Hyppää sisältöön

Kaatumisvaaran arviointi FRAT-mittarilla 

FRAT-mittari (Peninsula Health Fall Risk Assessment Tool) on kehitetty tunnistamaan henkilön kaatumisvaara. Erikoisairaanhoidossa toteutetussa tutkimuksessa PHFRAT-mittari osoittautui kohtuullisesti luotettavaksi vain jossain erikoisaloissa ja osassa erikoisaloja ei saatu luotettavia tuloksia lainkaan. PHFRATn reliabiliteetti oli kohtalainen. 

FRAT-mittari muodostuu neljästä osa-alueesta: aiemmat kaatumiset, lääkitys, henkinen tila ja kognitio. Näiden pisteistä muodostuu kolme riskiluokkaa:  

  • vähäinen tai lievästi kohonnut kaatumisvaara 5–11 pistettä 
  • kohonnut kaatumisvaara 12–15 pistettä 
  • erittäin korkea kaatumisvaara 16–20 pistettä 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida FRAT-mittarin luotettavuutta erikoissairaanhoidossa, missä sitä ei ole aiemmin tutkittu. Poikkileikkaustutkimuksen aineisto muodostui yhden organisaation vuodeosastoilla vuosina 2014–2016 hoidetuista aikuisista potilaista, jotka oli hoidon aikana arvioitu FRAT-mittarilla. Aineistossa oli yhteensä 353 kaatumista, mikä tarkoitti 2,6 kaatumista 1 000 potilaspäivää kohden. Korkean riskin potilaita oli 704 (3 %), kohonnut kaatumisvaara oli 3 200 (14 %) potilaalla ja matala kaatumisvaara 18 796 (83 %) potilaalla. 

Koko aineistossa riskiluokan muutos matalasta riskiluokasta korkeaan luokkaan lisäsi kaatumisvaaraa 2,8 kertaiseksi (RR, p<0,01). Tilastollista merkitsevyyttä ei ilmennyt matalan riskiluokan ja kohonneen riskiluokan välillä. Tuloksia tarkasteltiin myös erikoisaloittain, jolloin syöpätaudeilla mittarin ennustekyky oli hyvä, mutta vastaavasti neurologiassa ei todettu tilastollista merkitsevyyttä riskiluokan muutoksissa. 

FRAT-mittarin osa-alueista aiemmat kaatumiset (yksi tai useampi kaatuminen 3 kuukauden sisällä) ja henkinen tila (kohtalaisesti tai paljon oireita) ennustivat kaatumisia. Osa-alueista lääkitys ja kognitiivinen taso eivät olleet tilastollisesti merkitseviä ennustamaan kaatumisia. Kun mittarin raja-arvo oli 9 pistettä, *herkkyys ja **tarkkuus olivat 72 % ja 59 %. Kun raja arvo muutettiin ≥ 12 pisteeseen (kaatumisvaara), niin herkkyys oli alle 34 %.  

On tärkeä huomata, että nykyisellä kaatumisriskin raja-arvolla (≥ 12 pistettä) mittarin herkkyys on huono eli kaatumisvaarassa olevia ei tunnisteta. Tulosten perusteella mittarin raja-arvo voisi olla matalampi tai voitaisiin selvittää, lisäisikö mittarin luotettavuutta uusi osa-alue esimerkiksi liikuntakykyyn liittyen. Mittaria käyttöön otettaessa on hyvä arvioida erikoisala- tai potilasryhmäkohtaisesti, soveltuuko mittari kyseiseen ympäristöön. 

*Herkkyys tarkoittaa kaatuneita, joilla FRAT-riskiarviossa oli todettu kaatumisvaara.
**Tarkkuus tarkoittaa potilaita, jotka eivät kaatuneet ja joilla ei FRAT-riskiarviossa ollut kaatumisvaaraa. 

Alkuperäinen julkaisu
Heikkilä, A., Lehtonen, L., Haukka, J., Havulinna, S., & Junttila, K. (2021). Testing of Reliability and Validity of the Peninsula Health Falls Risk Assessment Tool (PHFRAT) in Acute Care: A Cross-Sectional Study. Risk management and healthcare policy14, 4685–4696. https://doi.org/10.2147/RMHP.S332326 

Kirjoittaja
kehittämispäällikkö Anniina Heikkilä, HUS, Hoitotyön johto 

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan