Hyppää sisältöön

Kuntotestauksen hyviä käytäntöjä

Poimintoja kuntotestauksen hyvistä käytännöistä ja esimerkkejä niiden soveltamisesta käytäntöön:

1. Turvallisuus 

Hyvät käytännöt 

Minimoidaan komplikaatioiden ja vammojen riski: 

 • Fyysistä suorituskykyä arvioidaan tai mitataan kuormittamalla elimistöä turvallisesti. 
 • Testaukseen liittyvät riskit kartoitetaan etukäteen (vrt. liikunta). 
 • Testauspaikan ensiapuvalmius on käytettävien testien, testipaikkojen ja asiakaskunnan mukainen. 

Soveltaminen käytännössä 

 • Huolehdi testiohjeiden mukaisesta alkuverryttelystä. 
 • Huolehdi, että testiliikkeet tehdään oikealla suoritustekniikalla. 
 • Varmista, että testeihin osallistutaan vain terveenä ja valmistautumisohjeiden mukaan valmistautuneena. 
 • Huolehdi riittävästä ensiapuvalmiudesta. 
 • Varmista testipaikkojen ja käytettävien välineiden turvallisuus. 

2. Eettisyys  

Hyvät käytännöt  

 • Testaus tapahtuu yksilöä kunnioittaen ja testattavien yksityisyyden suoja turvaten. yksilöä kunnioittaen ja testattavien yksityisyyden suoja turvaten. 
 • Testaustoiminnan yksityisyyden suoja perustuu voimassa oleviin säädöksiin. 
 • Testauksessa, tulosten tulkinnassa ja palautteen antamisessa huomioidaan testattavan motivaatio. 
 • Sekä yksilö- että ryhmätestauksessa testiasiakirjoja ja -tuloksia käsitellään yksilönsuoja huomioiden. 

Soveltaminen käytännössä  

 • Testitulokset ja muut henkilökohtaiset tiedot eivät ole sivullisten nähtävillä. 
 • Pohdi, miksi testejä tehdään ja mihin tulokset johtavat. 
 • Kuntotestaus ei saisi olla vain joukko temppuja. Testien tarkoituksena on antaa sekä testattavalle että testaajalle tietoa henkilön vahvuuksista ja kehittämistä kaipaavista kunnon osa-alueista/kuntotekijöistä. 
 • Huomioi testattavan yksilöllisyys testitulosten tulkinnassa, palautteen antamisessa ja jatkosuunnitelmien tekemisessä. 

3. Henkilökunta ja koulutus  

Hyvät käytännöt 

 • Testaushenkilökunnalla on riittävä koulutus ja käytännön kokemus käytössä oleviin kuntotesteihin.  
 • Testattavien ja testaajien määrä suunnitellaan niin, että testaaminen on turvallista ja luotettavaa.  

Soveltaminen käytännössä 

Testaaja 

 • perehtyy saatavilla oleviin testimateriaaleihin ja/tai osallistuu testauskoulutukseen 
 • seuraa kokeneen testaajan toimintaa 
 • huolehtii testikäytäntöjen yhtenäisyydestä muiden testaajien kanssa. 

4. Testausmenetelmät, -laitteet ja -tila 

Hyvät käytännöt 

 • Testausmenetelmät ja -laitteet ovat luotettavia ja asianmukaisia ja testaustulokset vakioidaan. 
 • Testaustoiminnassa käytetään tutkittuun tietoon perustuvia menetelmiä.  
 • Kuntotestien virhelähteet tunnistetaan ja otetaan huomioon palautteessa ja seurannassa. 
 • Ulkona suoritettavissa testeissä olosuhteet kirjataan testipöytäkirjaan.  

Soveltaminen käytännössä  

Testaaja 

 • käyttää testejä, jotka ovat tutkitusti luotettavia ja päteviä mittaamaan haluttua ominaisuutta kyseisissä olosuhteissa 
 • tietää, mihin valitut testit perustuvat, mitä ominaisuuksia testit mittaavat ja mitä saaduilla tuloksilla tehdään 
 • tarkistaa tilat ja laitteet ennen testitapahtumaa. 

5. Testiohjeet  

Hyvät käytännöt 

 • Jokaisesta testistä on kirjallinen työohje testaajalle sekä selkokielinen kuvaus asiakkaalle.  
 • Viestinnässä käytetään yhtenäistä ja ymmärrettävää termistöä. 
 • Käytössä olevien testien työohjeet sovelletaan ja kirjataan testipaikan olosuhteiden ja toiminnan mukaisiksi.  

Soveltaminen käytännössä  

 • Kaikilla testaajilla on yhtenevät kirjalliset testiohjeet. 
 • Testiohjeita noudatetaan tarkasti. 
 • Mahdolliset poikkeamat ohjeesta kirjataan ja niiden vaikutus testitulokseen huomioidaan tulosten tulkinnassa.  

6. Toiminta ennen testiä  

Hyvät käytännöt  

 • Ennen testiin saapumista testattavalle annetaan ohjeet testiin valmistautumisesta sekä ennakkotietoa itse testin sisällöstä. 
 • Ennen testiä täytetään esitietolomake, missä selvitetään turvallisen testaamisen kannalta olennaiset taustatiedot. Terveystietojen kysymiseen tarvitaan testattavalta lupa, ellei kyseessä ole terveydenhuollossa tapahtuva testaus. 
 • Esitietolomake tarkastetaan ennen testin aloitusta tarkastusohjeistuksen mukaisesti ja toimitaan siten, että mahdolliset vaaratilanteet voidaan välttää. 
 • Testattavalle annetaan selkeät ja yksinkertaiset suoritusohjeet. Niihin sisältyvät myös testin keskeyttämiskriteerit. 

Soveltaminen käytännössä  

 • Ennen testiä selvitetään turvallisen testaamisen kannalta olennaiset taustatiedot (mm. terveydentila, ikä, aiempi liikkumistausta, päihteiden käyttö). 
 • Valitaan sopiva testimalli tai sopivat testit. 
 • Testattava saa ohjeet valmistautumiseen, myös esteet testin suorittamiselle. 
 • Testattavan vastuulla on ilmoittaa mahdolliset terveydelliset esteet parhaan tietämyksensä mukaan. Alaikäisten testattavien kohdalla vastuu on huoltajalla. 

7. Toiminta testin aikana  

Hyvät käytännöt  

 • Testissä pidettävästä pöytäkirjasta selviää, kuinka testi on suoritettu. 
 • Pöytäkirja täytetään niin, että sen avulla toinen testaaja voi toistaa testin täsmälleen samanlaisena sekä verrata sitä aiemmin tehtyyn testiin ja sen tuloksiin. 
 • Testi keskeytetään välittömästi, jos siihen havaitaan aihetta. Keskeytyksen syy kirjataan. 

Soveltaminen käytännössä 

Testaaja 

 • tarkkailee suoritusta testin ajan 
 • puuttuu virheelliseen suoritustekniikkaan 
 • tarkkailee testattavan vointia 
 • keskeyttää testin, jos siihen on aihetta, esim. virheellinen suoritustekniikka tai poikkeavat oireet.  

8. Toiminta testin jälkeen 

Hyvät käytännöt 

 • Tulokset tulkitaan testattavalle selkeästi ja ymmärrettävässä muodossa. 
 • Alustava palaute annetaan välittömästi testin jälkeen. 
 • Testipalaute on osa liikuntaneuvontaa, jossa testattava saa tukea, ohjausta ja tietoa liikkumistottumustensa muuttamiseen. 
 • Testattavalla on oikeus saada tiedot omasta testaustapahtumastaan ja käytetyistä testeistä viitteineen ja viitearvoineen. 
 • Testitulosten luokitteluun käytetään mahdollisuuksien mukaan yhteisiä, yleisesti hyväksyttyjä ja päteviksi osoitettuja viitearvoja.  

Soveltaminen käytännössä 

Testaaja 

 • tulkitsee tulokset testattavalle 
 • huomioi mahdollisten virhelähteiden vaikutukset tuloksiin, esim. suoritustekniikka 
 • huomioi viitearvojen soveltuvuuden testattavan tulosten tulkintaan 
 • huomioi testattavan motivaation, elämäntilanteen ja kyvyt/taidot testituloksiin. pohjautuvassa neuvonnassa ja ohjauksessa. 

9.  Tietojen tallennus ja tiedonvälitys  

Hyvät käytännöt  

 • Tiedot käsitellään ja tallennetaan lakien vaatimalla tavalla niin, että asiakkaan yksityisyyden suoja on turvattu. 
 • Testattavalta pyydetään kirjallisesti lupa testauksessa syntyvän tiedon mahdolliselle tallennukselle. 
 • Testattavan testitietoja ei saa välittää kolmannelle osapuolelle ilman testattavan kirjallista lupaa. 
 • Mikäli tietoja halutaan käyttää nimettömänä tutkimuskäyttöön, on siitä tiedotettava testattavaa ja pyydettävä siihen lupa. 

Soveltaminen käytännössä  

 • Testituloksia käsitellään niin, ettei testattavan yksityisyyden suoja vaarannu.  
 • Tulosten tallentamiseen ja mahdolliseen jatkokäyttöön pyydetään kirjallinen lupa. 
 • Alaikäisen testattavan osalta lupa kysytään huoltajalta. 

10. Laadunhallinta  

Hyvät käytännöt  

 • Säännöllinen arviointi on osa testipaikan normaalitoimintaa. 
 • Testausprosessin aikana kirjattuja poikkeamia ja tietoja käytetään toiminnan kehittämisessä. 
 • Usean testaajan yksiköissä tehdään säännöllistä testaamisen vertaisarviointia testaajien välillä. 
 • Testipaikalla on kirjatut toimintaohjeet ja menettelytavat testituloksiin liittyvien epäselvyyksien tarkistamiseksi. 

Soveltaminen käytännössä 

 • Testauskäytännöistä keskustellaan säännöllisesti. 
 • Tehdään testaajienvälistä vertaisarviointia. 
 • Noudatetaan kirjattuja toimintaohjeita ja sovittuja menettelytapoja.  

Pohdittavaksi kenttätesteissä  

 • Tunnetko käyttämiesi testien taustan ja tarkoituksen? 
 • Miten testipalaute annetaan testattavalle? Onko tähän varattu riittävästi aikaa?  
 • Miten testitulokset huomioidaan liikuntaneuvonnassa? Entä liikkumisen ohjaamisessa? 
 • Miten testauksen hyvät käytännöt toteutuvat omassa työyhteisössäsi? Onko ne huomioitu testauskäytännöissä? 
 • Miten työyhteisösi testauskäytäntöjä voisi kehittää?  
 • Minkä kohdan koet kaikkein haastavimmaksi omassa testaustyössäsi? 
 • Mistä voisit saada apua ja tukea testaustyöhösi? 

Kirjoittajat 

Liikuntatieteellisen Seuran kuntotestauksen asiantuntijaryhmän jäsenet  

Piia Kaikkonen 
LitT, testauspäällikkö, Tampereen urheilulääkäriasema 

Pauliina Husu 
TtT, erikoistutkija, UKK-instituutti 

Lähteet 

Aho J, Ahtiainen J, Heinonen T, Hynynen E, Kangas H, Lusa S, Mänttäri A, Rinne M., työryhmä. Kuntotestauksen hyvät käytännöt. Hki: Liikuntatieteellinen Seura, 2010. 

Kari L. Keskinen, Keijo Häkkinen ja Mauri Kallinen (toim.): Fyysisen kunnon mittaaminen – käsi- ja oppikirja kuntotestaajille. Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu nro 174. Helsinki 2018. 

www.fkm.fi 

Päivitetty: 4.10.2023

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan