Hyppää sisältöön

Iäkkäiden kaatumisten ehkäisyyn panostetaan Etelä-Karjalassa

Ikäystävällinen Etelä-Karjala -hankkeessa on käynnistetty syksyllä 2021 alueellisen kaatumisen ehkäisyn toimintamallin suunnittelu ja valmistelu yhteistyössä alueen laajan toimijaverkoston kanssa. Tutustu uusiin, monipuolisiin toimiin.

Etelä-Karjalassa on jo aiemmin tehty kaatumisen ehkäisyyn liittyviä toimia, mutta suunnitelmallista, yhteistä, tutkimustietoon pohjautuvaa kaatumisen ehkäisyn toimintamallia ei aiemmin alueella ole ollut. Toimintamallin valmistelun taustalla ovat

  • maan toiseksi korkeimmat luvut 65 vuotta täyttäneiden kaatumisiin ja putoamisiin liittyvien hoitojaksojen määrästä verrattuna 10 000 vastaavan ikäiseen
  • lonkkamurtumien 10 % kasvu vuodesta 2020–2021
  • tieto, että Etelä-Karjalassa on kotona asuvia 75-vuotiaita suhteellisesti eniten (93,6 %) koko maassa.

Toimintamallin valmistelu yhteistyönä

Etelä-Karjalan alueellisen kaatumisen ehkäisyn toimintamallin suunnittelua ja valmistelua on koordinoinut Eksoten ja Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen yhteinen kaatumisen ehkäisyn yhteistyöryhmä sekä maakunnallinen Ikäverkosto. Maakunnallisessa Ikäverkostossa on edustajat kaikista alueen kunnista, järjestöistä, ev.lut seurakunnista, Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta, Socomilta, alueen vanhus- ja vammaisneuvostoista, Ikäinstituutista sekä Eksoten eri tulosalueita.

Ikäystävällinen Etelä-Karjala -hankkeen järjestämässä verkostojohtamisen koulutuksessa kaatumisen ehkäisyn toimintamallin valmistelu on ollut yhtenä koulutuksen sisällöistä syksystä 2021 lähtien. Alueen vanhus- ja vammaisneuvostojen kokouksissa alueellisen kaatumisen ehkäisyn toimintamallin valmistelua on käsitelty myös syksystä 2021 lähtien.

Koulutusta 120:lle toimintakykyvastaavalle

Marraskuussa 2021 Eksotessa käynnistyi 120 toimintakykyvastaavan koulutuskokonaisuus. Toimintakykyvastaavia on nimetty toimintakyky- ja hoivapalvelujen, kuntoutuksen sekä K-sairaalan alueen toimintayksiköihin.

Toimintakykyvastaavat perehdyttävät, neuvovat ja kannustavat yksiköidensä henkilöstön osaamista toimintakykyä edistävässä ja voimavaralähtöisessä työotteessa. He myös seuraavat ja arvioivat oman toimintayksikkönsä yleistä toimintakykyä ylläpitävää ja edistävää toimintaa sekä antavat palautetta säännöllisesti, ”arjen auditointien” eli oman työvuoronsa aikaisten havaintojen avulla henkilöstölle ja johdolle.

Toimintakykyvastaavat osallistuvat myös oman verkostonsa toimintaan tuoden käytännön arjen kuulumiset, opit ja ideat yhteiseen jakoon. Toimintakykyvastaavien koulutuskokonaisuuteen on liittynyt myös kaatumisen ehkäisyn osaamisen vahvistaminen, jota on valmisteltu yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulun SoteCampus-toimijoiden kanssa.

Toimintamalli Eksoten johtoryhmäkierroksella

Eksoten laajennetulle johtoryhmälle alueellinen kaatumisen ehkäisyn toimintamallin valmistelun nykytila esiteltiin 11.1.2022 ja Eksoten laajennettu johtoryhmä päätti, että projektipäällikkö Sari Hokkanen kutsutaan Eksoten eri tulos- ja vastuualueiden johtoryhmiin esittelemään kaatumisen ehkäisyn toimintamallia ja jokaiselle johtoryhmälle annettiin tehtäväksi suunnitella toimenpiteitä kaatumisen ehkäisyyn liittyen.

Johtoryhmäkierroksien yhteydessä on sovittu kaatumisen ehkäisyn yksikkökohtaisten toimintaohjeiden valmistelun etenemisestä ja jalkauttamisesta sekä henkilöstön osallistamisesta sekä osaamisen vahvistamisesta kaatumisen ehkäisyyn ja kaatumisriskien tunnistamiseen.

Osallistavat työpajat osa toimintamallin valmistelua

Alueen kuntien, viranomaisten, seurakuntien, järjestöjen, oppilaitosten sekä vanhus- ja vammaisneuvostojen eri toimijoille järjestettiin maaliskuussa kaksi osallistavaa työpajaa, alueellisen toimintamallin valmisteluun liittyen. Pandemiatilanteesta johtuen osallistavat työpajat toteutettiin etänä.

Alueen ikääntyneille sekä heidän läheisilleen järjestettiin jokaisessa alueen kunnan Arjen olohuoneessa myös kaatumisen ehkäisyn osallistavat työpajat, joissa kartoitettiin ikääntyneiden ajatuksia, ideoita ja palautetta
alueellisen kaatumisen ehkäisyn toimintamallin valmisteluun liittyen. Kaatumisen ehkäisyn osallistavissa työpajoissa ikääntyneillä oli mahdollisuus tehdä myös henkilökohtainen kaatumisvaaran arvio, ja he jakoivat myös toisilleen jo käytössään olevia keinoja kaatumisen ehkäisyyn liittyen.

Kaatumisen ehkäisyn teemalla on vierailtu monien eri sidosryhmien palavereissa ja tilaisuuksissa alueen eri kunnissa, järjestöissä ja seurakunnissa kevään 2022 aikaan.

Iäkkäille webinaareja, vaikuttamispäivät, liikuntaryhmiä ja apuvälineiden esittelyä

Eksoten uudet verkkosivut otettiin käyttöön 29.3.2022. Uusilla verkkosivuilla on turvallisuuden edistäminen osiossa laajasti tietoa kaatumisen ehkäisyyn liittyen.

Etelä-Karjalan ensimmäinen kaatumisen ehkäisyn webinaari järjestettiin 5.4.2022. Webinaarin tallenne on katsottavissa maksutta Saimaan ammattiopiston Youtube-kanavan kautta.

Touko-kesäkuussa 2022 kaikissa alueen kunnissa toteutettiin ensimmäistä kertaa ikäihmisten vaikuttamispäivät, joiden sisältö koostui kahdesta osallistavasta työpajasta. Toisen osallistavan työpajan teema liittyi kaatumisen ehkäisyyn. Vaikuttamispäivissä osallistujien on ollut mahdollisuus tehdä myös henkilökohtainen kaatumisvaaran arvio ja kaatumisvaaran ollessa koholla osallistuja on voinut jättää yhteystietonsa ja ilmaista näin kiinnostuksensa osallistua Pysytään pystyssä -liikuntaryhmään.

Kaikissa Etelä-Karjalan kunnissa on käynnistymässä syksyllä 2022 Pysytään pystyssä -liikuntaryhmä, joka on suunnattu erityisesti niille ikäihmisille, joiden kaatumisvaara on kohonnut. Pysytään pystyssä -liikuntaryhmiä on suunniteltu ja valmisteltu maakunnallisessa Ikäverkostossa.

Ikäinstituutin asiantuntijat Heli Starck ja Minna Säpyskä-Nordbergja sekä Ikäystävällinen Etelä-Karjala -hankkeen projektityöntekijä, fysioterapeutti Jaana Viskari ovat valmistelleet kyseisten liikuntaryhmien ohjaajille sekä osallistujille sisältöjä ja materiaaleja ryhmiin. LAB ammattikorkeakoulun fysioterapeuttiopiskelijat osallistuvat muutamissa alueen kunnissa Pysytään pystyssä -liikuntaryhmien valmisteluun ja toteutukseen syksyn 2022 harjoittelunsa aikana.

Ikäihmisten vaikuttamispäivien kaatumisen ehkäisyn osallistavien työpajojen palautteiden johdosta syksyllä 2022 toteutetaan kaikissa alueen kuntien Arjen olohuoneissa Apuvälineinfo – ”Rolla on the road” -kiertue, jossa esitellään Eksoten apuvälineyksikön palveluita ja rohkaistaan ikääntyneitä oikea-aikaiseen apuvälineiden käyttöön.

Kaatumisen ehkäisy on meidän yhteinen asiamme Etelä-Karjalassa ja teemme parhaamme, että eteläkarjalaiset pysyvät pystyssä jatkossa aiempaa paremmin.

Katso diaesitys Etelä-Karjalan toimintamallista

Ikäystävällinen Etelä-Karjala -hanke saa sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta terveyden edistämisen määrärahasta.

Teksti ja lisätiedot

Sari Hokkanen
projektipäällikkö
sari.hokkanen(a)eksote.fi
p. 040 683 8962

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan