Hyppää sisältöön

Nuoren urheilijan terveet elintavat, hyvä harjoittelu ja arjenhallinta (NUTEHA)

Tulokset

Toteutus vuoden 2024 aikana: Hankkeessa rakennetaan yläkouluikäisten nuorten urheilijoiden terveiden elintapojen, hyvän harjoittelun ja elämänhallinnan systemaattinen tiedonkeruu. Tiedonkeruu muodostuu kahdesta toisiaan täydentävästä osasta: 1) validoiduista ja toistettavista mobiilikysekyistä (kuten urheilija ravitsemus, päihteiden käyttö, vammat ja niiden riskitekijät, harjoitusolosuhteet, elämän hallinta, jne), ja 2) liikemittari + applikaatio + pilvijärjestelmästä, jolla kerätään on-line tieto harjoittelusta, kokonaisaktiivisuudesta, kuormittumisesta ja unesta. Vuoden 2024 aikana rakennetaan kyselyt eri osa-alueeseen ja pilotoidaan niiden käyttöä. Kysely tai sen osia voidaan toistaa määräajoin. Mittarilla ja kyselyllä kerätty analysoitu tieto tarjoillaan urheilijalle matkapuhelimeen tulevalla palautteella. Edelleen vastaavan tiedon osalta rakennetaan palautenäkymä urheilijan ydinhenkilöille. Tieto jaetaan luvituksen salliessa urheilijan valmentajalle ja perheelle sekä lajikohtaisena ryhmätietona laji-ihmisille pilven valmentajanäkymästä. Lisäksi hankkeessa tuotetun tiedon ja muun tutkitun tiedon pohjalta hanke toteuttaa viestintää, koulutusta ja muuta kampanjointia terveiden elintavoista, hyvästä harjoittelusta ja elämänhallinnasta yhdessä urheiluakatemioiden, lajien ja muiden urheilun toimijoiden kanssa. Hankkeen tavoitteena on saada terveiden elintapojen, hyvän harjoittelun ja elämänhallinnan sisältöjä integroitua lajien valmentajakoulutukseen, verkkomateriaaleihin ja muihin keskeisiin lajidokumentteihin. Hankkeessa tehtyjen havaintojen mukaan toteutetaan lajikohtaisia tai kansallisia kampanjoita, joilla edistetään terveitä elintapoja, hyvää harjoittelua ja elämänhallintaa. Päihteitä koskevat kyselyt, niitä koskevat mobiilipalautteet ja valmentajanäkymät, koulutus-, viestintä- ja muut materiaalit, sekä kampanjat toteutetaan yhdessä EHYT:n kanssa.

Tausta

Yläkouluikäisten nuorten urheilijoiden terveistä elintavoista, hyvästä harjoittelusta ja elämänhallinnasta on suhteellisen vähän tutkittua tietoa. Systemaattisesti kerättyä tietoa isommalta otokselta tästä kohderyhmältä löytyy lähinnä LIITU-tutkimuksesta, joka toistetaan neljän vuoden välein. Ikäryhmän urheilijoilla drop out on suurta ja vain pieni osa nuorista jatkaa urheilijan polulla aikuisikää lähestyttäessä. Drop out -ilmiöön mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä voivat olla nuoren kasvaessa tapahtuvat muutokset elintavoissa, päihdekokeillut, liian vähäinen uni ja lepo, liian suuri kokonaiskuormittuminen, harjoittelun määrän liian nopea lisäys ja monet muut elämänhallinnan tekijät. Tutkitun tiedon lisäksi myös tiedon hyödyntämisessä liikunnan ja urheilun toimijoiden keskuudessa on paljon kehitettävää. Perheen ja valmentajan tulisi olla paremmin perillä nuoren urheilijan elintavoista, kokonaisaktiivisuudesta ja elämänhallinnasta, jotta nuorta kyettäisiin tukemaan paremmin.

Tavoite

NUTEHA-hankkeen tavoitteena on: - Luoda systemaattinen tiedonkeruu yläkouluikäisten nuorten urheilijoiden terveisiin elintapoihin, hyvään harjoitteluun ja elämänhallintaan. Tiedonkeruu muodostuu validoiduista mobiilikyselyistä (sisältäen urheilija ravitsemus, päihteiden käyttö, vammat ja niiden riskitekijät, elämänhallinta, jne.) sekä liikemittari + applikaatio + pilvijärjestelmästä (harjoittelu, kokonaisaktiivisuus, kuormittuminen ja uni). - Antaa edellä kuvatun datan pohjalta nuorelle urheilijalle palautetta kyselyistä viitetietoineen sekä on-line-seurannan puhelinsovelluksessa harjoittelusta, kuormittumisesta ja unesta. Vastaava tieto jaetaan luvituksen salliessa urheilijan valmentajalle ja perheelle sekä lajikohtaisena ryhmätietona laji-ihmisille pilven valmentajanäkymästä. - Tiedottaa, kouluttaa ja kampanjoida terveistä elintavoista, hyvästä harjoittelusta ja elämänhallinnasta hankkeen keräämän datan mukaisesti urheiluakatemioiden, lajien ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa.

Vastaava tutkija

Tommi Vasankari

Rahoitus

opetus- ja kulttuuriministeriö

Alkamisvuosi

2021

Julkaisut

Alkoholi on urheilevien nuorten yleisimmin käyttämä päihde

Aktiivisesti urheiluseuratoiminnassa mukana olevat nuoret käyttävät nuuskaa muita ikäisiään harvemmin

Säännöllisesti urheiluseuratoimintaan osallistuvat 15-vuotiaat käyttävät päihteitä muita samanikäisiä harvemmin

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan