 • Millaisia kaatumisten ehkäisykeinoja mielestäsi olisi vietävä vielä systemaattisemmin sairaalaympäristöön?
 • Millaisia uusia toimintatapoja aiot hyödyntää omassa yksikössäsi tämän moduulin katsomisen jälkeen?

Moduuli H: Esteetön ympäristö ja apuvälineet kaatumisten ehkäisyssä

Koulutuksen kahdeksannen moduulin aihealueesta saimme osallistujilta useita eri sisältöehdotuksia. Aihealueeksi valitsimme esteettömän ympäristön ja apuvälineet kaatumisten ehkäisyssä. Koulutuskokonaisuuden viimeinen moduuli koostuu kolmesta osiosta:

 • esteettömyys
 • apuvälineet ja avustava teknologia
 • apuvälinepalvelut ja -prosessi.

Oppimistavoitteena on lisätä katsojan tietoutta apuvälineiden merkityksestä kaatumisten ehkäisyssä sekä herätellä katsojaa pohtimaan apuvälinetarpeen arvioinnin merkitystä ja apuvälineprosessia. Asiantuntijana moduulissa toimii diplomi-insinööri, fysioterapeutti ja esteettömyyskartoittaja Ritva Saarelma.

Videotallenne (46:32): Esteetön ympäristö ja apuvälineet kaatumisten ehkäisyssä.

Pohdinta

Mieti iäkästä asiakastasi tai läheistäsi:

 • Miten voit jonkin tietyn apuvälineen avulla lisätä hänen suoriutumistaan ja/tai osallisuuttaan arjessa kaatumisten ehkäisyn näkökulmasta?

Voit käyttää pohdinnassa ja apuvälinetarpeen arvioinnissa apuna tallenteella esiteltyä ICF-luokitusta.

Päivitetty: 5.2.2024

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan