Hyppää sisältöön

D-vitamiini ja liikunta iäkkäiden naisten kaatumisten ehkäisyssä (DEX)

Vitamin D and Exercise in Falls Prevention (DEX)

Satunnaistettu kontrolloitu kokeellinen harjoitustutkimus, jossa selvitettiin, voidaanko liikunnan ja D-vitamiinilisän avulla parantaa iäkkäiden hermolihasjärjestelmän toimintaa (lihasvoimaa ja tasapainoa) ja vähentää kaatumisia ja kaatumisvammoja. 

Tulokset

Kaatumisten aiheuttamat vammat vähenivät yli puoleen liikuntaharjoitteluryhmässä, mutta kaatumisten lukumäärään ei liikuntaharjoittelulla eikä D-vitamiinilla ollut vaikutusta. Liikuntaharjoittelu paransi fyysistä toimintakykyä. Lisätutkimuksia tarvitaan D-vitamiinin mahdollisten vaikutusten selvittämiseksi lihasten toimintakyvyn parantamisessa ja kaatumisten vähentämisessä.

Vaikuttavuus

Tutkimus tuotti tutkimuksellisesti vahvassa asetelmassa tietoa siitä, miten ylläpitää ja parantaa fyysistä toimintakykyä ja ehkäistä kaatumisia ja kaatumisvammoja sekä vähentää kaatumispelkoa ja parantaa elämänlaatua ikäihmisillä.

Tausta

Sekä ikääntyminen että vähäinen fyysinen aktiivisuus ovat huonon terveydentilan vaaratekijöitä ja ne ovat yhteydessä heikentyneeseen tasapainoon lisäten kaatumisvaaraa. Myös monet vanhukset, jotka eivät ole kaatuneet, pelkäävät kaatumista, mikä puolestaan voi johtaa liikunnan vähenemiseen ja edelleen suurempaan vaaraan kaatua. Vaikka tiedossa oleva tutkimusnäyttö viittaa siihen, että niin liikunta kuin D-vitamiini voivat ehkäistä iäkkäiden kaatumisia ja kaatumisvammoja, ja jo kaatumispelon väheneminen voi parantaa elämänlaatua, löydökset eivät ole yksiselitteisiä. Liikuntaa ja D-vitamiinia tai niiden yhteisvaikutusta ei ole aiemmin tutkittu kliinisessä interventioasetelmassa. Toistaiseksi ei myöskään ole konsensusta siitä, millainen liikuntaohjelman ja D-vitamiinin saannin tulisi olla, jotta kaatumiset vähenisivät, saati että terveydenhuollossa tai vanhusten palveluissa kiinnitettäisiin riittävästi huomiota näihin tekijöihin.

Tavoite

Tutkimuksessa selvitettiin, voidaanko liikunnalla ja D-vitamiinilisäyksellä yhdessä parantaa hermolihasjärjestelmän toimintaa ja vähentää kaatumisia sekä kaatumisvammoja. Tavoitteena oli selvittää, voidaanko liikunnan ja D-vitamiinilisän avulla parantaa liikkumis- ja toimintakykyä ja luuston kuntoa ja siten ehkäistä kaatumisia ja kaatumisvammoja itsenäisesti kotona asuvien 70—79-vuotiaiden naisten parissa. Tutkimuksen ensisijaiset päätemuuttujat olivat kaatumiset ja niiden aiheuttamat vammat, mukaan lukien luunmurtumat. Lisäksi mitattiin muutoksia hermolihasjärjestelmän (kehon tasapaino, lihasvoima) suoritus- ja toimintakyvyssä, luumassan ja -lujuuden muutosta sekä kaatumispelon vähenemistä ja elämänlaadun paranemista. Myös sydän- ja verisuonitautien vaaratekijöissä tapahtuvia muutoksia mitattiin.

Asetelma

Tässä 2-vuotisessa satunnaistetussa kontrolloidussa kokeessa (RCT) 400 kotona asuvaa 70—79-vuotiasta naista satunnaistettiin yhteen neljästä ryhmästä: 1) liikunta + D-vitamiini (20 μg/vrk), 2) liikunta + plasebo, 3) ei liikuntaa + D-vitamiini (20 μg/d), 4) ei liikuntaa + plasebo. Liikuntaryhmäläiset tekivät voima- ja tasapainoharjoittelua ohjatusti kaksi kertaa viikossa ensimmäisen vuoden ajan ja kerran viikossa toisen vuoden, yhteensä siis kaksi vuotta. Ohjatun harjoittelun lisäksi he harjoittelivat päivittäin kotona. Tutkimuksen alussa ja seurantamittauksissa tutkittavilta selvitettiin yleinen terveydentila ja elintavat, arvioitiin kaatumispelkoa ja elämänlaatua sekä mitattiin luuntiheys, lihasvoima, tasapaino ja D-vitamiinin aineenvaihdunta soveltuvin menetelmin. Kaatumisten ja kaatumisvammojen rekisteröimiseksi kaikki tutkittavat pitivät kaatumispäiväkirjaa, joka palautettiin kuukausittain UKK-instituuttiin. Tutkittavien rekrytointi ja alkumittaukset käynnistettiin syksyllä 2009 ja varsinainen harjoittelu aloitettiin helmi-maaliskuussa 2010. Kaksivuotinen interventio alkoi kahdessa osassa, vuonna 2010 ja 2011, molempina vuosina aloitti 200 uutta tutkittavaa. Loppumittaukset tehtiin vuosina 2012 ja 2013. Intervention päätyttyä tutkittavat osallistuivat vielä kahden vuoden seurantaan, jotka päättyivät vuonna 2015.

Vastaava tutkija

Kirsti Uusi-Rasi

Tutkijaryhmä

Kirsti Uusi-Rasi, Saija Karinkanta, Pekka Kannus (vastaava lääkäri), Radhika Patil ja Christel Lamberg-Allardt (HY), Harri Sievänen

Yhteistyössä

Helsingin yliopisto (HY), Oy Verman Ab

Rahoitus

Suomen Akatemia, opetus- ja kulttuuriministeriö, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Alkamisvuosi

2009

Päättymisvuosi:

2017

Eettisen toimikunnan käsittely

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) eettinen toimikunta 19.5.2009, lisäselvitys 4.6.2009 (ETL-koodi R09090)

Julkaisut

Prevalence of sarcopenia and osteopenia among 70-80-year old Finnish women

Study protocol for prevention of falls

Sarcopenia and osteopenia among 70-80-year-old home-dwelling Finnish women

Improvement in femoral neck BMD in older women between 2008 and 2010

Sarcopenia prevalence: reply to comment by Perez-Zepeda et al.

Sarcopenia and osteopenia among 70-80 year old Finnish women

Cross-sectional studies and methodology: reply to comment by Erkoyun

Improved femoral neck BMD in older Finnish women between 2002 and 2010

Concern about falling in older women with a history of falls: associations with health, functional ability, physical activity and quality of life.

Feasibility and effects of a 2-year supervised exercise program on functional performance and quality of life among older home-dwelling women

Concern about falling in older women with a history of falls

Exercise and vitamin D in falls prevention among older women

Vähemmän kaatumisia – vähemmän vammoja: liikunta ja D-vitamiini avaiasemassa

Effects of vitamin D and multimodal exercise on prevention of injurious falls in older women

Exercise and vitamin D in fall prevention among older women: a randomized trial

Liikunta vähentää kaatumisvammoja

Effects of vitamin D and exercise on bone health and physical functioning in elderly women

Effects of a multimodal exercise program on physical function, falls, and injuries in older women

Cost-effectiveness of vitamin D supplementation and exercise in preventing injurious falls among older home-dwelling women

Study design for vitamin D randomized clinical trials – Reply

Exercise in older women

D-vitamiini ja liikunta iäkkäiden naisten kaatumisten ehkäisyssä

D-vitamiini ja ohjattu liikuntaharjoittelu kaatumisten ehkäisyssä iäkkäillä naisilla

Long-Term Effects of Vitamin D and Multimodal Exercise on Prevention of Injurious Falls in Older Women

Cost-effectiveness of vitamin d and exercise in preventing injurious falls among older women

Response to Aycicek and colleagues

Liikuntaharjoittelun vaikutus iäkkäiden kaatumisvammoihin

Effects of vitamin D and exercise on the wellbeing of older community-dwelling women: a randomized controlled trial

Vitamin D, exercise, and health

A 2-year follow-up after a 2-year RCT with vitamin D and exercise:

Does high serum 25-hydroxyvitamin D prevent falls in older women after all?

Serum 25-hydroxyvitamin D levels and incident falls in older women

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan