Hyppää sisältöön

Kaatumisista aiheutuvat seuraukset

Kaatuminen on yleisin tapaturmatyyppi iäkkäillä henkilöillä. Inhimillisten kärsimysten lisäksi kaatumiset aiheuttavat yhteiskunnalle huomattavia kustannuksia. Sivulle on koottu tietoa kaatumisten aiheuttamista seurauksista yleisesti sekä eri sairaanhoitopiirien osalta.

Kaatumisvammat | Kaatumiskuolemat | Kustannukset | Kaatumisista johtuva tautitaakka

Kaatumisvammat

Kaatuminen voi aiheuttaa vamman ja heikentää toimintakykyä väliaikaisesti tai pysyvästi. Hoivan tarpeen lisääntyessä ja liikkumiskyvyn heikentyessä riski kaatumisille ja kaatumisvammoille kasvaa merkittävästi. Kaatumisvamma taas altistaa uudelle kaatumiselle ja vammalle. Esimerkiksi kaatumisen seurauksena saatu murtuma lisää riskiä myöhemmälle lonkkamurtumalle.

Infograafi iäkkäiden kaatumisista.
Ikäihmisten kaatumiset vuosittain.

Lonkkamurtumat

Lonkkamurtumia sattuu vuosittain noin 7000. Iäkkäillä pääasiallinen lonkkamurtuman syy on kaatuminen. Lonkkamurtuman saaminen altistaa uudelle lonkkamurtumalle. Lisäksi toimintakyky usein heikkenee lonkkamurtuman jälkeen.

Aiemmin kotona asuvista lonkkamurtuman saaneista iäkkäistä useampi kuin joka kymmenes siirtyy tapaturman jälkeen hoiva- ja asumispalveluiden piiriin. Lonkkamurtuman saaneista iäkkäistä kolmannes kuolee vuoden sisällä tapahtumasta.

Viime vuosina lonkkamurtumien ilmaantuvuus on ilahduttavasti laskenut. Vuonna 2019 lonkkamurtuman sai 0,6 prosenttia yli 65-vuotiaista suomalaisista. Alueelliset erot ovat silti vielä suuria.

Lonkkamurtumien ilmaantuvuutta voidaan tarkastella vuoden aikana 65 vuotta täyttäneille sattuneiden ja sairaalassa hoidettujen lonkkamurtuma -tietojen avulla. Sotkanet indikaattori ilmaisee lonkkamurtumien (sivu- tai päädiagnoosi S72) lukumäärän prosentteina vastaavan ikäisestä väestöstä.

Katso oman sairaanhoitopiirisi tilanne

Lonkkamurtumat 65 vuotta täyttäneillä, % vastaavan ikäisestä väestöstä (pdf)

Sairaalahoitoa vaativat kaatumisvammat

Lonkkamurtuma on vain yksi sairaalahoitoa vaativa kaatumisvamma. Muita ovat mm. muut murtumat sekä pää- ja kaularankavammat. Toisin kuin lonkkamurtumissa, päävammojen ja kaularankamurtumien ilmaantuvuus on ollut viime vuosina nousussa. Lue alkuvuonna 2020 julkaistu kaatumisten ehkäisyn asiantuntija Tanja Kulmalan kokoama verkkouutinen kaatumisista ja kaatumisvammoista mediassa.

Sairaalahoitoa vaativien kaatumisvammojen kehitystä voi tarkastella esimerkiksi kaatumisten ja putoamisten aiheuttamien sairaalahoitojaksojen avulla. Sotkanet indikaattori ilmaisee vuoden aikana kaatumisen tai putoamisen vuoksi sairaanhoitoa saaneiden 65 vuotta täyttäneiden potilaiden hoitojaksojen lukumäärän kymmentä tuhatta vastaavan ikäistä asukasta kohti. Sairaalahoito sisältää sekä julkisen sektorin (kunnat, kuntayhtymät ja valtio) että yksityisen sektorin järjestämän sairaalahoidon.

Katso oman sairaanhoitopiirisi tilanne

Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot 65 vuotta täyttäneillä / 10 000 vastaavan ikäistä (pdf)

Kaatumiskuolemat

Kaatuminen on yleisin kuolemaan johtava tapaturman syy yli 65-vuotialla. Vuosittain aiheutuu noin tuhat iäkkäiden kaatumiskuolemaa. Lisäksi kaatumiset ovat usein myötävaikuttamassa kuolemaan ja toistuvat kaatumiset ovat yhteydessä korkeampaan kuolleisuuteen.

Pientä suotuisaa kehitystä on nähtävissä mutta kaatumiskuolemia tapahtuu Suomessa edelleen varsin paljon muun muassa muihin Länsi-Euroopan maihin verrattuna.

65 vuotta täyttäneiden kaatumisten ja putoamisten aiheuttamaa kuolleisuutta voi tarkastella myös Sotkanet indikaattorin avulla. Indikaattori ilmaisee kaatumis- ja putoamistapaturmissa kuolleiden 65 vuotta täyttäneiden osuuden sataa tuhatta vastaavan ikäistä asukasta kohti.

Katso oman maakuntasi tilanne

Kuolleisuus tapaturmaisiin kaatumisiin ja putoamisiin 65 vuotta täyttäneillä / 100 000 vastaavan ikäistä (pdf)

Kustannukset

Iäkkäiden kaatumisvammat aiheuttavat merkittäviä kustannuksia yhteiskunnalle. Yli 65-vuotiaiden kaatumisvammojen pelkän sairaalahoidon kustannukset vuonna 2015 olivat 200 miljoonaa euroa. Kaatumisvammojen kokonaiskustannuksien määrää on hankala arvioida, sillä kaatumistapaturmien kirjaamiskäytännöt eivät ole systemaattisia.  

Lonkkamurtuma aiheuttaa keskimäärin 30 000 euron kustannuksen vammaa seuranneena vuonna. Kustannusarvio sisältää hoidon ja kuntouksen aiheuttamat kulut, kuten leikkaushoito, sairaalahoito, lääkehoito, apuvälineet ja kotihoito. Jos aiemmin kotona asuva ikäihminen siirtyy hoiva- tai palveluasumisen piiriin kustannukset lähes kaksinkertaistuvat.

Iäkkään väestön lukumäärän kasvaessa, nousee myös lonkkamurtumien esiintyvyys tulevaisuudessa. UKK-instituutin tutkijat ovat laskeneet, että lonkkamurtumien esiintyvyyden pysyessä nykyisellään nousee niiden lukumäärä pelkästään iäkkäiden määrästä johtuvan kasvun myötä vuoteen 2030 mennessä noin 10 000:een.

Infograafi lonkkamurtumista ja niiden kustannuksista.
Lonkkamurtumien esiintyvyydestä ja kustannuksista (Kannus ym. 2018).

Kaatumisista johtuva tautitaakka

Kaatumiset aiheuttavat iäkkäille runsaasti haittaa. Esimerkiksi kansainvälisen tutkimuksen mukaan vuonna 2017 Suomessa oli Länsi-Euroopan maista eniten kaatumisten aiheuttamaa tautitaakkaa*.

*Tautitaakkaa arvioidaan haittapainotettujen elinvuosien (disability-adjusted life years, DALYs) avulla. Se saadaan laskemalla yhteen ennenaikaisen kuoleman takia menetetyt elinvuodet (years of life lost, YLL) ja sairauden, tässä tapauksessa kaatumisvamman, vuoksi vajaakuntoisena eletyt elinvuodet (years lived with disability, YLD).

Tehokkaaseen kaatumisten ehkäisyyn panostaminen on ensiarvoisen tärkeää. Lisäksi on huolehdittava niiden iäkkäiden hyvästä hoidosta ja kuntoutuksesta, jotka ovat saaneet kaatumisvamman.

Lue lisää

Päivitetty: 2.8.2023

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan