Hyppää sisältöön

LIITU-raportti: Kolmasosa koululaisista liikkuu suosituksen mukaan – askelia kertyy vajaa 10 000 päivässä

TUTKITTUA TIETOA SUOMESTA

Liikemittarilla mitattuna kolmasosa 7‒15-vuotiaista koululaisista liikkui vähintään tunnin päivittäin. Lapset ja nuoret ottivat keskimäärin 9767 askelta päivässä. Nuorimmat lapset ottivat enemmän askelia kuin vanhemmat lapset ja nuoret, ja pojat liikkuivat tyttöjä enemmän. Suurin osa lasten ja nuorten liikkumisesta kertyi 5–10 minuuttia kerrallaan kestäneistä jaksoista ja suurin osa paikallaanolosta lyhyistä, enintään 20 minuuttia kerrallaan kestäneistä jaksoista, selviää tuoreesta Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa LIITU 2022 -tutkimuksesta.

Liikemittarilla mitattu liikkuminen, paikallaanolo ja uni: suosituksen mukaan liikkui kolmasosa koululaisista

Liikemittarimittausten mukaan lapset ja nuoret olivat valveilla lähes 15 tuntia vuorokaudesta ja nukkuivat keskimäärin reilut 9 tuntia. Valveillaoloajasta reilu puolet eli keskimäärin 7 tuntia 52 minuuttia päivässä vietettiin istuen ja makuulla. Suurin osa istumisesta ja makuulla olosta muodostui lyhyistä, alle 20 minuuttia kerrallaan kestäneistä jaksoista.

Liikemittarilla mitatun liikkumisen, paikallaanolon ja unen määrä 7-, 11- ja 15-vuotiailla.
Kuva 1. Liikemittarilla mitatun liikkumisen ja paikallaanolon osuudet 7-, 11- ja 15-vuotiailla. Lähde: LIITU-raportti 2022.

Paikallaan seisomiseen lapset ja nuoret käyttivät keskimäärin yhden tunnin vuorokaudessa. Kevyttä liikkumista heille kertyi lähes 4 tuntia päivässä, reipasta liikkumista keskimäärin 1,5 tuntia ja rasittavaa liikkumista 12 minuuttia päivässä. Liikkumisesta suurin osa muodostui 5–10 minuuttia kerrallaan kestäneistä jaksoista.

Liikemittarilla mitatun liikkumisen, paikallaanolon ja unen määrä 7-, 11- ja 15-vuotiailla.
Kuva 2. Lasten ja nuorten liikemittarilla mitatun liikkumisen ja paikallaanolon määrä. Lähde: LIITU-raportti 2022

– Yli 10 minuuttia kerrallaan kestäneitä liikkumisjaksoja oli eniten nuorimmilla osallistujilla, taustoittaa vanhempi tutkija Pauliina Husu.

Liikemittarilla mitattuna liikkumissuosituksen* täytti kolmasosa mitatuista. Lapset ja nuoret ottivat keskimäärin 9 767 askelta päivässä.

Infografiikkaa kouluikäisten lasten ja nuorten liikkumisen suosituksen täyttymisestä liikemittarilla mitaten. Joka 3. liikkui suosituksen mukaisesti., nuoremmat lapset enemmän ja vanhemmat vähemmän.
Kuva 3. Liikkumissuosituksen täyttyminen liikemittarilla mitattuna 7-, 11- ja 15-vuotiailla. Lähde: LIITU-raportti 2022.
Infografiikkaa kouluikäisten lasten ja nuorten päivittäisistä askelmääristä liikemittarilla mitaten. Askelia kertyi keskimäärin 9Nuorimmat lapset ottivat eniten askelia, vanhimmat vähiten.
Kuva 4. Päivittäinen askelmäärä liikemittarilla mitattuna 7-, 11- ja 15-vuotiailla. Lähde: LIITU-raportti 2022.

Istumisen ja makuulla olon sekä paikallaan seisomisen määrä lisääntyi ja liikkumisen määrä vähentyi nuoremmista vanhempiin ryhmiin siirryttäessä. Lapset ja nuoret liikkuivat arkipäivinä keskimäärin enemmän kuin viikonloppuisin.

– Nuoremmat lapset lähtivät vanhempia lapsia ja nuoria aiemmin liikkeelle sekä arki- että viikonloppuaamuisin, lisää johtaja Tommi Vasankari.

*Katso 7–17-vuotiaiden lasten ja nuorten liikkumissuositus

Liikemittarimittauksia LIITU-tutkimuksessa vuodesta 2016

LIITU-tutkimuksessa on mitattu perusopetusikäisten lasten ja nuorten liikkumista ja paikallaanoloa liikemittarilla vuosina 2016, 2018 ja 2022. Paikallaanolon ja liikkumisen muutosten tarkastelu osoitti, että lasten ja nuorten liikkuminen vähentyi jonkin verran vuodesta 2018 vuoteen 2022.

Lasten ja nuorten istuen tai makuulla viettämä aika lisääntyi hieman vuodesta 2016 vuoteen 2022 molemmilla sukupuolilla ja kaikissa tarkastelluissa ikäryhmissä.

Palkkikaavio valveillaoloaikaisen paikallaanolon määrästä vuosina 2022, 2018 ja 2016.
Kuva 5. Paikallaanolon määrä valveillaoloaikana tunteina vuosina 2016, 2018 ja 2022. Lähde: LIITU-raportti 2022.

Myös kevyen liikkumisen määrä lisääntyi vuodesta 2016 vuoteen 2018, mutta kääntyi laskuun vuonna 2022. Tuolloin kevyttä liikkumista kertyi kuitenkin edelleen keskimäärin enemmän kuin ensimmäisenä mittausvuonna.

Reippaan ja rasittavan liikkumisen määrä pysyi suhteellisen tasaisena vuodesta 2016 vuoteen 2018, mutta vuoden 2022 mittauksessa lapset ja nuoret liikkuivat edellisiä vuosia vähemmän. Pojat liikkuivat sekä reippaasti että rasittavasti tyttöjä enemmän kaikkina mittausvuosina.

Kun liikkumisen muutosta tarkasteltiin päivittäisten askelten avulla, liikkuivat lapset ja nuoret vuonna 2022 keskimäärin vähemmän kuin aiempina vuosina.

Palkkikaavio päivittäisten askelten määrästä vuosina 2022, 2018 ja 2016.
Kuva 6. Lasten ja nuorten päivittäiset askeleet vuosina 2016, 2018 ja 2022. Lähde: LIITU-raportti 2022.

Näin tutkittiin

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimus on kansallinen 7–20-vuotiaiden liikkumista, liikuntakäyttäytymistä ja liikuntakulttuuria tarkasteleva tutkimus. Tutkimuksessa mitataan myös peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa opiskelevien lasten ja nuorten liikkumista ja paikallaanoloa. Vuosina 2016, 2018 ja 2022 tutkimus toteutettiin perusopetusikäisillä lapsilla ja nuorilla. Vuonna 2020 tutkimuksen kohdejoukkona olivat toisen asteen opiskelijat.

Tutkimukseen kuuluu oppitunnilla täytettävä sähköinen kysely ja liikemittarimittaus viikon ajalta. LIITU-tutkimuksesta ja kyselyaineiston keruusta vastaa Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan Terveyden edistämisen tutkimuskeskus ja liikemittarimittauksista UKK-instituutti yhteistyössä alueellisten kumppaneiden kanssa.

Vuonna 2022 liikemittarimittausten yhteistyötahoina olivat Helsingin kaupunki, Jyväskylän yliopisto, Kisakallion urheiluopisto, Kuortaneen urheiluopisto, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu (Liiku ry), Oulun Diakonissalaitos ODL Liikuntaklinikka ja Pajulahden urheiluopisto. LIITU-tutkimusta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

LIITU 2022 -raportin osio 3: Pauliina Husu, Kari Tokola, Henri Vähä-Ypyä ja Tommi Vasankari. Liikemittarilla mitatun liikkumisen, paikallaanolon ja unen määrä.

Lisätietoa:

Kuva: Schutterstock

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan