Hyppää sisältöön

Maailmanlaajuiset suositukset kaatumisten ehkäisyyn

Iäkkäillä yleiset kaatumiset aiheuttavat pelkoa, huolta ja vammoja. Kaatumisten todennäköisyys on suurin kaikkein iäkkäimmillä ja henkilöillä, joiden toimintakyky on heikentynyt. Väestön vanhenemisen sekä elinajanodotteen nousun myötä kaatumisten määrät tulevat kasvamaan. Inhimillisen kärsimyksen lisäksi ne aiheuttavat merkittävän hoidon, hoivan ja kuntoutuksen tarpeen. Kansainvälinen työryhmä päivitti kaatumisten ehkäisyn suositukset vastaamaan uusinta tieteellistä näyttöä vuonna 2022. Mukana suosituksen laadinnassa oli 96 asiantuntijaa 39 maasta.

Uusi suositus syventää ja täydentää aiempia suomalaisia suosituksia ja ohjeistuksia. Suositus painottaa iäkkään kaatumisriskin systemaattista kysymistä, yksilöllisten riskitekijöiden tunnistamista sekä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä iäkkään toimintakyvystä ja asuinpaikasta riippumatta kaikissa kontakteissa sosiaali- ja terveys- sekä pelastustoimen kanssa. Hoivapalveluissa ja sairaaloissa tulee kaikille tehdä laaja kaatumisvaaran ja kaatumisen pelon arviointi. Iäkkään omat toiveet ja yksilölliset tarpeet tulee ottaa entistä paremmin huomioon ehkäisytoimissa. Suosituksen jalkauttaminen edellyttää johdon sitoutumista.

Kaikille iäkkäille suositellaan liikuntaharjoittelua. Harjoittelun tulee sisältää monipuolista, asteittain vaativammaksi muuttuvaa tasapaino- ja voimaharjoittelua. Harjoittelun intensiivivaiheen tulee kestää useita kuukausia ja ylläpitovaiheen koko eliniän. Liikunnan palveluketjut tulee järjestää ja toteuttaa yhteistyössä kuntien liikuntapalveluiden, sosiaali- ja terveystoimen, järjestöjen, yhdistysten ja liikuntaseurojen kanssa. Näin mahdollistetaan jokaiselle iäkkäälle hänen tarpeitaan vastaava liikuntaharjoittelu.

Suomeen soveltuvat suositukset on tarkoitettu toteutettavaksi yksilöllisesti iäkkään asumis- ja toimintaympäristön mukaan: oma koti, hoivapalvelut ja sairaala sekä sairauksista Parkinsonin tautia sairastaville sekä aivoverenkiertohäiriö-, lonkkamurtuma- ja muistisairauspotilaille. Suositus ei koske kaatumisvammojen hoitoa eikä ota kantaa asumisympäristöön, yhteiskuntapoliittisiin rakenteisiin tai toimenpiteisiin eikä väestötasolla toteutettaviin interventioihin. Suomennoksesta on rajattu pois WG 9, joka ei koske Suomea (WG = Working group eli työryhmä).

Kaatumisten ehkäisy vaatii saumatonta yhteistyötä kaikkien iäkkään palvelu-, hoito- ja kuntoutusketjuun kuuluvilta. Suositukset on tarkoitettu tukemaan erityisesti liikunta-, sosiaali- ja terveys- ja pelastustoimen sekä farmasian henkilöstön työtä. Suosituksia voivat hyödyntää kaikki iäkkäiden parissa työtä tekevät ammattiryhmät sekä iäkkäät ja heidän omaistensa.

Suositusten näytön aste on ilmoitettu vahvuuden ja laadun mukaan modifioidun GRADE-luokituksen mukaan. Luokitus on esitelty suositusten jälkeen.

Suosituksen Suomeen sovittamiseen ovat osallistuneet

  • Sirpa Hartikainen, Itä-Suomen yliopisto
  • Maarit Piirtola, UKK-instituutti ja Helsingin yliopisto
  • Marja Äijö, Savonia-ammattikorkeakoulu
  • Tuija Ylitörmänen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
  • Riitta Koivula, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
  • Tiina Pitkänen, iäkkäiden toimintakyvyn ja kaatumisten ehkäisyn asiantuntija, fysioterapeutti

Kaatumisten ehkäisyn toimintapolku

Kaatumisten ehkäisyn toimintapolku.
Kuva 1. Kaatumisten ehkäisyn toimintapolku. Kaatumisriskin arvioinnin ja toteutuksen eteneminen maailmanlaajuisen iäkkäiden kaatumisen ehkäisyn suosituksen (2022) mukaan.

Keskeisimmät suositukset (vähintään 80 prosentin konsensus) ja toimenpide-ehdotukset kaatumisriskissä olevien iäkkäiden löytämiseksi ja kaatumisten ehkäisemiseksi

1 Kävelyn ja tasapainon arviointi osana kaatumisriskin arviointia
2 Monilääkitys
3 Sydän- ja verenkiertoelimistön sairaudet
4 Liikuntaharjoittelu kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisemiseksi
5 Kaatumiset sairaaloissa ja hoivapalveluissa
6 Kognitio ja kaatumiset
7 Kaatumiset ja Parkinsonin tauti ja sen kaltaiset tilat
8 Kaatumiset ja teknologia
10 Monitekijäinen arviointi ja interventiot kaatumisia varten (ympäristöön liittyvät suositukset)
11 Iäkkään näkökulma
12 Huoli ja pelko kaatumisesta

WG 1 Kävelyn ja tasapainon arviointi osana kaatumisriskin arviointia

Toimenpide: Yksilöllinen riskiarvio
Suositus: Kävelynopeus tulee mitata. Näytön aste: 1A
Vaihtoehtoisesti voi käyttää Timed Up and Go (TUG) -testiä. Testi ei ennusta kaatumisvaaraa johdonmukaisesti.
Näytön aste: 1B

Toimenpide: Arviointi
Suositus: Kävelyn ja tasapainon laatu tulee arvioida.
Näytön aste: 1B

WG 2 Monilääkitys

Toimenpide: Arviointi
Suositus: Kaatumisista kysytään jokaiselta ennen kaatumisriskiä lisäävien lääkkeiden määräämistä.
Näytön aste: 1B

Toimenpide: Arviointi
Suositus: Lääkehoidon arvioinnissa tulee käyttää validoitua mittaria (STOPPFall) kaatumisia lisäävien lääkkeiden tunnistamiseksi.
Näytön aste: 1C

Toimenpide: Toimenpide
Suositus: Lääkehoidon arviointi ja kaatumisriskiä lisäävien lääkkeiden käytön purkaminen tulee olla osa monitekijäistä kaatumisia vähentävää interventiota.
Näytön aste: 1B

Toimenpide: Toimenpide
Suositus: Pitkäaikaishoidossa kaatumisten ehkäisyn pitää aina sisältää kaatumisia lisäävien lääkkeiden käytön purkamisen.
Näytön aste: 1C

WG 3 Sydän- ja verenkiertoelimistön sairaudet

Toimenpide: Arviointi
Suositus: Sydän- ja verenkiertoelimistön toiminnan arviointi on osa monitekijäistä kaatumisriskin arviointia. Arviointi sisältää sydän- ja verenkiertoelimistön sairaustiedot, sydämen auskultaation, ortostaattisen verenpaineen mittauksen maaten ja seisten sekä EKG:n.
Näytön aste: 1B

Toimenpide: Arviointi
Suositus: Lisätutkimuksia ei tarvita, mikäli sydämen ja verenkierron arvioinnissa ei ole poikkeavia löydöksiä ja ellei epäillä synkopeta (toistuvia selittämättömiä kaatumisia).
Näytön aste: 1C

Toimenpide: Arviointi
Suositus: Lisätutkimukset selittämättömien kaatumisten vuoksi tulee olla samat kuin synkope-tilanteessa osana monitekijäistä kaatumisen riskin arviointia.
Näytön aste: 1C

Toimenpide: Toimenpide
Suositus: Ortostaattisen hypotension hoito tulee sisältyä osaksi monialaista interventiota kaatuneilla.
Näytön aste: 1A

Toimenpide: Toimenpide
Suositus: Kaatumisen riskien arvioinnin yhteydessä todetut sydän- ja verenkiertosairauksien toimenpiteet tulee olla samat kuin synkopen yhteydessä, lisättynä muilla monitekijäisen kaatumisen arvioinnin toimenpiteillä.
Näytön aste: 1B

WG 4 Liikuntaharjoittelu kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisemiseksi

Toimenpide: Liikuntaharjoittelu
Suositus: Kotona asuva iäkäs harjoittelee toiminnallista (esim. istumasta ylösnousua, askelluksia) ja tasapainoa haastavia liikkeitä vähintään kolme kertaa viikossa ainakin 12 viikon ajan. Pidempikestoinen harjoittelu (12 viikkoa tai pidempi) tuo lisähyötyjä. Harjoittelu tulee suunnitella ja toteuttaa yksilöllisesti siten, että harjoittelun vaikeutta ja rasittavuutta nostetaan asteittain.
Näytön aste: 1A

Toimenpide: Liikuntaharjoittelu
Suositus: Lisäharjoitteena tehdään taijia tai yksilöllistä progressiivista voimaharjoittelua, mikäli suinkin mahdollista.
Näytön aste: 1B

Toimenpide: Liikuntaharjoittelu
Suositus: Hoivapalveluissa liikuntaharjoittelu tulee olla yksilöllisesti suunniteltua ja ohjattua harjoittelua.
Näytön aste: 1B

Toimenpide: Liikuntaharjoittelu
Suositus: Alku- ja keskivaiheen Parkinsonin tautia sairastavilla, riippumatta kognitiivisesta toimintakyvystä, liikuntaharjoittelun tulee olla yksilöllisesti suunniteltua ja sisältäen tasapaino- ja lihasvoimaharjoittelua.
Näytön aste: 1A

Toimenpide: Liikuntaharjoittelu
Suositus: Aivoverenkiertohäiriön jälkeen kuntoutuja osallistuu yksilöllisesti suunniteltuun liikuntaharjoitteluun, mikä kehittää tasapaino- ja kävelykykyä sekä lihasvoimaa.
Näytön aste: 2C

Toimenpide: Liikuntaharjoittelu lonkkamurtuman jälkeen
Suositus: Lonkkamurtumasta kuntoutuvan liikuntaharjoittelu on yksilöllisesti suunniteltua ja harjoitteiden kuormitusta tai vaikeusastetta lisätään asteittain. Kaatumisia ehkäisevän harjoittelun tavoitteena on lisätä toiminnallista liikkumiskykyä (ylösnousu tuolilta ja lattialta, tasapaino, kävely, portaiden nousu)
Näytön aste: 1B

Toimenpide: Liikuntaharjoittelu
Suositus: Lonkkamurtuman jälkeen monipuolista liikuntaharjoittelua toteutetaan sekä sairaalassa että sairaalavaiheen jälkeen osana kotona tapahtuvaa kuntoutusta.
Näytön aste: 2C sairaalapotilaat ja 1A kotona asuvat

Toimenpide: Liikuntaharjoittelu kotona asuvilla muistisairautta sairastavilla henkilöillä (lievä tai keskivaikea muistisairaus)
Suositus: Muistisairautta sairastava henkilö osallistuu liikuntaharjoitteluun toimintakyvyn edellytysten mukaan.
Näytön aste: 1B

WG 5 Kaatumiset sairaaloissa ja hoivapalveluissa

Toimenpide: Sairaala ja arviointi
Suositus: Sairaalahoidossa oleville yli 65-vuotiaille tehdään monialainen kaatumisriskin arviointi. Monisyisen kaatumisriskin arvioimiseen ei iäkkäillä ihmisillä tulee käyttää pisteytyspohjaisia seulontatyökaluja.
Näytön aste: 2B

Toimenpide: Sairaaloiden hallinto ja toimenpiteet
Suositus: Kaikille sairaalahoidossa oleville yli 65-vuotiaille ja muille korkean kaatumisriski omaaville annetaan kohdennettua neuvontaa kaatumisen ehkäisystä.
Näytön aste: 1A

Toimenpide: Sairaaloiden hallinto ja toimenpiteet
Suositus: Kaikille sairaalahoidossa oleville iäkkäille tai nuoremmille henkilöille, joilla terveydenhuollon ammattilainen on todennut kaatumisen riskin, tulee tehdä yksilöllisiin kaatumisten riskitekijöihin pohjautuva kaatumisten ehkäisyohjelma. Riskitekijöitä voi olla yksi tai useita tai riski voi liittyä käyttäytymiseen tai olla tilanteeseen pohjautuva.
Sairaaloissa tulee käyttää yksilölliseen kaatumisen riskien (yksi/useita) arviointiin perustuvaa toimintamallia kaikilla yli 65-vuotiailla tai nuoremmilla, joilla on terveydenhuollon ammattilaisen toteama kaatumisen riski.
Näytön aste: 1C akuutti-hoito ja 1B subakuutti

Toimenpide: Hoivapalvelut ja arviointi
Suositus: Kaikkia asukkaita pidetään lähtökohtaisesti suuren kaatumisriskin henkilöinä. Emme suosittele erillistä kaatumisriskiseulontaa.
Näytön aste: 1A

Toimenpide: Hoivapalvelut ja arviointi
Suositus: Kaatumisten vähentämiseksi tulee käyttää monitekijäistä kaatumisriskin arviointia riskien tunnistamiseksi ja tarkoituksenmukaisten intervention/toimenpiteiden toteuttamista kaatumisten ja niihin liittyvien vammojen välttämiseksi.
Monitekijäinen kaatumisriskin arviointi tulee tehdä hoivapalveluihin saavuttaessa, jotta voidaan tunnistaa kaatumisriskiin liittyvät tekijät ja panna täytäntöön asianmukaiset interventiot. Näin vältetään sekä kaatumisia ja niihin liittyviä vammoja.
Näytön aste: 1C

Toimenpide: Hoivapalvelut ja arviointi
Suositus: Kaatumisen jälkeen tulee arvioida kaatumisen riskitekijät uudelleen ja mukauttaa interventiot asukkaan mukaan.
Näytön aste: E

Toimenpide: Hoivapalvelut hallinto ja toimenpiteet
Suositus: Kokonaisvaltaista lähestymistapaa tulee käyttää kaatumisten vähentämiseen hoivapalveluissa. Kokonaisvaltainen lähestymistapa sisältää henkilöstön koulutuksen, systemaattisesti kokonaisvaltaisen tiedon käytön päätöksen teossa ja kaatumisten ehkäisytoimenpiteiden toteuttamista.
Näytön aste: 1B

Toimenpide: Hoivapalvelut hallinto ja toimenpiteet
Suositus: Fyysisten rajoitusten käyttöä kaatumisten ja putoamisten ehkäisyssä tulee välttää.
Näytön aste: 1B

Toimenpide: Hoivapalvelut hallinto ja toimenpiteet
Suositus: Ravitsemusta optimoidaan osana monitekijäistä kaatumisten ehkäisyinterventiota. Optimointi sisältää kalsium- ja proteiinirikastetun ruoan sekä D-vitamiinilisän.
Näytön aste: 1B

Toimenpide: Hoivapalvelut hallinto ja toimenpiteet
Suositus: Fyysisen aktiivisuuden liittämistä (jos se on mahdollista ja turvallista) osaksi monitekijäistä kaatumisten ehkäisyinterventiota.
Näytön aste: 1C

WG 6 Kognitio ja kaatumiset

Toimenpide: Kognition arviointi
Suositus: Kognition arvioinnin tulee olla osa monialaista kaatumisriskin arviointia.
Näytön aste: 1B

Toimenpide: Kognition arviointi
Suositus: Kun suunnitellaan yksilöllisiä toimenpiteitä kaatumisen ehkäisemiseksi, on huomioitava muistisairaan iäkkään lisäksi myös hänen läheisensä näkökohdat. Näin saadaan parempi sitoutuminen toimenpiteisiin ja paremmat lopputulokset.
Näytön aste: 1C

WG 7 Kaatumiset ja Parkinsonin tauti ja sen kaltaiset tilat

Toimenpide: Arviointi
Suositus: Parkinsonin tautia sairastavilla kaatumisriskin oma-arviointiin tulee sisältyä: kaatumiset edeltävän vuoden ajalta, kävelyn jäätyminen edellisen kuukauden aikana ja hidas kävelynopeus.
Näytön aste: 2B

Toimenpide: Toimenpide ja hoito
Suositus: Parkinsonin tautia sairastaville tulee tarjota monitekijäisiä interventioita.
Näytön aste: 2B

Toimenpide: Toimenpide ja hoito Parkinsonin tautia sairastavilla sairauden alku- ja keskivaiheessa, enintään lievä kognition alenema
Suositus: Parkinsonin tautia sairastaville tulee tarjota tasapainoharjoittelua ja progressiivista voimaharjoittelua.
Näytön aste: 1A

Toimenpide: Toimenpide ja hoito
Suositus: Parkinsonin taudin edenneessä vaiheessa sairastuneille tulee tarjota liikuntaharjoittelua sisältäen tasapaino- ja voimaharjoittelua. Harjoittelua tulee ohjata fysioterapeutti tai muu vastaava ammattilainen.
Näytön aste: 1C

WG 8 Kaatumiset ja teknologia

Toimenpide: Arviointi ja toimenpiteet
Suositus: Etäterveys- ja/tai älykotijärjestelmiä käytetään yhdistettynä fyysiseen harjoitteluun osana kaatumisten ehkäisyohjelmia.
Näytön aste: 2C

Toimenpide: Toimenpiteet
Suositus: Puettavaa teknologiaa ei käytetä kaatumisten ehkäisyssä näytön puuttumisen vuoksi. Puettavan teknologian käyttö voi kuitenkin lisätä osallistumista kaatumisten ehkäisyn harjoitteluohjelmiin.
Näytön aste: 2C

WG 10 Monitekijäinen arviointi ja interventiot kaatumisia varten (ympäristöön liittyvät suositukset)

Toimenpide: Moniammatillinen arviointi
Suositus: Moniammatillista, monitekijäistä arviointia tarjotaan korkean kaatumisen riskin omaaville henkilöille ohjaamaan yksilöllisesti suunniteltuja toimenpiteitä.
Näytön aste: 1B

Toimenpide: Moniammatillinen arviointi
Suositus: Moniammatillista, monitekijäistä arviointia sekä moniammatillisesti toteutettuja monipuolisia interventioita toteutetaan korkean kaatumisen riskin omaaville hoivapalvelun asukkaille.
Näytön aste: 1B

Toimenpide: Moniammatillinen arviointi
Suositus: Yksilön asuinympäristön riskin tunnistamista ja niiden arviointia suhteessa henkilön toimintakykyyn tulee sisällyttää monitekijäiseen kaatumisen riskin arviointiin.
Kartoituksen tulee tehdä arviointiin koulutettu terveydenhuollon ammattilainen.
Näytön aste: 1B

Toimenpide: Moniammatillinen arviointi
Suositus: Korkean kaatumisen riskin omaavien iäkkäiden kohdalla huomioidaan iäkkään toimintakyky ja toimintatavat kodin muutostöitä suunniteltaessa ja tehdessä.
Kodin muutostöiden arvion tulee sisältyä monialaiseen kaatumisten ennaltaehkäisyn interventioon ja arvion tulee tehdä siihen koulutettu terveydenhuollon ammattilainen.
Näytön aste: 1B

WG 11 Iäkkään näkökulma

Toimenpide: Stratifiointi
Suositus: Terveydenhuollon ammattihenkilöiden tulee kysyä rutiininomaisesti kaatumisista iäkkäiltä henkilöiltä.
Näytön aste: 1A

Toimenpide: Arviointi
Suositus: Terveydenhuollon ammattihenkilöiden tulee kysyä iäkkäiden omia käsityksiä kaatumisista, niiden syistä, tulevista riskeistä ja sitä, miten kaatumiset voidaan ehkäistä. Kaatumisista kysyminen on osa monitekijäistä kaatumisten riskiarviota.
Näytön aste: 1B

Toimenpide: Interventio
Suositus: Henkilön omat tavoitteet, arvot ja mieltymykset tulee sisällyttää hoito- ja palvelusuunnitelmaan kaatumisten ja niihin liittyvien vammojen ehkäisemiseksi.
Näytön aste: 1B

WG 12 Huoli ja pelko kaatumisesta

Toimenpide: Arviointi
Suositus: Kaatumisen pelko tulee arvioida osana monitekijäistä kaatumisen riskiarviointia.
Näytön aste: 1B

Toimenpide: Arviointi
Suositus: Kotona asuvilla tulee kaatumispelon arvioinnissa käyttää standardisoitua mittaria kuten esimerkiksi FES-I tai lyhyttä FES-I-mittaria.
Näytön aste: 1A

Toimenpide: Arviointi
Suositus: Sairaalahoidossa tai hoivapalveluissa käytetään lyhyttä FES-I-mittaria.
Näytön aste: 1B

Toimenpide: Arviointi
Suositus: Kotona asuvien iäkkäiden kaatumisen pelon vähentämiseksi käytetään moniammatillista lähestymistapaa, joka sisältää liikuntaharjoittelua, kognitiivista terapiaa ja/tai toimintaterapiaa.
Näytön aste: 1B

Julkaistu suomeksi 14.8.2023.
WG = Working group (työryhmä)
Lähde: Montero-Odasso M ym. Task Force on Global Guidelines for Falls in Older Adults. World guidelines for falls prevention and management for older adults: a global initiative. Age and Ageing 2022:51;1-36. doi: 10.1093/ageing/afac205.

Näytön asteet (vahvuus ja laatu) modifioidun GRADE-luokituksen mukaan

Suosituksen vahvuus

1 = Vahva suositus: Toimenpiteen hyödyt ovat selkeästi haittoja suuremmat.

2 = Niukka tai ehdollinen suositus: tutkimusnäytön aste toimenpiteen hyödyistä on niukka tai toimenpiteen avulla saavutettavat hyödyt ja haitat ovat lähellä toisiaan.

Tutkimusnäytön määrä ja laatu (näytön aste)

A = Vahva: Uudet tutkimukset eivät todennäköisesti muuta aiemmin tehtyjä johtopäätöksiä.

B = Kohtalainen: uudet tutkimukset todennäköisesti vaikuttavat aikaisempien tutkimusten tulosten johtopäätöksiin ja tutkimusten luotettavuustasoa.

C = Niukka: uudet tutkimukset suurella todennäköisyydellä vaikuttavat aikaisempien tutkimusten tulosten johtopäätöksiin ja muuttavat tutkimusten luotettavuustasoa.

Ei tutkimusnäyttöä

E = Asiantuntijoiden arvio toimenpiteen hyödyllisyydestä perustuu pääosin kliiniseen kokemukseen ja osaamiseen.  

Katso suosituksen esitelleen webinaarin tallenne. Webinaari järjestettiin 21.8.2023.

Lähteitä kaatumisten ehkäisyn käytännön työhön

Kuva: UKK-instituutti/ Studio Reetta Muranen

Päivitetty: 23.5.2024

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan