Hyppää sisältöön

Liikuntaneuvonnan toteutuminen

Terveydenhuollossa terveysneuvonta ei läheskään aina toteudu asiakkaan ja ammattilaisen välisenä tasavertaisena neuvotteluna. Usein se jää ohjeiden ja neuvojen tasolle ja lähtökohtana ovat terveysongelmat tai sairaudet eivätkä asiakkaan yksilölliset tarpeet ja mahdollisuudet.

Neuvonnasta ei myöskään usein ole sovittuja yhteisiä käytäntöjä ammattiryhmien sisällä tai välillä, jolloin neuvonnan toteutuminen riippuu yksittäisen ammattilaisen kiinnostuksesta ja jää kertaluonteiseksi irralliseksi tapahtumaksi. On myös tavallista, että neuvontaa ei kirjata asiakastietoihin, jolloin se on näkymätöntä toimintaa.

Siihen, toteutetaanko liikuntaneuvontaa ja millä lailla, vaikuttavat monet seikat. Yhteiskunnan tasolla merkityksellistä on esimerkiksi se, onko neuvonnan vaikuttavuudesta näyttöä, näkyykö neuvonnan tärkeys valtakunnallisissa dokumenteissa ja onko liikuntaneuvonnan opetusta integroitu terveydenhuollon ja liikunta-alan perus- ja täydennyskoulutukseen. Yhteiskunnalliset seikat heijastuvat liikuntaneuvonnan arvostukseen, näkyvyyteen, voimavaroihin ja osaamiseen paikallisella tasolla, organisaatioissa ja työyhteisöissä.

Myös yksittäisen ammattilaisen ominaisuudet vaikuttavat terveysneuvonnan toteutumiseen. Esimerkiksi naislääkärit keskustelevat potilaittensa kanssa liikkumisesta useammin kuin miespuoliset kollegansa. Myös pidempi työkokemus edesauttaa neuvonnan toteuttamista. Ammattilaiset, jotka liikkuvat itse, luottavat omaan osaamiseensa tai uskovat neuvonnan olevan vaikuttavaa, toteuttavat liikuntaneuvontaa useammin kuin ne, jotka liikkuvat vähän tai ovat epävarmoja osaamisestaan tai neuvonnan vaikuttavuudesta. Ammattilaisten välisille eroille neuvonnan toteuttamisessa jää kuitenkin vähemmän tilaa, jos neuvonta kiinnittyy osaksi valtakunnallista ja paikallista terveyspolitiikkaa.

Valtakunnan tasolla liikuntaneuvonta on tunnistettu tärkeäksi terveyden edistämisen keinoksi. Esimerkiksi liikkumisen edistämiseksi on tuotettu useita ministeriötason suosituksia, joista viimeisimmät ovat vuodelta 2013 (Muutosta liikkeellä! 2013). Linjaukset ovat muun muassa vauhdittaneet paikallisten terveysliikuntastrategioiden laatimista ja herättäneet tarpeen vahvistaa liikunta- ja terveysammattilaisten terveyttä edistävän liikunnan osaamista. Terveyden edistämisen ja terveyttä edistävän liikkumisen osaaminen on jo aiemmin todettu puutteelliseksi terveys- ja sosiaalialalla.

Kirjoittaja: Minna Aittasalo

Lähteet saatavissa kirjoittajalta

Tutustu liikuntaneuvonnan valtakunnallisiin suosituksiin

Suositukset tukevat laadukkaan liikuntaneuvonnan toteuttamista, kehittämistä ja arviointia kunnissa ja maakunnissa. Suositukset ohjaavat rakentamaan liikuntaneuvonnan palveluketjua sekä yhtenäistämään neuvontaprosessin sisällön laatua.

Suositukset on laatinut Liikkuva aikuinen -ohjelman koordinoima Liikuntaneuvonnan asiantuntijafoorumi.

Liikuntaneuvonnan valtakunnalliset suositukset. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 389. Pdf-tiedosto on saatavilla liikkuvaaikuinen.fi-sivustolla:

Päivitetty: 4.10.2023

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan