Hyppää sisältöön

Vuorovaikutus alaselkäkivun fysioterapiassa

TUTKITTUA TIETOA

Asiakaskeskeisen ja luottamusta rakentavan vuorovaikutuksen koettiin edistävän alaselkäkipua kokevien kuntoutujien paranemista ja hoitoon sitoutumista, selvisi laadullisessa kirjallisuuskatsauksessa ja metasynteesissä.

Tulokset pähkinänkuoressa

Kirjallisuuskatsauksessa ja metasynteesissä selvitettiin fysioterapeuttien ja alaselkäkipua kokevien kuntoutujien kokemuksia vuorovaikutuksesta fysioterapiaprosessissa. Metasynteesissä muodostui neljä päätulosta, joiden koettiin joko edistävän tai aiheuttavan haasteita fysioterapiaprosessissa ja fysioterapeutin ja kuntoutujan välisessä vuorovaikutuksessa.

Päätulokset

  1. Asiakaskeskeisyys ja yksilöllisyyden huomioiminen vuorovaikutuksessa

Fysioterapeutit kokivat asiakaskeskeisyyden ja yksilöllisyyden huomioimisen sitouttavan kuntoutujia fysioterapiaan ja myötävaikuttavan kuntoutujien fyysiseen paranemiseen. Toisaalta kuntoutujat kokivat asiakaskeskeisyyden puutteen aiheuttavan turhautumista ja ristiriitoja.

2. Terapiasuhteen rakentaminen

Terapiasuhteen rakentumisessa erityisesti vuorovaikutuksen kerroksittainen rakentaminen nähtiin mahdollisuutena antaa kuntoutujalle hiljalleen tietoa diagnoosista ilman, että kuntoutujan omia uskomuksia haastetaan suoraan. Yhteisymmärryksen luominen ja luottamuksen rakentaminen koettiin tärkeänä osa terapiasuhteen rakentumista.

3. Viestinnän eri muodot osana vuorovaikutusta

Sanaton viestintä, esimerkiksi kehonkieli, auttoi ymmärtämään kuntoutujien tarpeita ja soveltamaan ohjausta sekä auttoi fysioterapeutteja osoittamaan empatiaa ja rakentamaan luottamusta. Esimerkiksi visuaalisen palautteen tai biopalautteen avulla voitiin auttaa kuntoutujaa ymmärtämään paremmin oireiden syitä ja diagnoosia.

4. Vuorovaikutuksen haasteet

Kun alaselkäkipua kokevan kuntoutujan ennakkokäsityksiä selkäkivun taustatekijöistä haastettiin, saattoivat kuntoutujat turvautua puolustamaan niitä. Kuntoutujat kokivat turhautumista hoidon yksilöllisyyden puuttuessa tai jos he eivät voineet vaikuttaa päätöksentekoon tai valittuihin hoitomuotoihin.

Tausta ja menetelmät

Pitkittyneen alaselkäkivun hoidossa suositellaan biopsykososiaalista lähestymistapaa yhdessä fyysisen harjoittelun kanssa. Biopsykososiaalisen mallin mukaan selkäkivun hoidossa on tärkeä selvittää esimerkiksi kuntoutujan omia uskomuksia selkäkivustaan. Biopsykososiaalisen lähestymistavan yleistyessä myös vuorovaikutuksen merkitys alaselkäkipua kokevien kuntoutujien hoidossa korostuu.

Vuorovaikutus alaselkäkipuisten fysioterapiassa -systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa selvitettiin fysioterapeuttien ja alaselkäkipua kokevien kuntoutujien kokemuksia fysioterapiaprosessin vuorovaikutuksesta. Systemaattisessa haussa ja metasynteesin sisäänottokriteereiden perusteella kirjallisuuskatsaukseen ja metasynteesiin valikoitui 7 kansainvälistä tutkimusta, joiden havainnot ja sitaatit koostuivat 83 fysioterapeutin ja 14 alaselkäkipukuntoutujan kokemuksista fysioterapiaprosessien vuorovaikutuksesta.

Tutkimuksen vahvuuden ja heikkoudet

Kirjallisuuskatsaukseen ja metasynteesiin mukaan otetut artikkelit ovat länsimaissa tehtyjä ja kokemukset kuvastavat hyvin myös suomalaista, länsimaalaiseen lääketieteeseen perustuvaa kuntoutusta.

Tutkimuksen heikkoutena on tulosten keskittyminen kuvastamaan fysioterapeuttien kokemuksia alaselkäkipua kokeneiden kuntoutujien fysioterapiasta. Mukana oli vain yksi tutkimus, jossa oli selvitetty kuntoutujien kokemuksia ja tästä syystä tutkimus ei anna kattavaa kuvaa siitä, miten kuntoutujat kokevat vuorovaikutuksen toteutumisen fysioterapiaprosessiin liittyvässä vuorovaikutuksessa.

Alkuperäisjulkaisu

Hämäläinen, O., Purtanen, T., Sippola, T. & Korpi, H. 2021. Vuorovaikutus alaselkäkipuisten fysioterapiassa – laadullinen systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Liikunta & Tiede 58 (5), 119–126.

Kirjoittaja

suunnittelija Onni Hämäläinen, UKK-instituutti

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan