Hyppää sisältöön

KaatumisSeula, kaatumisvammojen vähentäminen iäkkäiden arjessa

Iäkkäiden ja heidän läheistensä tietämyksen lisääminen kaatumisen vaaratekijöistä sekä niiden kartoittaminen ja puuttuminen tarkoituksenmukaisesti. Lue lisää hankkeesta.

Tulokset

KaatumisSeula-hankkeessa kehitetyt toimintamallit kaatumisvaaran kartoittamiseksi ja tehokkaiden ehkäisytoimenpiteiden toteuttamiseksi (Seinäjoen ja Kotkan mallit) ovat laaja-alaisesti sovellettavissa erilaisiin toimintaympäristöihin. Hankkeessa tuotettu materiaali on maksutta saatavilla hankkeen verkkosivuilla kaatumisseula.fi. Hanke ja kehitetyt toimintamallit ovat kuvattuina myös Innokylä-portaalisssa.

Vaikuttavuus

KaatumisSeula-hankkeessa juurrutettiin innovatiivisesti tuoreeseen tutkimusnäyttöön perustuvia, vaikuttavia ja kustannustehokkaiksi osoitettuja toimintamalleja kaatumisten vaaratekijöiden seulontaan sekä kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisyyn. Iäkkäiden kaatumisten vaaraa seulottiin laajasti erikuntoisilla iäkkäillä rajautumatta mihinkään erityisryhmään. Lisäksi kolmannen sektorin toimijat, jotka kohtaavat toiminnassaan paljon ikäihmisiä, haluttiin laajasti mukaan iäkkäiden kaatumisten ehkäisytyöhön. Hankkeessa tuotettiin materiaalia ja työkaluja kaatumisvaaran itsearviointiin sekä kaatumisvaarasta viestimiseen erityisesti ei-ammattilaisten tarpeiden mukaisesti.

Tausta

Iäkkäiden kaatumiset ja niiden aiheuttamat vammat ovat suuri yhteiskunnallinen haaste. Joka kolmas yli 70-vuotias henkilö kaatuu vähintään kerran vuodessa ja joka toinen kaatuminen aiheuttaa jonkinasteisia vammoja. Inhimillisen kärsimyksen lisäksi kaatumisvammojen hoito ja kuntoutus on kallista. Kaatumisvammojen seurauksena kuolee vuosittain yli 1000 ikäihmistä. Kaatumisia siis kannattaa ehkäistä. Vähintään joka kolmas iäkkäiden kaatuminen ja kaatumisvamma voidaan ehkäistä puuttumalla keskeisimpiin kaatumisten vaaratekijöihin. Ongelmana kuitenkin on, että iäkkäät ja heidän omaisensa eivät tunnista riittävän hyvin kaatumisten ja murtumien vaaratekijöitä ja että kaatumisten ehkäisyä ei maassamme toteuteta systemaattisesti.

Tavoite

KaatumisSeula-hankkeen tavoitteena oli lisätä iäkkäiden ja heidän läheistensä tietämystä kaatumisen vaaratekijöistä sekä kartoittaa ja puuttua niihin tarkoituksenmukaisesti. Näin voidaan parantaa iäkkäiden toimintakykyä ja liikkumisen turvallisuutta, vähentää kaatumisvammoja ja kaatumisen pelkoa sekä tukea heidän itsenäistä kotona selviytymistään ja sosiaalista hyvinvointiaan sekä parantaa elämänlaatua.

Asetelma

Hankkeen kehittämispaikkakuntina olivat Seinäjoki ja Kotka. Paikallisen kehittämistyön perustana oli KaatumisSeula-toimintamalli. Siinä esiseulonnan perusteella iäkkäät henkilöt ohjataan heidän henkilökohtaisen riskinsä mukaisiin jatkotoimenpiteisiin. Kaatumisen ehkäisytoimet kohdennetaan joko toimintakyvyn ylläpitämiseen omaehtoisen tai ohjatun toiminta- ja liikuntaharjoittelun avulla tai vaihtoehtoisesti henkilö ohjataan tarkempaan kaatumisten vaaratekijöiden kartoittamiseen ns. kaatumisklinikalle (KAAOS-seulontaklinikka) tai vastaavalle. Hankkeessa kaatumisvaaran esiseulonnasta vastasivat sote- ja liikunta-alan ammattilaisten rinnalla paikalliset järjestöjen toimijat ja vertaisohjaajat. KAAOS-seulontaklinikan toiminta perustui KAAOS-kaatumis- ja osteoporoosiklinikan kevennettyyn toimintamalliin ja sen toteutus oli sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden vastuulla.

Vastaava tutkija

Saija Karinkanta

Yhteistyössä

Hankkeen toiminta perustui laaja-alaiseen eri kansalais- ja potilasjärjestöjen sekä myös kunnan sosiaali-, terveys- ja liikuntatoimen väliseen yhteistyöhön. KaatumisSeula-hankkeen koordinointivastuu oli UKK-instituutilla. Valtakunnallisina yhteistyöjärjestöinä mukana olivat Eläkeliitto, Muistiliitto, Omaishoitajat ja läheiset -liitto, Reumaliitto sekä Luustoliitto. Yhteistyötä tehtiin myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Ikäinstituutin (Voimaa vanhuuteen -ohjelma) kanssa.

Rahoitus

Raha-automaattiyhdistys

Alkamisvuosi

2014

Päättymisvuosi:

2016

Julkaisut

Predictive ability of a self-rated fall risk assessment tool in community-dwelling older women

KaatumisSeula: Kaatumisvammojen vähentäminen iäkkäiden arjessa

Stop kaatumisille – kaatumistapaturmat kuriin

Liikunta-aktiivisuus ikääntyneiden henkilöiden kaatumispelkoa selittävänä tekijänä

Iäkkäiden kaatumisia voidaan vähentää

KaatumisSeula – implementation of evidence-based fall prevention for communities

Pysythän pystyssä?

KAATUMISSEULA®: implementation of evidence-based fall prevention for communities

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan