Hyppää sisältöön

Alkoholi on urheilevien nuorten yleisimmin käyttämä päihde

Urheiluseuratoimintaan osallistuvat 15-vuotiaat käyttivät alkoholia useammin kuin muita päihteitä. Aktiivisesti ja säännöllisesti urheiluseuratoiminnassa mukana olevat nuoret kuitenkin joivat alkoholia ja olivat humalassa harvemmin kuin samanikäiset, jotka eivät koskaan olleet osallistuneet urheiluseuratoimintaan.

Joka neljäs 15-vuotias, joka osallistuu urheiluseuratoimintaan aktiivisesti ja säännöllisesti, oli käyttänyt alkoholia kyselyä edeltäneen kuukauden aikana. Tämä selvisi WHO-Koululaistutkimuksen aineistosta tehdystä, Jyväskylän yliopistoon valmistuneesta pro gradu -tutkimuksesta. Aktiivisesti urheiluseurassa harrastavat joivat kuitenkin alkoholia harvemmin kuin samanikäiset, joilla ei ollut koskaan ollut urheiluseuraharrastusta (24 % vs. 31 %). Lisäksi aktiivisten seuranuorten alkoholin käyttö oli huomattavasti harvinaisempaa kuin silloin tällöin urheiluseuratoimintaan osallistuvien nuorten (24 % vs. 44 %).

Aktiiviset seuranuoret juovat itsensä humalaan muita ikäisiään harvemmin

Aktiivinen ja säännöllinen urheiluseuratoimintaan osallistuminen oli yhteydessä vähäisempään humalajuomiseen. Aktiivisista seuranuorista suunnilleen joka kymmenes (11 %) oli ollut kyselyä edeltäneen kuukauden aikana todella humalassa. Sen sijaan nuorista, jotka eivät olleet koskaan osallistuneet urheiluseuratoimintaan, lähes joka neljäs (23 %) oli juonut itsensä todella humalaan. Silloin tällöin seuratoimintaan osallistuvien keskuudessa humalajuominen oli yleisempää kuin muilla samanikäisillä. Heistä reilu neljännes (28 %) vastasi olleensa todella humalassa kyselyä edeltäneen kuukauden aikana.

Vaikka tulokset ovat aktiivisesti ja säännöllisesti seuratoimintaan osallistuvien osalta muihin verrattuna positiivisia, tulee nuorille urheilijoille ennaltaehkäisevästi käydä läpi alkoholin käytön ja humalajuomisen haittavaikutuksia urheiluun, sanoo professori Sami Kokko Jyväskylän yliopistosta.

Miten tutkittiin?

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa valmistunut pro gradu -tutkimus perustuu WHO-Koululaistutkimuksen ja Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa -tutkimuksen tekemän yhteistyötutkimuksen (HBSC-LIITU) aineistoon. Aineisto kerättiin keväällä 2022 verkkokyselyllä, joka sisälsi kysymyksiä lasten ja nuorten liikunta- ja terveyskäyttäytymisestä. Pro gradu -tutkimuksessa oli mukana 567:n yhdeksäsluokkalaisen vastaukset.

Infograafi nuorten alkoholin käytöstä.
Seuranuorten ja ei-seuranuorten alkoholin käyttö. Lähde: Hautasuo 2023.

Elämä muuttuu myös nuorilla urheilijoilla

UKK-instituutin NUTEHA-hankkeessa rakennetaan yläkouluikäisten liikuntaa harrastavien nuorten elintapoja, hyvää harjoittelua ja arjen hallintaa kartoittava systemaattinen tiedonkeruujärjestelmä sekä viestitään aktiivisesti kohderyhmän elintavoista. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen tulosten avulla pyritään luomaan parempi käsitys kasvavien nuorten urheilijoiden elintavoista, päihdekokeiluista, levosta, harjoittelun määrästä, kokonaiskuormituksesta ja yleisesti elämänhallinnasta. Tämän tiedon avulla ymmärrys muun muassa drop out -ilmiöstä vahvistuu.

Lisätietoja
Noora Hautasuo
noora.hautasuo(a)ukkinstituutti.fi

Alkuperäinen julkaisu:
Hautasuo, N. Urheiluseuratoimintaan osallistuvien nuorten päihteiden käyttö: HBSC-LIITU 2022 -tutkimuksen tuloksia. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, liikuntatieteellinen tiedekunta. 2023. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202306224074. 

Kuvituskuva: UKK-instituutti / Studio Reetta Muranen

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan