Hyppää sisältöön

Liikkumisen edistämishankkeiden arviointi: RE-AIM arviointimalli

Suomessa käynnistyy ja toteutuu vuosittain monia liikkumisen edistämishankkeita. Niiden arviointi jää kuitenkin usein puutteelliseksi, mikä vaikeuttaa hankkeissa kehitettyjen käytänteiden juurruttamista ja levittämistä.

Hankearvioinnin tueksi on olemassa monenlaisia malleja. Suurin osa liikkumisen edistämisen hankearviointiin tarkoitetuista malleista on johdettu terveyden edistämisen suunnittelu- ja arviointimalleista. Ne pyrkivät arvioimaan hanketta kokonaisuutena, ei pelkästään sen vaikutuksia. Kokonaisvaltaisen arvioinnin etuna on, että sen avulla pystytään kehittämään toiminnan sisältöä ja selittämään vaikuttavuustuloksia.

Yksi hankearvioinnin malli on RE-AIM. Se sisältää viisi arvioinnin ulottuvuutta, joita ovat

 • tavoittavuus (Reach)
 • vaikuttavuus (Effectiveness)
 • käyttöönotto (Adoption)
 • toteutuminen (Implementation)
 • pysyvyys (Maintenence).

RE-AIM-mallin ulottuvuudet

Tavoittavuus = Miten hyvin hanke tavoittaa kohderyhmään kuuluvat ihmiset?
Vaikuttavuus = Miten hyvin hanke saavuttaa sille asetetut tavoitteet?
Käyttöönotto = Miten hyvin halutut toimintayksiköt ja toimijat lähtevät mukaan hankkeeseen?
Toteutuminen = Miten hyvin hankkeen ennalta suunnitellut toimet toteutuvat?
Pysyvyys = Miten hyvin hankkeen vaikuttavuus ja käytänteet säilyvät?

Kullekin ulottuvuudelle on vielä tarkemmat arviointikysymyksensä, joihin valitaan sopivimmat indikaattorit ja mittarit. Indikaattori kertoo, minkä asian suhteen ulottuvuutta arvioidaan ja mittari on se menetelmä, jolla tieto indikaattoria varten saadaan.

Oheista koostetta voi hyödyntää oman hankkeen RE-AIM-arvioinnissa.

Liikkumisen edistämishankkeen RE-AIM-arviointi

Tavoittavuus

Tässä arvioidaan, miten hyvin hanke tavoittaa kohderyhmään kuuluvat ihmiset.

Arviointikysymys: Mikä osuus kohderyhmästä lähtee mukaan toimintaan ja kuinka hyvin he edustavat koko kohderyhmää?
Huom! Myös osallistumattomuuden syyt

Esimerkkejä indikaattoreista:

 • osallistujien osuus kohderyhmästä
 • osallistujien edustavuus suhteessa kohderyhmään: esim. ikä, sukupuoli, liikunta-aktiivisuus

Esimerkkejä mittareista:

 • tilastot ja osallistujalistat
 • kysely ym.

Vaikuttavuus

Tässä arvioidaan, miten hyvin hankkeen tavoitteet toteutuvat.

Arviointikysymys: Miten hyvin hanke onnistuu saavuttamaan sille ennalta asetetut tavoitteet (1, 2, 3…)?
Huom! Myös mahdolliset kielteiset vaikutukset

Esimerkkejä indikaattoreista:

 • Indikaattori riippuu tavoitteesta.
 • Jos esimerkiksi tavoitteena on lisätä osallistujien liikkumisen kokonaismäärää, indikaattoriksi valitaan sellainen, joka kuvaa sitä parhaiten. Esimerkiksi keskimääräinen askelmäärä päivässä.

Esimerkkejä mittareista:

 • kysely, haastattelu
 • digilaite ym.

Käyttöönotto tai omaksuminen

Tässä arvioidaan, miten hyvin halutut toimintayksiköt ja toimijat lähtevät mukaan hankkeeseen.

Arviointikysymys: Miten suuri osuus halutuista toimintayksiköistä ja toimijoista aloittaa hankkeessa ja miten hyvin he edustavat niitä yksiköitä ja toimijoita, joita hankkeeseen haluttiin?
Huom! Myös käyttöönottamatta jättämisen syyt

Esimerkkejä indikaattoreista:

 • osallistuvien toimintayksiköiden ja toimijoiden osuus hankkeen kohteena olleista yksiköistä ja toimijoista
 • osallistuvien yksiköiden ja toimijoiden edustavuus suhteessa kohteena olleisiin yksiköihin ja toimijoihin

Esimerkkejä mittareista:

 • kysely hanketoimijoille
 • hankkeen kirjanpito ym.

Toteutuminen

Tässä arvioidaan, miten hyvin hankkeen ennalta suunnitellut toimet toteutuvat.

Arviointikysymys: Missä määrin toiminta toteutuu suunnitellulla tavalla (toimijat ja toiminnan kohteena olevat ihmiset)?
Huom! Myös toteutumisen esteet ja kustannukset

Esimerkkejä indikaattoreista:

 • toimijat: esim. hankkeen sisällön toteuttaminen (kuten käynnit, sisältö, aika), koulutuksiin osallistuminen
 • kohderyhmän ihmiset: esim. osallistumisaktiivisuus, tyytyväisyys toimintaan

Esimerkkejä mittareista:

 • kirjanpitolomakkeet
 • asiakaskyselyt ym.

Pysyvyys

Tässä arvioidaan, miten hyvin hankkeen vaikuttavuus ja käytänteet säilyvät.

Arviointikysymys: Mikä on hankkeen vaikuttavuus pitkällä aikavälillä? / Miten hankkeen pitkäaikaista vaikuttavuutta voisi arvioida?

Esimerkkejä indikaattoreista:

 • sama/samat kuin vaikuttavuudessa

Esimerkkejä mittareista:

 • kysely, haastattelu
 • digilaite ym.

Arviointikysymys: Missä määrin hanke tai siihen liittyvät käytänteet näkyvät käytännön toiminnassa pitkällä aikavälillä? Miten hankkeen pitkäaikaista juurtumista voisi arvioida?
Huom! Myös jatkamisen haasteet

Esimerkkejä indikaattoreista:

 • toiminnan jatkuminen, käytänteiden jatkuminen

Esimerkkejä mittareista:

 • kysely, haastattelu
 • havainnointi ym.

Tutustu tarkemmin RE-AIM-arviointimalliin re-aim.org-sivustolla.

RE-AIM-arviointimallin asiantuntija UKK-instituutissa: Minna Aittasalo

Päivitetty: 18.6.2024

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan