Hyppää sisältöön

VESOTE-materiaaleilla yhtenäistä elintapaohjausta

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin VESOTE-hankkeessa tuotettiin aineistoja kirjaamisen, ravitsemusohjauksen sekä potilasviestinnän tueksi. 

VESOTE VSSHP -aluehanke 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri oli yhdeksän muun sairaanhoitopiirin tavoin mukana UKK-instituutin hallinnoimassa VESOTE-hankkeessa (1). VESOTE VSSHP -aluehankkeen kohderyhmänä olivat tyypin 2 diabeetikot ja raskausdiabeetikot. UKK-instituutin hankesuunnitelmassa (2) mainituista levitettävistä hyvistä käytännöistä, välineistä ja palvelupoluista valikoituivat aluehankkeelle puheeksiottamisen malli, rakenteisen kirjaamisen ohjeistus ja tilastointi, D2D-ruokavaliokysely sekä liikuntaneuvonnan palveluketju. 

Edellä mainittujen toimintamallien pohjalta tuotettiin alueellisen levittämis- ja juurruttamistyön tueksi Rakenteisen elintapaohjauksen kirjaamisen opastyökalu (3), Laadukkaan ravitsemusohjauksen opas (4) sekä Vaikuttavan potilasviestinnän verkkokurssi (5). Kyseiset materiaalit ovat myös muiden alueiden käytettävissä, mutta niissä on huomioitu Varsinais-Suomen alueelliset erityspiirteet, joita esimerkiksi kirjaamisessa ovat useat käytössä olevat potilastietojärjestelmät ja niiden mahdollisuudet. 

Elintapaohjaus näkyväksi Rakenteisen elintapaohjauksen kirjaamisen opastyökalulla 

Elintapaohjauksen tulisi olla laadullisesti tasavertaista ja sen vaikuttavuutta tulisi voida seurata ja mitata. Yhtenäisen kirjaamisen ja tilastoinnin käytänne antaa luotettavaa tietoa annetuista palveluista ja on edellytys ajantasaisen tiedon keräämiselle (6). 

Rakenteisen elintapaohjauksen kirjaamisen opastyökalussa (3) on keskitetty ravitsemuksen, alkoholin, liikunnan sekä unen aihealueisiin. Opastyökaluun on koottu kunkin aihealueen fraasit eli otsikot, jotka helpottavat sekä yhtenäistävät kirjaamista ja tiedon saantia. Fraasit on tarkoitus tallentaa myös valmiiksi potilastietojärjestelmiin. Lisäksi oppaaseen on koottu elintapaohjauksen SPAT-koodit ja OAB-toimenpideluokitukset. Oppaassa on käytetty esimerkkinä tyypin 2 diabetesta. 

Laadukkaan ravitsemusohjauksen opas tyypin 2 diabeetikon ohjaukseen 

Elintapaohjaukseen sisältyy hyvin kiinteästi ravitsemusohjaus. Sen nykytilaa ja tarpeita kartoitettiin hankkeen alussa pääasiassa perusterveydenhuollossa toimivilta hoitajilta. Ravitsemusohjausta antavat terveydenhoitajat ja sairaanhoitajat kaipasivat asiantuntijatukea ravitsemusohjaukseen. Tukea oli kuitenkin vain harvoin saatavissa, koska suurin osa Varsinais-Suomen kuntia on vailla ravitsemusterapeutin palveluja. 

Tarvetta oli myös laadukkaampien ravitsemusohjauksen välineiden jalkauttamiseen ja sisällön yhdenmukaistamiseen. Tätä varten hankkeessa laadittiin yhdessä ravitsemusterapeuttien ja diabeteshoitajien kanssa opas siitä, mitä laadukas ravitsemusohjaus minimissään pitää sisällään (4). Oppaassa hyödynnettiin esimerkkinä tyypin 2 diabetesta, ja oppaaseen sisällytettiin D2D-hankkeessa toimivaksi osoitettu ja tutkimuksena validoitu ravitsemusohjauksen työvälineen D2D-ruokavaliokyselyn käytön ohjeistus. D2D-ruokavaliokysely on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön ja asiakkaiden hoidon ja omahoidon tueksi. (7.) 

Vaikuttava potilasviestintä – hoitavan viestinnän menetelmän verkkokurssi 

Vaikuttavan potilasviestinnän itseopiskeltavan verkkokurssin (5) tavoitteena on vahvistaa ja antaa valmiuksia ammattilaisen puheeksiottoon. Menetelmä perustuu Harry Köhlerin väitöskirjatyöhön (8). 

Verkkokurssin aihealueita ovat 

  • pohdintatehtävä omasta toiminnasta asiakaskohtaamisissa 
  • hoitavan vuorovaikutuksen idea 
  • asiakkaalle tärkeiden arvostusten ja merkitysten tunnistaminen 
  • asiakkaan auttaminen oivallusten löytämisessä 
  • asiakkaan oivalluksen ja muutoksen tukeminen. 

VESOTE-hankkeen jälkeen 

VSSHP:n perusterveydenhuollon yksikkö tukee elintapaohjauksen kehittämistä osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä. Tavoitteena on alueellisen toimintakulttuurin yhtenäistäminen, elintapaohjauksen saaminen näkyväksi osaksi maakunnallista sairauksien ehkäisyä ja hoitoa sekä vaikuttavuustiedon kerääminen. 

Kirjoittaja: 
Linda Dalbom, suunnittelija, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 

Materiaalit: 

  • Elintapaohjauksen kirjaamisen opas 
  • Laadukkaan ravitsemusohjauksen opas ja Vaikuttavan potilasviestinnän verkkokurssi TerveyskyläProssa (Oppaat ja valmennukset; sote-ammattilaisille, vaatii kirjautumisen) 
  • Terveys-sivusto ja maakunnallinen elintapaohjauksen palvelutarjotin elintapaohjaustyön tueksi 
  • Tarjotin kokoaa alueen kuntien elintapaohjausta tukevat palvelut ja mahdollistaa sen, että henkilökunnan siirtyessä maakunnan sisällä ovat tiedot kunnan palveluista helppo löytää. Tämä edesauttaa asiakkaan ohjaamista palveluihin. 
  • Tutustu myös: Liikuntaneuvonnan palveluketju

Lähteet: 
1. VESOTE-hanke. UKK-instituutti, 2019. 
2. Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti -hankehakemus. UKK-instituutti, 2016. 
3. Löfgren-Kortela M. Rakenteisen elintapaohjauksen kirjaamisen opastyökalu. VESOTE VSSHP -hanke, 2018. 
4. Mäkelä K. Laadukkaan ravitsemusohjauksen opas. VESOTE VSSHP -hanke, 2018. 
5. Köhler H. Vaikuttavan potilasviestinnän verkkokurssi. VESOTE VSSHP -hanke, 2018. 
6. Jokinen T, Virkkunen H. Potilastiedon rakenteisen kirjaamisen opas, osa 1. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2018. 
7. Pölönen A. ym. D2D-ruokavaliokysely asiakkaan ruokatottumusten ja ruokavalion ravitsemuslaadun arvioimiseksi. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, 2019. 
8. Köhler H. Hoitava viestintä – Lääkärin vaikuttava viestintä potilaskohtaamisessa. Helsingin yliopisto. Valtiotieteellisen tiedekunnan julkaisuja 2019:124. 

Terveysliikuntauutiset-teemalehti 

Joulukuussa 2019 ilmestyvän Terveysliikuntauutiset-teemalehden aiheena on elintapaohjaus järjestökentässä. Lehti on suunnattu erityisesti SOSTEn jäsenjärjestöille elintapaohjauksen edistämiseksi. Kirjoittajina toimii sekä järjestöjen että sairaanhoitopiirien ja UKK-instituutin toimijoita. 

21.11.2019 

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan