Hyppää sisältöön

Räätälöidysti liikkumaan – työkykyä ja terveyttä edistävä liikuntaneuvontahanke Nokian kaupungin työntekijöille

Työkyvyn edistäminen ja tuki- ja liikuntaelinoireiden vähentäminen henkilökohtaisesti räätälöidyn liikuntaneuvonnan avulla.

Tulokset

Tähän tulokset

Vaikuttavuus

UKK-instituutin vastuulla on selvittää liikuntaneuvonnan vaikuttavuutta työkykyyn ja siihen liittyviin tekijöihin. Lisäksi selvitetään toimintamallin vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta suhteessa terveyteen liittyvään elämänlaatuun.

Tausta

Suomessa tuki- ja liikuntaelinsairaudet (TULE-sairaudet) aiheuttavat kolmasosan kaikista sairauspoissaolokustannuksista ja työkyvyttömyyseläkkeistä. Nokian kaupungissa TULE-sairauksista johtuvat sairauslomat lisääntyivät huolestuttavan paljon vuonna 2017. Sen seurauksena Nokian kaupunki kehitti uudenlaiseen yhteistyömallin henkilöstöhallinnon, työterveyshuollon (Terveystalo) ja liikuntapalveluiden välille: käyttöön otettiin liikuntalähete, jolla työntekijät ohjataan perusterveyshuollosta liikuntaneuvontaan Nokian kaupungin liikuntapalveluihin. Räätälöidysti liikkumaan -tutkimus selvittää uuden toimintatavan vaikuttavuutta.

Tavoite

Tutkimuksen tavoitteena on edistää Nokian kaupungin palveluksessa olevien työntekijöiden työkykyä sekä vähentää tuki- ja liikuntaelinoireita henkilökohtaisesti räätälöidyn liikuntaneuvonnan avulla. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat lähihoitajat, ruokapalvelu- ja siivouspalveluhenkilöstö sekä kiinteistöhoitajat. Näiden ammattiryhmien työ on fyysisesti kuormittavaa, ja tuki- ja liikuntaelinten kipuoireet ovat yleisiä.

Asetelma

Tutkimus on 24 kuukautta kestävä satunnaistettu kontrolloitu interventio, jossa tutkittavat arvotaan kahteen tutkimusryhmään, liikuntaneuvonta- ja vertailuryhmään. Liikuntaneuvonta-intervention kesto on 6 kk. Tutkimusmittaukset tehdään kaikille sisäänottokriteerit täyttäneille tutkittaville henkilöille tutkimuksen alussa, välittömästi liikuntaneuvontaintervention päätyttyä 6 kk:n jälkeen sekä 12 ja 24 kk:n seurannan jälkeen. Tutkimuksen päätulosmuuttuja on itsearvioitu työkyky (asteikko 0-10), jonka mukaan tutkimuksen tilastolliset voimalaskelmat on tehty. Tutkimuksessa mitataan ja seurataan viikon ajan fyysistä aktiivisuutta, paikallaanoloa ja unta pienikokoisen Liikemittarin avulla. Fyysistä kuntoa mitataan kolmella kuntotestillä: hartianseudun liikkuvuus, muunneltu punnerrustesti ja 6 min kävelytesti. Sähköisesti täytettävillä kyselyillä selvitetään tutkittavien liikkumisen muotoja ja motivaatiota. Terveydentilaa tarkastellaan erityisesti tuki- ja liikuntaelimistön (rasittuneisuus, kipu kehon eri osissa, fyysiseen toimintaan liittyvä pelkovälttämiskäyttäytyminen), psyykkisen hyvinvoinnin ja elämälaadun osalta. Nokian kaupungin liikuntapalveluiden ammattilaiset vastaavat tutkimuksen liikuntaneuvonnasta. Neuvontakäyntejä on yhteensä 2-3 puolen vuoden aikana. Ensimmäisellä käynnillä tutkittavalle tehdään kolme kuntotestiä (hartianseudun liikkuvuus, muunneltu punnerrustesti, 6 min kävelytesti) ja henkilökohtainen liikuntasuunnitelma, jonka laadinnassa liikuntaneuvoja hyödyntää Liikemittarin keräämän tiedon perusteella laadittua henkilökohtaista palautetta viikon ajalta. Ensimmäisen käynnin päätteeksi tutkittava saa ensimmäisen puolen vuoden ajaksi lainaksi interaktiivisen ExSed-liikemittarin ja sen käyttöön kuuluvan älypuhelimen, josta voi seurata omaa päivittäistä fyysistä aktiivisuuttaan.

Vastaava tutkija

Jaana Suni

Tutkijaryhmä

Jaana Suni, Tommi Vasankari, Marjo Rinne, Minna Aittasalo, Tuomas Erkkilä (Nokian kaupunki)

Yhteistyössä

Nokian kaupunki, Terveystalo

Rahoitus

Tähän rahoitus

Alkamisvuosi

2018

Päättymisvuosi:

2021

Eettisen toimikunnan käsittely

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen alueellinen eettinen toimikunta (R18184)

Julkaisut

Cardiorespiratory fitness is associated with sickness absence and work ability

Työntekijän hyvä kestävyyskunto vähentää sairauspoissaoloja

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan