Hyppää sisältöön

Active Ageing for Falls Prevention

Active Ageing for Falls Prevention

Hankkeen tarkoituksena on ehkäistä iäkkäiden kaatumisia edistämällä iäkkään väestön fyysistä aktiivisuutta ja aktiivista osallistumista liikuntaharrastuksiin. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä liikuntaa tarjoavien toimijoiden keskinäistä yhteistyötä sekä osaamista kaatumisia ehkäisevän liikuntaharjoittelun toteuttamisessa.  

Hanketta toteutetaan EU Erasmus+ -rahoituksella Sloveniassa, Ranskassa, Italiassa, Tanskassa ja Suomessa. 

Tausta

Suomi ja koko maailma ikääntyy. Korkea ikä ja toimintakyvyn heikkeneminen ovat kaatumisten keskeisistä riskitekijöistä. Iäkkäiden tulisi liikkua toimintakykynsä ylläpitämiseksi säännöllisesti. Ikääntymisen myötä liikunta-aktiivisuus kuitenkin useimmiten laskee. Kaatumisten seuraukset ovat vakavia sekä yksilölle että yhteiskunnalle. Kaatumiset aiheuttavat murtumia ja päävammoja, elämänlaadun heikkenemistä, kaatumisen pelkoa ja fyysisen aktiivisuuden laskua. Fyysinen inaktiivisuus johtaa fyysisen suoritus- ja toimintakyvyn laskuun sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen vähenemiseen. Fyysinen inaktiivisuus lisää näin kaatumisriskiä. Liikuntaharjoittelu on yksi vaikuttavimmista kaatumisten ehkäisykeinostoista. Liikuntaharjoittelun tulee kuitenkin olla monipuolista, säännöllistä ja riittävän pitkäkestoista, että kaatumiset vähenevät. Kaatumisia ehkäisevän liikuntaharjoittelun toteutuksessa on puutteista sekä terveydenhuollon- että liikunta-alan toimijoiden keskuudessa.

Tavoite

Vahvistaa urheiluseuratoimijoiden ja terveydenhuollon ammattilaisten ymmärrystä, osaamista ja valmiuksia ikääntyneiden kaatumisista ja kaatumisia ehkäisevästä liikuntaharjoittelusta. Lisätä ikääntyneiden osallistumista liikuntaharjoitteluun. Levittää kehitettävää oppimateriaalia laajalle joukolle toimijoita ja sidosryhmiä sekä edistää toiminnan ekologisuutta ja pitkäkestoisuutta.

Asetelma

Hankkeen aluksi laaditaan kirjallisuuskatsaus liikuntaharjoitteluohjelmista, joilla on pystytty ehkäisemään iäkkäiden kaatumisia. Katsaukseen liitetään mukaan esimerkkejä hyvistä harjoittelukäytänteistä. Katsauksen pohjalta kehitetään kolmen kuukauden pituinen iäkkäille suunnattu liikuntaharjoitteluohjelma. Harjoittelun tavoitteena on ennaltaehkäistä kaatumisia. Harjoittelun toteuttamisen tueksi laaditaan käsikirja liikunta- ja terveysalan ammattilaisten käyttöön. Käsikirja sisältää digitaalisen ohjeistuksen liikuntaharjoitteluohjelman sisällöstä opetusmateriaalia ammattihenkilöstön koulutustyöpajoihin ohjeet organisaatioille liikuntaharjoitteluohjelmien valmisteluun ja toteuttamiseen. Hankkeen viimeisessä vaiheessa toteutetaan harjoitteluohjelman läpiviennin pilottitestaus neljässä Euroopan maassa (Slovenia, Ranska, Suomi ja Italia). Hankkeeseen sisältyy viestintä- ja jalkautustoimia. Hankkeen esittely sidosryhmille huipentuu MOVE CONGRESS -tapahtumassa Tanskassa 2025.

Vastaava tutkija

Maarit Piirtola

Tutkijaryhmä

Hankeryhmä Suomessa: Maarit Piirtola, Tommi Vasankari, Minna Aittasalo ja Julia Ben Khalifa

Yhteistyössä

Sports Union of Slovenia (Slovenia), National Institute of Public Health (Slovenia), International Sport and Culture Association (ISCA) (Tanska), Centro Universitario Sportivo Palermo (Italia), Azur Sport Santé, Ranska.

Rahoitus

EU Erasmus+

Alkamisvuosi

2024

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan