Hyppää sisältöön

Vaikuttavaa elintapaohjausta poikkihallinnollisesti

Terveyttä ja hyvinvointia edistävillä toimenpiteillä vaikutetaan suoraan keskeisiin kansansairauksien syihin. Usein pelkkä elintapojen muutos riittää terveysriskien vähentämiseen. Säännöllisellä liikunnalla, monipuolisella ravinnolla sekä laadukkaalla ja riittävällä unella on vaikutusta väestön kokonaishyvinvointiin. Perusterveellisillä elämäntavoilla on suuri merkitys ennaltaehkäisyn lisäksi myös sairauksien hoidossa ja toimintakyvyn ylläpitämisessä. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten on tärkeä tunnistaa muutokset asiakkaan toimintakyvyssä mahdollisimman aikaisin, jotta elämänhallintaa tukevat toimenpiteet voidaan ajoittaa ja kohdistaa oikein. Oleellista on, että asiakas kiinnostuu elintapamuutoksesta, käynnistää elintapamuutoksen sekä sisällyttää sen omaan arkeensa eli henkilö ottaa vastuuta omasta terveydestään ja tietää, mistä saa tarvittaessa tukea. 

Hallituksen kärkihanke VESOTE 

Elintapaneuvonnan vahvistaminen on keskiössä Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti VESOTE -hankkeessa, joka on yksi STM:n rahoittamista hallituksen kärkihankkeista (2017−2018). VESOTE kuuluu Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta -kärkihankkeen Hyvät käytännöt pysyvään käyttöön -projektiin. 
UKK-instituutin hallinnoimassa hankkeessa ideana on vahvistaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja sen palveluketjuissa. Päämääränä on, että suomalaiset liikkuvat riittävästi, vähentävät istumista ja syövät entistä enemmän ravitsemussuositusten mukaisesti. Univaikeuksien hoitoon on lisäksi tarkoitus saada yleisemmin käyttöön lääkkeettömiä hoitokeinoja. 

Hankekumppanuutta laajasti 

UKK-instituutin lisäksi valtakunnallisina järjestö- ja asiantuntijatoimijoina hankkeessa ovat mukana Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma, Suomen Diabetesliitto ry ja Mielenterveyden keskusliitto. Helsingin Uniklinikka – VitalMed Tutkimuskeskus tuo hankkeeseen unettomuuden lääkkeettömän hoidon asiantuntijuutta ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ravitsemuksen asiantuntemusta. Alueellisina VESOTE-toimijoina on kymmenen sairaanhoitopiiriä. Toimintaan osallistuvat myös kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat, liikunta- ja vapaa-ajan palvelut sekä liikunta- ja sotejärjestöt. 

Elintapaneuvonnan toimintatavat 

Sairaanhoitopiireissä toteutuu hankkeen aikana monipuoliset toimenpiteet useilla eri tasoilla, kuten erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa, sosiaalipalveluissa sekä järjestöissä samanaikaisesti. Alueelliset toimijat määrittelevät omat elintapaneuvontansa kehittämistoimet ja kohderyhmät. 

Hankkeessa panostetaan erityisesti 

  • elintapojen puheeksiottamiseen 
  • elintapaohjauksen toteuttamiseen ja seuraamiseen 
  • hoito- ja palveluketjujen vahvistamiseen 
  • alueellisten yhteistyöverkostojen luomiseen 
  • liikkumisen ja unen objektiiviseen seurantaan ja tiedon hyödyntämiseen 
  • elintapaneuvonnan vaikuttavuuden arviointiin 
  • virtuaalisen elintapapoliklinikan ja palvelutarjottimen rakentamiseen. 

Sairaanhoitopiirien valitsemat kohderyhmät 

Sairaanhoitopiireissä kohderyhmänä ovat muun muassa sairastumisriskissä olevat paljon palveluita käyttävät ja diabetesriskissä olevat aikuiset. Painopistealueina ovat alueellisen toimintamallin ja palveluketjun rakentaminen muun muassa mielenterveys- ja päihdeasiakkaille, hengityselinsairaille ja työttömille, ryhmämuotoisen elintapaohjauksen kehittäminen valtimosairauksia sairastaville aikuisille ja ravitsemusohjauksen kehittäminen sosiaalipalveluja käyttäville. Liikuntaneuvontaa laadullistetaan ja laajennetaan eri kohderyhmille usealla eri paikkakunnalla. 

VESOTEn laadulliset tavoitteet 

Yhtenä tärkeimpänä tavoitteena hankkeessa on jo olemassa olevien käytäntöjen hyödyntäminen ja levittäminen valtakunnallisesti. VESOTEssa toimivat käytännöt nostetaan esille ja niitä jaetaan sairaanhoitopiirien kesken. Keinoina ovat muun muassa hankkeen yhteinen seurantajärjestelmä ja projektitoimijoiden kohtaamiset. 

Liikuntaneuvonnan ja ravitsemuksen osalta hyödynnetään jo olemassa olevia käytäntöjä ja palveluketjuja. Osaamista unen lääkkeettömästä hoidosta tuodaan osaksi elintapaneuvontaa. Elintapaneuvonnan poikkihallinnollisuutta ja moniammatillisuutta halutaan hankkeen aikana syventää hyödyntämällä alueellisen verkoston osaamista ja kokemusta. 

Tärkeää onkin alueellisten yhteistyöverkostojen luominen. Tavoitteena on myös osaamisen kehittyminen erityisesti koulutuksen ja olemassa olevan tiedon jakamisen keinoin. Elintapaneuvonnan vaikuttavuutta arvioidaan hankkeessa liikkumisen sekä unen objektiivisella seurannalla. 

Päämääränä elintapaohjauksen palvelutarjotin 

Vaikuttavista ja laadukkaista elintapaohjauksen kehittämistoimenpiteistä muodostuu virtuaalinen elintapaohjauksen poliklinikka, josta ammattilainen löytää elintapaneuvonnan työkaluja ja menetelmiä. Poliklinikalle luodaan myös elintapaohjauksen palvelutarjotin, joka auttaa ammattilaista ohjaamaan asiakasta alueellisille elintapaohjauksen poluille. 

Teksti: Sari Kivimäki, VESOTEn projektipäällikkö 
Kuva: KKI-ohjelma/Jiri Halttunen 

Julkaistu Kipinät 1/2017 -lehdessä 

Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti VESOTE 

Tutustu:www.ukkinstituutti.fi/vesote 
Lisätiedot: VESOTEn projektipäällikkö Sari Kivimäki, KKI-ohjelma, puh. 0400 247 444, sari.kivimaki(a)likes.fi 

30.5.2017 

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan