Hyppää sisältöön

Käyttäytymisen muutospyörä

Työkalu käyttäytymisen muutokseen tähtäävän toiminnan suunnitteluun 

Käyttäytymisen muutospyörän (Behaviour Change Wheel) tarkoituksena on helpottaa käyttäytymisen muutokseen tähtäävien interventioiden (toiminnan) suunnittelua ja parantaa niiden vaikuttavuutta. 

Lähtökohtana on pyörän sisin kehä (vihreä keskusta), jossa on kuvattu käyttäytymisen (Behaviour) kolme alkulähdettä (Sources of Behaviour): kyvykkyys (Capability), tilaisuudet (Opportunity) ja motivaatio (Motivation). Tätä synteesiä käyttäytymisen alkulähteistä kutsutaan COM-B-malliksi. 

Keskimmäisellä kehällä (punainen) on kuvattu yhdeksän vaikuttamistoimintoa (Intervention Functions). Niiden kautta alkulähteisiin pyritään vaikuttamaan niin, että kohteena oleva käyttäytyminen muuttuu. Kullekin alkulähteelle on määritelty sopivimmat vaikuttamistoiminnot, joten ennen vaikuttamistoimintojen valintaa täytyy tietää, mitkä niistä ovat kohdekäyttäytymisen muuttumisen kannalta tärkeimpiä. 

Vastaavasti kullekin vaikuttamistoiminnolle on määritelty sopivimmat politiikkatoimet (Policy Categories). Ne on sijoitettu uloimmalle kehälle (harmaa). Politiikkatoimet ohjaavat paikallista, alueellista ja yhteiskunnallista toimintaa ja tukevat yksilöön tai ryhmiin kohdistuvia vaikuttamistoimintoja. 

Klikkaa oheisessa kuvassa näkyviä pisteitä. Interaktiivisista pisteistä avautuvat muutospyörän kehien eri toimintojen selitykset ja esimerkit. Esimerkeissä on tavoitteena, että yrityksen X työntekijät vähentävät työpäivän aikaista istumistaan puoli tuntia. Löydät kuvaan upotetut selitykset ja esimerkit myös kuvan alta tekstimuodossa. 

Jos interaktiivinen kuva ei avaudu verkkosivulla, katso kuva Thinglink-palvelussa
 

Käyttäytymisen muutospyörän kehät 

Käyttäytymisen alkulähteet (Sources of Behaviour) 

Esimerkissä on tavoitteena, että yrityksen X työntekijät vähentävät työpäivän aikaista istumistaan puoli tuntia. 

Kyvykkyys (Capability) 

Fyysinen: fyysiset taidot, voima, kestävyys 
esimerkki: Työntekijät pystyvät fyysisten ominaisuuksiensa puolesta vähentämään istumistaan (kykenevät nousemaan seisomaan tai kävelemään). 

Psyykkinen: tiedot tai psyykkiset taidot, vahvuus tai sinnikkyys toteuttaa tarvittavat henkiset prosessit 
Työntekijät tietävät, mitä keinoja voi käyttää istumisen vähentämiseksi. 

Tilaisuudet (Opportunity) 

Fyysiset: ympäristön tarjoamat tilaisuudet, kuten aika, resurssit, paikat, vihjeet ja fyysiset tarjoumat 
Työntekijöillä on päivittäin mahdollisuus osallistua ohjattuun taukojumppaan. 

Sosiaaliset: Ihmisten väliseen vuorovaikutukseen perustuvat tilaisuudet, sosiaaliset vihjeet ja kulttuuriset normit siitä, miten asioista ajatellaan 
Työntekijät voivat lähteä työpisteestään jaloittelemaan ilman, että se herättää paheksuntaa muissa. 

Motivaatio (Motivation) 

Tiedostettu: harkinta, johon kuuluu tietoiset aikomukset ja seurausten punnitseminen (käsitykset siitä, mikä on hyväksi tai pahaksi) 
Työntekijät tiedostavat, että jaloittelutauko virkistää ja on hyväksi terveydelle. 

Automaattinen: Automatisoituneet ja rutinoituneet tunnereaktiot, halut ja tarpeet, yllykkeet ja estot sekä refleksit 
Työntekijät uppoutuvat työhönsä eivätkä huomaa nousta seisomaan tai lähteä jaloittelemaan. 

Vaikuttamistoiminnot (Intervention Functions) 

Esimerkissä on tavoitteena, että yrityksen X työntekijät vähentävät työpäivän aikaista istumistaan puoli tuntia. 

Koulutus (Education) 
Tiedon ja ymmärryksen lisääminen 
esimerkki: Työterveyshuolto pitää työntekijöille luennon istumisen vähentämisestä. 

Suostuttelu (Persuasion) 
Myönteisten tai kielteisten tunteiden herättäminen tai toiminnan virittäminen kommunikoinnin avulla 
Työpaikan seinille kiinnitetään julisteita, joissa istumisen vähentäminen kuvataan houkuttelevana vaihtoehtona. 

Kannustinten asettaminen (Incentivisation) 
Odotusten luominen tulevasta palkinnosta 
Kukin työntekijä, joka pääsee tavoitteeseen, saa uudet työkengät. 

Pakottaminen (Coercion) 
Odotusten luominen rangaistuksesta tai kustannuksista 
Työntekijät velvoitetaan pitämään kirjaa istumisen tauottamisesta. 

Harjoittaminen, valmentaminen (Training) 
Taitojen välittäminen 
Työntekijöille järjestetään istumisen vähentämisen keinoista työpaja, jossa kokeillaan erilaisia tapoja vähentää istumista. 

Rajoittaminen (Restriction) 
Sääntöjen käyttäminen niin, että tilaisuudet käyttäytyä ei-toivotulla tavalla vähenevät 
Tulostin siirretään sellaiseen paikkaan, että työntekijöiden täytyy lähteä työpisteestään jaloittelemaan hakiessaan tulosteita. 

Ympäristön muuttaminen (Environmental Restructuring) 
Sosiaalisen tai fyysisen toimintaympäristön muuttaminen 
Työntekijöille hankitaan säädettävät työpöydät. 

Mallin antaminen (Modelling) 
Esimerkkien antaminen ihmisistä, joita voisi ihailla, matkia tai ottaa oppia 
Työntekijät näkevät, että myös esimies tai heidän alansa ”guru” pyrkii vähentämään istumista. 

Mahdollistaminen (Enablement) 
Keinojen lisääminen tai esteiden vähentäminen niin, että kyvykkyys paranee (muut kuin opetus ja harjoittaminen) ja tilaisuudet lisääntyvät (muu kuin ympäristön muuttaminen) 
Työntekijöiden näytön alalaitaan ilmaantuu myönteinen hahmo muistuttamaan seisomaan nousemisesta tai jaloittelemaan lähtemisestä. 

Politiikkatoimet (Policy Categories) 

Esimerkissä on tavoitteena, että yrityksen X työntekijät vähentävät työpäivän aikaista istumistaan puoli tuntia. 

Viestintä ja markkinointi (Communication / Marketing) 
Painettu tai sähköinen tai puhelimella, radiolla tai tv:n välityksellä tapahtuva tiedon välittäminen 
Työntekijöitä tiedotetaan yrityksen toimintakäytännöistä vähentää istumista aulavideon ja sähköpostiviestien avulla. 

Fyysisen ja sosiaalisen ympäristön suunnittelu (Environmental / Social Planning) 
Fyysisen ja sosiaalisen ympäristön suunnittelu ja käytön ohjaus 
Yrityksen toimitilat suunnitellaan istumisen vähentämistä edistävästi (esim. portaikkojen valaistus, käytävien lattiamateriaalit, kahvihuoneiden sijainti) 

Suositukset (Guidelines) 
Sellaisten asiakirjojen tuottaminen, jotka suosittelevat tai valtuuttavat toimimaan jonkin tietyn käytännön mukaisesti 
Yrityksen toimintasuunnitelmaan ja perehdytykseen sisällytetään istumisen vähentämisen tavoite. 

Verotus (Fiscal Measures) 
Verotukselliset keinot kustannusten vähentämiseksi tai lisäämiseksi 
Yritys voi vähentää istumisen vähentämiseen tähtäävät kalustehankinnat ja toimitilojen kunnostamisen verotuksessa. 

Sääntely (Regulation) 
Käyttäytymistä tai käytäntöä koskevien sääntöjen tai toimintaperiaatteiden luominen 
Yritykseen luodaan toimintakäytännöt istumisen vähentämiseksi. 

Palvelujen tarjonta (Service Provision) 
Palveluiden määrä, monipuolisuus, saavutettavuus jne. 
Yrityksessä järjestetään kerran kuukaudessa minitaukoviikko, jonka aikana työntekijät voivat osallistua erilaiseen ohjattuun toimintaan istumisen vähentämiseksi. 

Lainsäädäntö (Legislation) 
Lakien asettaminen ja muuttaminen 
Työsuojelulakiin kirjataan, että istumatyöntekijän tulee voida tauottaa istumistaan vähintään tunnin välein. 

Kuva 1. Käyttäytymisen muutospyörä. 

Tutustu alkuperäinen englanninkielinen materiaali 

Alkuperäiset viitteet 
Michie S, van Stralen MM, West R. Behavior change wheel: A new method for characterizing and designing behavior change interventions. Implementation Science 2011,6:42. http://www.implementationscience.com/content/6/1/42
Michie S, Atkins L, West R. The Behaviour Change Wheel. A Guide to Designing Interventions. Silverback Publishing 2014, Great Britain. 

Suomennos 
TtT Minna Aittasalo (UKK-instituutti), VTT Nelli Hankonen (Tampereen yliopisto), FT Ritva Nupponen (UKK-instituutti, eläkk.) ja VTT Tuija Seppälä (Tampereen yliopisto), kevät 2017. 

Kommentit ja palaute 
minna.aittasalo(a)ukkinstituutti.fi 

Päivitetty: 1.3.2024

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan