Hyppää sisältöön

Vakaasti eteenpäin -verkkoseminaari kokosi 300 ammattilaista kaatumisten ehkäisyn äärelle

25.11. järjestettyä Vakaasti eteenpäin -verkkoseminaaria oli kuuntelemassa yli 300:sta terveysalan ammattilaisesta koostuva yleisö. Seminaariesityksissä käytiin läpi ajankohtaisia aiheita kaatumisten ehkäisyyn liittyen sekä kuultiin alueellisia esimerkkejä toimintamalleista ja käytänteistä kaatumisten ehkäisytyössä.

Turvallisuuden edistäminen mukana HYTE-työssä

Päivä käynnistyi STM:n asiantuntija Mari Miettisen puheenvuorolla ajankohtaisista asioista terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen saralla. Sote-uudistuksen keskeisimpinä tavoitteina nähdään hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen sekä varhainen ongelmien ehkäiseminen.

Kaatumisten ehkäisyn näkökulmasta erityisen merkittävää on turvallisuuden edistämisen nostaminen osaksi HYTE-työskentelyä.

Kenelle kaatumisten ehkäisy kuuluu?

Ylihoitaja Minna Ylönen Turun kaupungilta teroitti puheessaan poikkihallinnollisen yhteistyön roolia, sillä muun muassa ravitsemuksella ja lääkityksellä tiedetään olevan osansa kaatumisten ehkäisyssä. Kaikkien työyhteisön toimijoiden sitouttaminen ja kouluttaminen aiheen tiimoilta on niin ikään oleellista.

– Kaatumisten ehkäisy on koko kunnan yhteinen asia, ja onnistunut ehkäisytyö edellyttää yhteisiä työkaluja sekä käytänteitä kaatumisvaaran tunnistamiseen ja tiedon kirjaamiseen, Ylönen painottaa.

THL:n kehittämispäällikkö Riitta Koivulan esitys puolestaan avasi Turvallisesti kaiken ikää -ohjelman sisältöä kaatumisten ehkäisyn näkökulmasta.

– Tavoittelemme tapaturmaisista kaatumisista ja putoamisista johtuvan kuolleisuuden vähentymistä 65 vuotta täyttäneillä sekä kaatumisiin ja putoamisiin liittyvien sairaalahoitojaksojen vähenemistä samalla ikäryhmällä, Koivula tiivistää.

Varsinaisina tavoitteina ohjelmassa ovat näyttöön perustuvien kaatumisten ehkäisyn toimintamallien käyttöönotto ammattilaisilla, ikääntyneiden henkilöiden ja heidän läheistensä kyky ehkäistä kaatumisia, kaatumisten ehkäisy osana kunnan hyvinvointijohtamista sekä perustiedot kaatumisten ehkäisystä osana sosiaali- ja terveysalan opintoja.

Ylösen tapaan myös Koivula nostaa esiin poikkisektoriaalisen työn vahvistamisen: muun muassa pelastuslaitosten, hyte-koordinaattoreiden, apteekkien, oppilaitosten sekä ikääntyneiden omaisten tulisi työskennellä yhdessä kaatumisten ehkäisemiseksi.

Kaatumisten ehkäisytyötä alueellisesti ja valtakunnallisesti

Projektipäällikkö Saija Karinkanta ja projektityöntekijä Tanja Kulmala UKK-instituutista esittelivät Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy kuntien ja maakuntien yhteiseksi tehtäväksi -hanketta, jonka tarkoituksena on viedä toimintatapoja ja -käytäntöjä, tietoa ja työkaluja kaatumisten ehkäisyyn tulevien maakuntien alueille.

Hankkeen valtakunnallisia toimia puolestaan ovat muun muassa kaatumisseula.fi-sivusto eri kohderyhmille, yli 600 jäsenen Vakaa-verkosto sekä verkkokoulutukset. KaatumisSeula®-verkkosivut tarjoavat maksuttomia työkaluja iäkkäiden kaatumisten ehkäisyn tueksi, informaatiota ehkäisytyön hyvistä käytännöistä sekä tietoa kodin vaaranpaikoista.

Kaatuminen on yleisin tapaturma sairaalassa – toimintamalleja sairaalakaatumisten ehkäisemiseksi

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin arviointiylihoitaja Elina Mattilan puheenvuoro johdatti kuulijat valtakunnallisten kaatumistilastojen kautta sairaalakaatumisiin ja niiden ehkäisyyn TAYS:ssa.

– Suomessa tapahtuu vuosittain lähes 400 000 kaatumistapaturmaa. Kaatuminen on yleisin kuolemaan johtava tapaturman syy iäkkäillä, ja lisäksi yleisin sairaalassa koettu tapaturma, Mattila pohjustaa.

Valtaosa sairaalahoidon aikaisista kaatumisista tapahtuu potilashuoneessa, sairaalavuoteen läheisyydessä sekä WC- ja kylpytiloissa. Kaatumiset aiheuttavat aina ylimääräisiä tutkimuksia potilaalle sekä kuluja yhteiskunnalle, vaikka fyysisiä vammoja ei aiheutuisikaan.

TAYS:ssa kaatumiset sekä niiden haitan aste on kirjattu rakenteisesti Uranuksen hoitotaulukkoon ja sitä kautta analysointijärjestelmiin 1.12.2019 alkaen, ja kaatumisriskin arviointityökalua (FRAT) ollaan parhaillaan ottamassa käyttöön.

Asiantuntijalääkäri Mika Palvanen puolestaan esitteli seminaarissa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin laatimaa yhteistä, näyttöön perustuvaa kaatumisten ehkäisyn toimintamallia, joka on julkaistu tays.fi/kaatuminen-sivustolla 6.10.2020.

– Vaaratekijöihin tulee puuttua yksilötasolla, ja toimenpiteet kaatumisten ehkäisemiseksi on suunniteltava yhdessä asiakkaan kanssa, Palvanen huomauttaa.

Kliinisen hoitotyön asiantuntija Tarja Tervo-Heikkinen avasi puheessaan kaatumisten ehkäisytyön toimintamalleja Kuopion yliopistollinen sairaalassa (KYS), jossa alueellinen kaatumisten ehkäisyverkosto (AKE) perustettiin vuonna 2012. Verkoston myötä HaiProjen (potilasturvallisuutta vaarantavien tapahtumien raportointimenettely ja tietotekninen työkalu) kautta tehtävä kaatumisten alueellinen seuranta aloitettiin ja ammattilaisille suunnattua koulutusta lisättiin.

Parhaillaan KYS:n vuodeosastoilla ollaan ottamassa käyttöön Fall T.I.P.S. -mallia, joka tarjoaa sekä selkeän rakenteen että käytännön työkaluja kaatumisten ehkäisyyn potilaan ja hänen läheistensä sitouttamista painottaen.

Vakaasti eteenpäin -verkkoseminaari oli Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy kuntien ja maakuntien yhteiseksi tehtäväksi -hankkeen päätösseminaari. Seminaarin puheenvuorojen esitysmateriaalit ovat luettavissa kaatumisseula.fi-sivustolla.

Kirjoittaja 
Milla Haustola, HuK, viestinnän harjoittelija, UKK-instituutti 

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan