Hyppää sisältöön

ASKEL – liikunnan edistäminen työpaikoilla askelmittarin ja sähköpostiviestien avulla 

Tutkimuksessa selvitetään, lisäävätkö yksi yhteinen tapaamiskerta, askelmittarin käyttö ja sähköpostiviestit vähän liikkuvien työntekijöiden kävelyä ja muuta liikkumista istumatyötä tekevillä.

Tulokset

Askelmittari ja sähköpostiviestit lisäsivät työntekijöiden kävelyä, mutta vaikutukset olivat melko pieniä ja kohdistuivat vain osaan kävelyn kirjosta. Tulokset eivät myöskään heijastuneet istumisen päivittäiseen kestoon. Vaikutuksia olisi ehkä saatu vahvistettua järjestämällä työntekijöille useampi kuin yksi tapaamiskerta.

Vaikuttavuus

Tavoittavuus: Seulontakyselyyn vastasi 992 työntekijää (65%). Heistä 241 eli 29 prosenttia oli halukkaita osallistumaan tutkimukseen ja liikkuivat suosituksia vähemmän. Vaikuttavuus: Kahden kuukauden kohdalla asiointikävelijöiden määrä lisääntyi askelmittariryhmässä enemmän kuin vertailuryhmässä. Kuuden kuukauden kohdalla samansuuntainen havainto tehtiin vapaa-ajan kävelijöiden määrässä. Molemmissa aikapisteissä portaiden kävelyyn käytetty aika lisääntyi askelmittariryhmässä enemmän kuin vertailuryhmässä. Käyttöönotto ja toteutuminen: Tutkimus toteutui kaikissa työpaikoissa ennalta tehdyn aikataulun mukaisesti. Työntekijöistä 97 prosenttia ilmoitti käyttäneensä askelmittaria ja 93 prosenttia askelpäiväkirjaa ainakin jossain määrin tutkimuksen aikana. 99 prosenttia sähköpostiviesteistä tavoitti työntekijät ja 80 työntekijöistä ilmoitti lukeneensa viestit. Pysyvyys: Kuusi kuukautta tutkimuksen päättymisen jälkeen yhdeksässä työpaikassa oli käynnistetty liikuntaa edistäviä toimenpiteitä ja kuudessa työpaikassa oli käytössä askelmittari. Askelmittariryhmässä oli edelleen enemmän portaiden ja vapaa-ajan kävelijöitä kuin vertailuryhmässä. Kustannukset: Tutkimuksesta aiheutuneet välittömät kustannukset olivat 43 euroa työntekijää kohden. Kustannuksiin laskettiin tutkijan käyttämä työaika yhteiseen tapaamiseen työpaikalla, työpaikan yhdyshenkilön järjestelyihin käyttämä työaika ja työterveyshoitajan sähköpostien lähettämiseen käyttämä työaika sekä askelmittari ja sen käyttöön liittyvä tukimateriaali.

Tausta

Yli kolmasosa työikäisistä liikkuu terveytensä kannalta liian vähän. Se yhdessä muiden riskitekijöiden kanssa heikentää työntekijöiden työssä selviytymistä ja lisää sairauspoissaoloja. Yritysten tavanomaiset ponnistelut liikkumisen edistämiseksi, kuten liikuntaryhmät ja –tempaukset, tavoittavat vain pienen osan liian vähän liikkuvista työntekijöistä. Työpaikoille tarvitaan keinoja, jotka ovat helposti toteutettavissa ja saavuttavat myös ne työntekijät, joille liikunnan harrastaminen ei ole elämäntapa.

Tavoite

Tutkimuksessa selvitettiin, millaisia vaikutuksia askelmittarin tavoitteellisella käytöllä, jota tukivat yksi yhteinen tapaamiskerta, askelpäiväkirja ja kerran kuussa lähetetty sähköpostiviesti, on vähän liikkuvien toimistotyöntekijöiden kävelyyn ja istumiseen.

Asetelma

Tutkimukseen seulottiin kyselylomakkeen avulla 20 työpaikasta yhteensä 241 liikuntasuosituksia vähemmän liikkuvaa työntekijää, jotka arvottiin askelmittari- ja vertailuryhmään. Askelmittariryhmäläisille (n=123) järjestettiin oman työpaikkansa tiloissa yhteinen tapaaminen, jossa heidän kanssaan keskusteltiin liikunnasta ja sen lisäämisestä. Tapaamisessa askelmittariryhmäläiset saivat askelmittarin omakseen ja heitä opastettiin sen tavoitteelliseen käyttöön askelpäiväkirjan avulla. Lisäksi työterveyshuolto lähetti askelmittariryhmäläisille kannustavan sähköpostiviestin kerran kuussa kuuden kuukauden ajan. Viestit oli valmiiksi laadittu UKK-instituutissa terveyskäyttäytymisen psykologista mallia mukaillen (Health Action Process Approach). Vertailuryhmäläisille (n=118) järjestettiin tapaaminen ja he saivat askelmittarit ja –päiväkirjat tutkimuksen päätyttyä. Toimenpiteiden tavoittavuutta (Reach), vaikuttavuutta (Effectiveness), käyttöönottoa (Adoption), toteutumista (Implementation), pysyvyyttä (Maintenance) ja kustannuksia arvioitiin kyselylomakkeilla, prosessin aikana kertyneellä aineistolla sekä työterveyshuollon vastuuhenkilöiden haastatteluilla.

Vastaava tutkija

Minna Aittasalo

Tutkijaryhmä

Minna Aittasalo, Marjo Rinne, Matti Pasanen, Katriina Kukkonen-Harjula, Tommi Vasankari

Rahoitus

Työsuojelurahasto ja Juho Vainion Säätiö

Alkamisvuosi

2009

Päättymisvuosi:

2012

Eettisen toimikunnan käsittely

UKK-instituutin eettinen toimikunta 23.1.2009

Julkaisut

Promoting walking among office employees – evaluation of a randomized controlled intervention with pedometers and e-mail messages

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan