Hyppää sisältöön

UKK-instituutin tutkimuksiin osallistuminen

UKK-instituutin tutkimusten kysymyksenasettelut ja asetelmat vaihtelevat tutkimusongelmasta riippuen ja vaikuttavat siihen, mitä tutkimusaineistoa käytetään ja miten sitä kerätään. 

Joissakin tutkimuksissa käytetään perusaineistona viranomaisten rekistereitä, tilastoja tai vastaavaa jo muualla valmiiksi kerättyä tietoa ja joissakin hankkeissa tarvitaan tutkittavaksi vapaaehtoisia ihmisiä.  

Väestöotokset 

Tutkittavat ihmiset saatetaan valita siten, että he edustavat jotakin suurempaa kokonaisuutta väestöstä. Tällöin on kysymys otoksesta, joka poimitaan tai arvotaan esimerkiksi väestörekisterin tiedoista. UKK-instituutin tutkijaryhmä lähestyy kirjeitse tutkittaviksi valittuja henkilöitä ja pyytää heitä osallistumaan tutkimukseen. Lopullisen päätöksen ja suostumuksen osallistumisestaan tutkimukseen tekee kuitenkin aina ihminen itse.  

Liikkumisen objektiivinen mittaaminen 

UKK-instituutin tekemissä tutkimuksissa kerätään objektiivista tietoa liikkumisen määrästä ja laadusta. Tutkittavat saavat sovituksi ajaksi (yleensä yhdeksi viikoksi) käyttöönsä liikemittarin, joka kerää tietoa liikkumisesta ja liikkumattomuudesta.

Kokeelliset harjoitustutkimukset 

UKK-instituutissa tehdään myös liikuntaharjoittelututkimuksia vapaaehtoisilla tutkittavilla, joita yleensä haetaan lehti-ilmoituksella tai ottamalla yhteyttä liikunta- tai harrastusjärjestöön, jonka jäsenistöstä tutkittavia halutaan.  

Tutkimustoiminta ja hyvä tieteellinen käytäntö 

UKK-instituutin tutkimustoiminnassa noudatetaan lakien ja asetusten säädöksiä, viranomaisten suosituksia ja ohjeita sekä hyvää tieteellistä käytäntöä. 

Tutkittavan suostumus 

Tutkittaville kerrotaan etukäteen tutkimuksen tavoitteet, toteuttamistavat, kesto ja tutkittaville aiheutuvat mahdolliset riskit ja hyödyt. Vasta perusteellisen informoinnin jälkeen tutkittava itse päättää osallistumisestaan tutkimukseen ja saa allekirjoitettavakseen kirjallisen suostumuksen. 

Tutkittava voi myös keskeyttää osallistumisensa tutkimukseen missä tahansa tutkimuksen vaiheessa syytä ilmoittamatta ilman, että hänelle aiheutuu siitä harmia tai ongelmia. 

Tietosuoja  

Kerättyjä tietoja käsitellään luottamuksellisina ja tutkimusten tulokset julkaistaan siten, että tutkittavat eivät ole niistä tunnistettavissa. 

Tutkimusten eettisyys  

UKK-instituutissa käynnistyville lääketieteellisille tutkimuksille pyydetään aina ennen tutkimukseen ryhtymistä lausunto sairaanhoitopiirin eettiseltä toimikunnalta. Muut tutkimukset arvioi ennakolta Tampereen alueen ihmistieteiden eettinen toimikunta.   

Korvaukset ja palkkiot 

Tutkittaville ei makseta palkkiota osallistumisesta tutkimukseen, mutta joissakin tutkimuksissa on korvattu matkoista tms. aiheutuvia kuluja. Useissa tutkimuksissa tutkittavat ovat saaneet myös henkilökohtaista palautetta omista tutkimustuloksistaan.     
 

Lisätietoa   

Tutkimusta ohjaava lainsäädäntö 
Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 
Asetus lääketieteellisestä tutkimuksesta 
Henkilötietolaki 
STM:n asetus tutkimukseen liittyvistä korvauksista 

Tutkimusetiikka, tietosuoja 
Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen alueellinen eettinen toimikunta 
Tampereen alueen ihmistieteiden eettinen toimikunta 
Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta 
Valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta 
Tutkimuseettinen neuvottelukunta 
Tietosuojavaltuutetun toimisto 

Tutkimusten rekisteröinti 
Rekisteritutkimuksen tukikeskus 
Clinical trials -tutkimusrekisteri 

Päivitetty: 22.9.2022

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan