Hyppää sisältöön

Miten syntyy verkkokoulutus UKK-instituutissa?

Case Sairaiden ja liikuntarajoitteisten liikuntaneuvonta -verkkokoulutus 

UKK-instituutissa on kehitetty verkkokoulutuksia vuodesta 2013 lähtien. Kehitystyö on ollut strategialähtöistä, tavoitteellista ja pitkäjänteistä, ja siihen on panostettu projektirahoitusta. Ensimmäiset kaksi verkkototeutustamme, Liikkumalla terveyttä sekä Liikuntaneuvonnan perusteita ja välineitä, olivat itseopiskelupaketteja. Itseopiskelupakettien lisäksi UKK-instituutissa lähdettiin kehittämään myös ohjattuja ryhmätoteutuksia ja monimuotokoulutuksia. 

Helmikuussa 2016 avattiin Liikuntaneuvonnan perusteita ja välineitä -verkkokoulutus. Tämä itseopiskelupaketti koostuu luento- ja opetusvideoista, kirjallisesta materiaalista, animaatioista ja erityyppisistä tehtävistä. Tähän koulutukseen kerättiin eri kohderyhmille suunnattuja hyviä käytänteitä, ja yhtenä kohderyhmänä olivat sairaat ja liikuntarajoitteiset. Materiaalia kootessa huomasimme teeman laajuuden ja kiinnostavuuden, mistä nousikin ajatus uudesta verkkokoulutuksesta. Halusimme luoda mahdollisimman konkreettisen, käytännönläheisen koulutuksen, josta osallistuja saisi työkaluja ja tietoa sairaiden ja liikuntarajoitteisten liikuntaneuvontaan. 

Kahden hengen työryhmämme (suunnittelija ja verkkopedagogi) ideoi ja kokosi materiaalia keväästä 2016 syksyyn 2016. Aluksi tavoitteemme oli, että verkkokoulutus aukeaa syksyllä 2016. Materiaalin kokoamiseen ja työstämiseen kului kuitenkin enemmän aikaa, koska kyseisestä teemasta oli niukasti valmista materiaalia (esim. oppikirjoja). 

Koulutuksen tavoitteet 

Verkkokoulutuksen suunnittelussa lähdimme liikkeelle tavoitteiden määrittelystä. Koulutuksen tarkoituksena on, että osallistuja ymmärtää asiakkaiden sairauksien ja liikuntarajoitteiden vaikutukset asiakkaiden lähtökohtiin ja suhtautumiseen liikkumisen lisäämiseen. Osallistujan osaaminen liikuntaneuvonnan prosessista työtapana sekä sen toteutuksesta vahvistuu ja syvenee. Osallistuja myös tiedostaa reflektion merkityksen ammatillisen kehittymisen työvälineenä, minkä avulla ammattitaito sairaiden ja liikuntarajoitteisten liikuntaneuvonnassa kehittyy ja syvenee. 

Kenelle, mitä ja miksi, miten? 

Koulutuksen suunnitteluvaiheessa mietimme koulutussuunnittelun peruskysymyksiä: Kenelle? Mitä ja miksi? Miten? Päädyimme suuntaamaan koulutuksen jo ammatissa toimiville terveys-, sosiaali- ja liikunta-alan ammattilaisille, joilla jo on kokemusta sairaiden ja liikuntarajoitteisten liikuntaneuvontatyöstä. 

Mitä?-kysymys viittaa koulutuksen sisältöön. Mitä materiaalia, kirjallisuutta tai muita koulutuksia on jo olemassa? Mitä puuttuu? Mitä tarvitaan, mikä tieto on käytännön liikuntaneuvontatyön kannalta tarpeellista ja tärkeää? Miksi se on tärkeää? Mitä me osaamme, mitä asiantuntemusta tarvitaan muualta? 

Sairastuneiden ja liikuntarajoitteisten liikuntaneuvonta on sisällöltään tavattoman laaja. Materiaalin kokoamiseksi tehtiin yhteistyötä eri tahojen kanssa. Koulutusyhteistyön tuloksena saadut Tampereen kaupungin avokuntoutuksen fysioterapeuttien kokemukset liikuntaneuvontatyössä kohdatuista haasteista olivat tärkeitä, samoin yhteistyö eri potilasjärjestöjen (Neuroliitto, Hengitysliitto, Reumaliitto, Nivelyhdistys, Diabetesliitto ja Selkäliitto) kanssa. UKK-instituutista jo eläkkeelle siirtyneen psykologian dosentti Ritva Nupposen aiempiin liikuntaneuvontakoulutuksiin tuottama sisältö oli vankka perusta rakentaa uutta, ja Ritvaa konsultoitiin myös myöhemmin materiaalin kehitystyössä. Kahlasimme läpi kirjallisuutta, nettisivuja ja muita verkkokoulutuksia. Kuin tilauksesta materiaalin työstöaikana ilmestyi kaksi uutta, aihetta käsittelevää ruotsinkielistä kirjaa (Larssen ym. 2016, Ortitz 2016). Vaikka alkuun tuntui siltä, että materiaalia pitää saada paljon lisää, seuraava vaihe oli sen rajaaminen jäsennellyksi kokonaisuudeksi. 

Osittain samanaikaisesti sisällön tuottamisen aikana mietittiin oppimisen ja opettamisen näkökulmasta kysymystä ”Miten?”. Verkko on erilainen oppimisympäristö kuin luentosali, se asettaa haasteita, mutta antaa myös paljon mahdollisuuksia. Miten kukin sisältöalue opittaisiin parhaiten? Lukemalla, kuuntelemalla, kirjoittamalla vai muita työtapoja hyödyntäen? Miten syventää teoriatietoa, miten konkretisoida ja havainnollistaa sitä käytäntöön? Miten hyödyntää osallistujien oma osaaminen ja laaja käytännön kokemus? Miten esitellä erilaiset ”asiakastapaukset” mahdollisimman havainnollisesti? Mitä se maksaa ja mihin on varaa? Mihin oppimisalusta taipuu ja miten tekniikka pelaa? Miten rytmittää koulutussisältö suhteessa koulutuksen kestoon? 

Halusimme saada kaikkien osallistujien monipuolisen työkokemuksen ryhmän käyttöön. Näin päädyimme yhteisölliseen ryhmätoteutukseen, jossa opiskelu on läpinäkyvää (= osallistujien kirjoitukset ja tuotokset näkyvät kaikille, jolloin opitaan toisiltamme). Yhteisölliseen toteutukseen pääsimme avoimien keskustelupalstojen sekä yhteisöllisten kirjoitusalustojen kautta. Näin kaikilla oli mahdollisuus tutustua toistensa ajatuksiin ja kokemuksiin sekä kysellä toisiltaan. 

Yhteistyö potilasjärjestöjen kanssa kannatti 

Yhtenä konkreettisena työvälineenä koulutuksessa käytetään potilasjärjestöjen kanssa yhteistyössä tuotettuja diagnoosipohjaisia liikuntaneuvonnan muistilistoja. Muistilistan tarkoitus on toimia muistin apuvälineenä liikuntaneuvojan keskustellessa asiakkaan kanssa tämän liikkumisesta, sairauden mukanaan tuomista haasteista, liikkumisen merkityksestä sairauden oireisiin, liikkumisen aloittamisesta tai muuttamisesta ja näihin vaikuttavista muista tekijöistä. Ensimmäiseen verkkokoulutukseen osallistuneet kokivat diagnoosipohjaiset liikuntaneuvonnan muistilistat ja niihin liittyvät hyvinvointijanat erittäin tarpeellisiksi, hyödyllisiksi ja toimiviksi käytännön asiakastyössä. 

Ensimmäinen koulutus toteutettiin huhti–toukokuussa 2017. Koulutus kesti kaksi kuukautta, uusi sisältöalue aukesi kahden viikon välein. Saamamme palaute oli kannustavaa, ja saimme vahvistusta tuottamamme sisällön toimivuudesta. 
“Koulutus tarjosi uusia näkökulmia ja toisten jutut toivat ajatuksia. Asiakastapaukset olivat kurssin parasta antia.” 
“Ruusuja koulutukselle. Opiskelu oli tehty niin helpoksi, että tällainen tietokonetumpelokin onnistui siinä.” 
Palautteen perusteella kehitämme seuraavan ryhmän koulutusta mm. pilkkomalla verkkoluentoja lyhyemmiksi kokonaisuuksiksi ja rytmittämällä koko verkkokoulutus ajan suhteen tasaisemmaksi. 

Verkko-oppiminen on tätä päivää 

Perinteisesti on ajateltu, että liikettä ja liikkumista käsittävät koulutukset toteutetaan lähiopetuspäivinä, missä asiat opetetaan ”kädestä pitäen”, itse tehden ja kokeilemalla ohjatusti teoriaa käytännössä, mutta tätäkin käsitystä kannattaa pohtia. UKK-instituutissa muokkaammekin aiemmin lähiopetuksena toteutettuja koulutuksia soveltuvin osin monimuotoisiksi. Ennakkomateriaali ja -tehtävät ovat Opintuutissa (Optima-verkko-oppimisympäristö), samoin käytännön harjoituksia sisältävien koulutusten lähiopetusjaksojen väliin sisältyvät harjoitustehtävät ja -videot. Osallistujien kustannukset pysyvät kohtuullisempina, matkustus vähenee, aikaa säästyy ja opiskella voi silloin, kun se itselle sopii. Opintuutti -oppimisalusta pyritään pitämään mahdollisimman helppokäyttöisenä, ja UKK-instituutin henkilökunta auttaa tarvittaessa pienimmissäkin ongelmissa. 

Seuraava sairastuneiden ja liikuntarajoitteisten liikuntaneuvontakoulutus verkossa järjestetään alkuvuodesta 2018. Lisätietoja saat seuraamalla UKK-instituutin verkkosivuja. 
Tutustu UKK-instituutin tarjoamaan verkkokoulutukseen. 
 
Tule rohkeasti verkkoon opiskelemaan ja kehittämään ammattitaitoasi! 
 
Kirjoittajat 
Nina Merivirta-Köykkä, verkkopedagogi, KM 
Annika Taulaniemi, suunnittelija, ft, THM 

29.9.2017 

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan