Hyppää sisältöön

Liikunta vähentää sydämen vajaatoiminnan oireita

Yksilöllisesti suunnitellulla liikuntahoidolla voidaan vähentää sydämen vajaatoimintaa sairastavan oireita sekä parantaa suorituskykyä ja ennustetta.

Sydämen vajaatoiminnalle tyypillistä on sydämen pumppaustoiminnan heikentyminen, jolloin sydän ei kykene pumppaamaan verta riittävän tehokkaasti elimistön tarpeisiin nähden. Sydämen vajaatoiminnan syynä on noin 90 %:ssa tapauksista sepelvaltimotauti, kohonnut verenpaine tai läppävika.

Sydämen vajaatoiminta on harvinainen alle 50-vuotiailla, mutta sen esiintyvyys lisääntyy nopeasti erityisesti noin 75:stä ikävuodesta alkaen. Esimerkiksi 70 vuotta täyttäneistä noin 10 %:lla on sydämen vajaatoiminta. Tila on yleisempi miehillä kuin naisilla.

Sydämen vajaatoiminnan yleisimpiä oireita ovat aluksi erityisesti rasittavissa ponnistuksissa ilmenevä hengenahdistus ja poikkeava väsymys, joiden vuoksi fyysinen suorituskyky on heikentynyt. Tilan edetessä oireita voi esiintyä myös levossa. Säärien ja nilkkojen turvotus on myös yleinen oire.

Liikunta on sydämen vajaatoimintaa sairastavalle turvallista ja hyödyllistä

Sydämen vajaatoimintaan liittyvien oireiden, suorituskykyä heikentävien tekijöiden sekä fyysiseen rasitukseen mahdollisesti liittyvien vaarojen vuoksi liikuntaa ei ole aiemmin suositeltu sydämen vajaatoimintaa sairastaville. Liikunnasta on kuitenkin osoitettu olevan selvää hyötyä sydämen vajaatoimintaa potevien liikuntaharjoittelututkimuksissa. Myös keskivaikeaa tai jopa vaikeaa sydämen vajaatoimintaa sairastavien on havaittu hyötyvän yksilöllisesti annostellusta liikuntaharjoittelusta.

Liikunnan aiheuttamat haitat ovat vähäisiä yksilöllisesti ohjatussa ja ohjelmoidussa liikunnassa. Asianmukaisesti toteutettuihin liikuntaohjelmiin osallistuneiden kuolleisuus on pienempää kuin potilailla, jotka eivät saa liikuntahoitoa.

Liikunnan on todettu

 • parantavan rasituskestävyyttä ja fyysistä suorituskykyä
 • vähentävän hengenahdistusta ja väsymistä rasituksessa
 • vähentävän sairaalahoidon tarvetta
 • parantavan elämänlaatua
 • lisäävän lihasten verenkiertoa, voimaa ja aerobista energiantuottoa
 • parantavan sydämen vasemman kammion toimintaa
 • saattavan lisätä ennusteen kannalta edullista sykevaihtelua.

Millaista liikuntaa sydämen vajaatoimintaan suositellaan?

Sydämen vajaatoimintaa sairastavan liikuntaharjoittelun toteutuksessa tärkeintä on yksilöllisyys, turvallisuus sekä oireiden ja sairauden vaikeusasteen huomioiminen.

Henkilöille, joilla on sydämen vajaatoiminta, suositellaan:

kestävyysliikuntaa

 • päivittäin
 • kevyesti aloittaen ja lisäten kuormitusta vähitellen, kunnes kuormitus vastaa noin 60 % sykereservistä eli maksimi- ja leposykkeen erotuksesta (Borgin asteikolla noin 11–14)

lihasvoimaharjoittelua

 • 2–3 kertaa viikossa
 • 8–10 suureen lihasryhmään kohdistuvaa liikettä, 10–15 toistoa/liike

Erityisiä huomioita liikuntaharjoittelussa

Sydämen vajaatoimintapotilailla on usein myös muita sairauksia ja käytössä voi olla lääkkeitä, jotka vaikuttavat rasituskestävyyteen ja liikunnan turvallisuuteen. Näiden vuoksi liikunnassa korostuu hyvin kevyt aloitus asiantuntevasti ohjattuna. Liikunnan voi aloittaa sairauden oltua tasapainossa muutaman viikon ajan. Alussa harjoittelua voi olla vain muutaman minuuttien jaksoissa. Kuormitusta vähitellen lisätessä tavoitteena on reilu puoli tuntia kestävät harjoitusjaksot.

Sydämen vajaatoimintaa sairastavan maksimisyke on ilman lääkitystä tyypillisesti noin 130–150 lyöntiä minuutissa eli noin 20 % pienempi kuin terveen samanikäisen. Tämä on syytä huomioita liikunnan rasittavuuden arvioinnissa. Harjoittelun myötä maksimisyke kasvaa, mikä on päinvastainen muutos kuin terveillä.

Sydämen vajaatoiminnan pahenemisjaksojen aikana liikuntaa on syytä keventää. Liikuntaa on syytä välttää painon noustessa nopeasti vähintään 2–3 kg, sillä se voi olla merkki vajaatoiminnan pahentumisesta.

Lisätietoa

Terveyskirjasto: Sydämen vajaatoiminta – liikuntaohje 

Käypä hoito -suositus: Liikunta ja sydämen vajaatoiminta 

Käyvän hoidon potilasversio: Sydämen vajaatoiminta 

Sydänliiton terveyden ja hyvinvoinnin verkkopalvelu: Sydämen vajaatoiminta ja liikunta 

Sydänliiton ammattilaispalvelu: Sydämen vajaatoiminta ja liikunta  

Liikkujan apteekki: Sydänsairaan liikunta

Lähteet 

Liikunta. 2016. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Käypä hoito -johtoryhmän asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Viitattu 27.10.2020. www.kaypahoito.fi 

Sydämen vajaatoiminta. 2017. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin ja Suomen Kardiologisen Seuran asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Viitattu 27.10.2020. www.kaypahoito.fi

Vuori, I. & Kesäniemi, A. 2017. Sepelvaltimotauti ja sydämen vajaatoiminta. Teoksessa I. Vuori, S. Taimela & U. Kujala (toim.) Liikuntalääketiede. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 348–369.  

Päivitetty: 4.8.2023

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan