Hyppää sisältöön

Aktiivisesti urheiluseuratoiminnassa mukana olevat nuoret käyttävät nuuskaa muita ikäisiään harvemmin 

Aktiivisesti ja säännöllisesti urheiluseuratoiminnassa mukana olevat 15-vuotiaat käyttivät tupakkaa, nuuskaa ja sähkötupakkaa harvemmin kuin samanikäiset, jotka eivät olleet koskaan osallistuneet urheiluseuratoimintaan. Myös silloin tällöin urheiluseuratoimintaan osallistuvien nuorten nikotiinituotteiden käyttö oli säännöllisesti osallistuvia nuoria yleisempää.

Urheiluseurassa aktiivisesti ja säännöllisesti liikkuvista 15-vuotiaista joka kymmenes (10 %) käytti nuuskaa joko päivittäin, viikoittain tai harvemmin kuin kerran viikossa. Tämä selvisi WHO-Koululaistutkimuksen aineistoon perustuvasta, Jyväskylän yliopistoon tehdystä pro gradu -tutkimuksesta. Aktiivisten seuranuorten nuuskan käyttö oli harvinaisempaa kuin nuorten, jotka eivät olleet koskaan osallistuneet urheiluseuratoimintaan (10 % vs. 23 %). Lisäksi aktiiviset seuranuoret käyttivät nuuskaa harvemmin kuin silloin tällöin seuratoiminnassa mukana olevat samanikäiset (10 % vs. 26 %).

– Aktiivinen ja säännöllinen seuratoimintaan osallistuminen näyttää vähentävän 15-vuotiaiden nuorten nuuskan käyttöä muihin nuoriin verrattuna, joskin käyttöön tulee puuttua myös aktiivisten seuraharrastajien joukossa, sanoo professori Sami Kokko Jyväskylän yliopistosta.

Aktiivinen ja säännöllinen urheiluseuratoimintaan osallistuminen oli yhteydessä vähäisempään tupakointiin. Tästä huolimatta, aktiivisesti urheiluseurassa harrastavista nuorista hieman useampi kuin joka kymmenes (12 %) oli käyttänyt tupakkaa kyselyä edeltäneen kuukauden aikana. Nuorista, jotka eivät olleet koskaan osallistuneet urheiluseuratoimintaan, lähes kolmannes (29 %) käytti tupakkaa. Heidän keskuudessaan tupakointi oli näin ollen selvästi yleisempää kuin aktiivisten seuraharrastajien keskuudessa. Aktiiviset seuranuoret käyttivät myös sähkötupakkaa muita ikäisiään harvemmin.

Seuranuorten keskuudessa tupakka, nuuska ja sähkötupakka ovat yhtä suosittuja päihteitä

Urheiluseuratoimintaan aktiivisesti osallistuvien 15-vuotiaiden keskuudessa tupakka (12 %), nuuska (10 %) ja sähkötupakka (10 %) olivat keskenään yhtä suosittuja päihteitä. Myös silloin tällöin seuratoimintaan osallistuvat käyttivät tupakkaa, nuuskaa ja sähkötupakkaa lähes yhtä yleisesti keskenään (28 % vs. 26 % vs. 25 %).

Miten tutkittiin?

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa valmistunut pro gradu -tutkimus perustuu WHO-Koululaistutkimuksen ja Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa -tutkimuksen tekemän yhteistyötutkimuksen (HBSC-LIITU) aineistoon. Aineisto kerättiin keväällä 2022 verkkokyselyllä, joka sisälsi kysymyksiä lasten ja nuorten liikunta- ja terveyskäyttäytymisestä. Pro gradu -tutkimuksessa oli mukana 567:n yhdeksäsluokkalaisen vastaukset.

Infograafi nuorten nikotiinituotteiden käytöstä.
Seuranuorten ja ei-seuranuorten nikotiinituotteiden käyttö. Lähde: Hautasuo 2023.

Elämä muuttuu myös nuorilla urheilijoilla

UKK-instituutin NUTEHA-hankkeessa rakennetaan yläkouluikäisten liikuntaa harrastavien nuorten elintapoja, hyvää harjoittelua ja arjen hallintaa kartoittava systemaattinen tiedonkeruujärjestelmä sekä viestitään aktiivisesti kohderyhmän elintavoista. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen tulosten avulla pyritään luomaan parempi käsitys kasvavien nuorten urheilijoiden elintavoista, päihdekokeiluista, levosta, harjoittelun määrästä, kokonaiskuormituksesta ja yleisesti elämänhallinnasta. Tämän tiedon avulla ymmärrys muun muassa drop out -ilmiöstä vahvistuu.

Lisätietoja
Noora Hautasuo
noora.hautasuo(a)ukkinstituutti.fi

Alkuperäinen julkaisu:
Hautasuo, N. Urheiluseuratoimintaan osallistuvien nuorten päihteiden käyttö: HBSC-LIITU 2022 -tutkimuksen tuloksia. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, liikuntatieteellinen tiedekunta. 2023. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202306224074. 

Kuvituskuva: UKK-instituutti / Studio Reetta Muranen

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan