Hyppää sisältöön

Ikääntyneet liikkujina ja liikuntapalvelujen käyttäjinä – havaintoja Ikä-HYTE-hankkeen postikyselystä  

Osana Ikä-HYTE-hanketta toteutettiin postikysely, jonka tavoitteena oli tuottaa tietoa iäkkäiden liikuntapalveluiden nykytilasta ja tuoda kuuluviin iäkkäiden kuntalaisten liikkumistapoja, kokemuksia liikuntapalveluiden käytöstä ja toiveita palveluiden kehittämiseen. Kysely toimii Ikä-HYTE-hankkeessa kehitettävän palvelupolun muotoilun apuna. 

Syksyllä 2023 Ikä-HYTE-hanke toteutti yhdessä hankekumppaninsa Tampereen kaupungin kanssa postikyselyn 65–85-vuotiaille tamperelaisille. Kyselyn avulla kerättiin tietoa ikääntyneiden liikkumistavoista ja kokemuksista liikkumisesta. Kyselylomake lähetettiin väestötietojärjestelmään pohjautuen satunnaisesti 2 000:lle kohdejoukkoon kuuluvalle Tampereen alueella. Kyselyn vastaanottajien oli mahdollista vastata kyselyyn joko paperisella vastauslomakkeella tai netissä.  

Ikääntyneet vastaavat aktiivisesti kyselyihin 

Kyselyyn vastaajia oli yhteensä 849 (43 % kohdejoukosta). Kaikista vastaajista paperilomakkeella vastaamisen valitsi 92 %. Vastaajia oli tasaisesti kaikista ikäryhmistä ja molemmista sukupuolista.   

Ikääntyneet tavoitetaan siis etenkin paperisilla kyselyillä hyvin. Monipuolisia vastaustapoja, jotka hyödyntävät sekä perinteisiä että digitaalisia mahdollisuuksia, olisikin hyvä muistaa käyttää etenkin iäkkäämmissä ikäryhmissä. 

Suositusten tuntemisessa on puutteita 

Liikkumisen suositukset tunsi noin 14 % vastaajista. Muun muassa näkemykset liikkumisen rasittavuudesta ja kestosta olivat ristiriidassa nykyisten suositusten kanssa. Liikkumisen suositusten viestintää tulisikin kehittää tulevaisuudessa siten, että se tavoittaa ikääntyneet ja lisää tietoa ikääntyneiden liikkumisen suosituksista. 

Katso myös liikkumisen suositus yli 65-vuotiaille

Tasapainossa on ongelmia ja moni pelkää kaatumista 

Vastanneista oman tasapainonsa arvioi erittäin huonoksi tai huonoksi sisällä 11 % ja ulkona 17 %. Kaatumista puolestaan pelkäsi sisällä lähes joka neljäs (25 %) ja ulkona jo lähes joka toinen (45 %). Heikko tasapaino ja kaatumisen pelko vähentävät ikääntyneiden liikkumista. Ikääntyneiden liikkumisen edistämisessä ja liikuntapalveluissa tulisikin kiinnittää erityistä huomiota voima- ja tasapainoharjoitteluun. 

Osa käyttää liikkumisen apuvälineitä 

Vastaajista apuvälinettä käytti sisällä 15 % ja ulkona jo lähes joka kolmas (31 %). Tavallisin liikkumisen apuväline oli kävelysauvat. Liikuntapaikkojen tulisi olla sellaisia, että niihin on mahdollista tulla ja niissä on mahdollista liikkua tarvittaessa myös erilaisten apuvälineiden kanssa.  

Liikkumisen lisäämiseen on valmiutta 

Kyselyyn vastanneista lähes puolet oli ajatellut lisäävänsä liikkumista ja kertoi, että liikkuisi enemmän, jos saisi itsensä helpommin liikkeelle. Ikääntyneiden liikkumaan lähtemistä tulisi helpottaa tarjoamalla siihen matalan kynnyksen tukea.   

Kolmannes vastanneista kertoi, että liikkuisi enemmän, jos olisi joku kenen kanssa liikkua, ja jos ei olisi niin paljon terveysongelmia. Liikkumisen lisäämiseen voidaan luoda mahdollisuuksia muun muassa moniammatillisella yhteistyöllä, tarjoamalla myös niille ikääntyneille soveltuvia liikuntaryhmiä, joiden toimintakyky on heikentynyt sekä koordinoimalla vertaisohjaajatoimintaa. 

Kaikki havainnot postikyselystä on koottu esitteeseen, joka on ladattavissa UKK-instituutin sivuilta

Ikä-HYTE-hanke rahoitetaan sosiaali- ja terveysministeriön terveyden edistämisen määrärahalla. Postikyselyn postituksen ja tietojen siirtämisen paperilomakkeilta digitaaliseen muotoon rahoitti Tampereen kaupungin liikuntapalvelut. Kysymysten laadinnasta ja aineistojen analysoinneista sekä raportoinnista ovat vastanneet UKK-instituutin asiantuntijat. 

Lisätiedot: 
hankekoordinaattori Julia Ben Khalifa, Ikä-HYTE-hanke / UKK-instituutti

Ikä-HYTE-hanke

Hankkeen tavoitteena on kehittää kuntaan palvelupolku, joka edistää ikääntyneiden liikkumista ja kaatamisten ehkäisyä. Palvelupolun avulla voidaan selkeyttää ja tukea ikääntyneiden liikuntapalvelujen koordinointia ja toteutusta kunnan, hyvinvointialueen, sote-palveluiden, järjestöjen sekä muiden yhteistyökumppaneiden välillä. 

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan