Hyppää sisältöön

Kaatumisen ehkäisy osana muistiasiakkaan hoitopolkua Etelä-Karjalassa

Syksyllä 2021 Ikäystävällinen Etelä-Karjala -hankkeessa käynnistettiin alueellinen kaatumisen ehkäisyn toimintamallin suunnittelu ja valmistelu yhdessä alueen laajan toimijaverkoston kanssa. Toimintamallin implementointi alkoi vuonna 2022 yhteistyössä maakunnallisen Ikäverkoston toimijoiden, alueemme ikääntyneiden sekä Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiirin (eli Eksote nykyisin Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri eli ekhva) eri yksiköissä.

Ekhva:ssa muistipoliklinikka sijoittuu hallinnollisesti Kuntoutuskeskuksen alle. Kuntoutuskeskuksen asiakkaista valtaosa on ikääntyneitä ja he ovat usein kaatumisriskissä. Kuntoutuskeskuksen johtaja Anne Turppo on ollut alusta asti mukana kaatumisen ehkäisyn yhteistyöryhmässä. Johtajan vahva kiinnostus, motivaatio, kannustus ja sitoutuminen kaatumisen ehkäisyn kehittämistoimintaan on ollut ensiarvoisen tärkeää implementoinnin onnistumisessa.

Merkityksellistä on ollut myös muistipoliklinikan tiimivastaavan Aino-Maija Dahlmanin panostus tiimin luovuuden ja innovatiivisuuden ohjaamisessa. Projektityöntekijänä olen muistipoliklinikan tiimille tuttu työtoveri, työskennellessäni siellä osa-aikaisesti fysioterapeuttina ja näin ollen tunnen muistipoliklinikan prosessin hyvin. Tiimin jäsenten tunteminen on lisännyt luottamusta yhteisessä kehittämistyössä ja parantanut kaatumisen ehkäisyn implementointia muistipoliklinikalla.

Syyskuussa 2022 pidimme ensimmäisen Kaatumisen ehkäisyn osastotunnin muistipoliklinikan kanssa ja sovimme kaatumisen ehkäisyn toimintamallin käyttöönotosta muistipoliklinikalla. Käytännössä tämä tarkoitti, että asiakkaalta kysyttiin, onko hän kaatunut viimeisen vuoden aikana. Mikäli asiakas oli kaatunut tai heräsi huoli hänen kaatumisriskistään, niin asiakkaalle tehtiin Frat eli lyhyt kaatumisvaaran arviointi.

Myöhemmin kävimme muutamia kertoja uudelleen läpi Fratin tekemistä, sen kirjaamista ja tilastointia myös moniammatillisesti geriatrien kanssa sekä keräsimme kokemuksia kaatumisen ehkäisyn menetelmistä. Nämä ”kertausharjoitukset” koettiin hyväksi toiminnan juurtumisen kannalta. Näissä kohtaamisissa on ollut säännöllisesti mahdollisuus jakaa raportointitietoa kaatumisiin ja lonkkamurtumiin liittyen.

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen kaatumisen ehkäisyn toimintamallin kaavio.

Marraskuussa 2022 julkaistiin ensimmäinen maailman laajuinen kaatumisen ehkäisyn suositus ja UKK-instituutti aloitti sen jalkautuksen elokuussa 2023. Tämä johdosta muokkasimme myös Etelä-Karjalan kaatumisen ehkäisyn toimintamallia. Päädyimme säilyttämään Frat-arvioinnin mallissamme, koska sen teko on merkittävästi parantunut yksiköissämme. Frat johtaa yksilöllisiin ja asiakaskohtaisiin suunnitelmiin ja toimenpiteisiin kaatumisvaaran vähentämiseksi. Fratin toteutumista voimme seurata hyvinvointialueen raportointijärjestelmän avulla.

Frat-arviointi toimii herätteenä ja se on asiakkaan muistipolkuun liittyvä mittari. Asiakastyössä Frat-arviointi ohjaakin ammattilaista kartoittamaan preventiivisesti yksilöllisiä toimenpiteitä asiakkaan kaatumisriskin minimoimiseksi. Muistipoliklinikalla toteutuu geriatrilähtöisesti asiakkaan kokonaisvaltainen geriatrinen arviointi, jota moniammatillisesti me muistihoitajat, muistikoordinaattorit, fysioterapeutit ja toimintaterapeutit täydennämme.

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen muistipolku kaaviokuvana.

ICF-ajattelutapaa käytetään muistipoliklinikan lisäksi yhä laajemmin Ekhva:n yksiköissä. ICF ohjaa toimintakyvyn arviointia kokonaisvaltaisemmaksi ja rakenteistaa kirjaamista. Toimintakykymobiili on käytössämme kirjaamisen välineenä ja se toimii hyvin erityisesti kotikäynneillä.

Alla esimerkki yksilöllisen kaatumisriskin arvioinnista ICF-luokituksen mukaan.

Esimerkkikaavio yksilöllisen kaatumisriskin arvioinnista ICF-luokituksen mukaan.

Viestintä ja informaatiovaikuttaminen on ollut laaja-alaista ja aktiivista kehittämistyössämme. Ekhva:n henkilöstön intraan on luotu kaatumisen ehkäisyn sivusto, johon on koottu ajantasaista tietoa ja materiaaleja sekä raportointitietoa Haiproihin, kaatumisiin, putoamisiin ja lonkkamurtumiin liittyen.

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen kaatumisen ehkäisyn henkilöstöinfot on järjestetty koko henkilöstölle kahdesti vuoden 2023 aikana. Viime kevään kaatumisen ehkäisyn henkilöstöinfossa esiteltiin yhtenä onnistumisena hyvinvointialueen muistipoliklinikalla tehty kaatumisen ehkäisyn työ ja se on palkittu myös Kuntoutuskeskuksen johdon toimesta.

Kaatumisen ehkäisyn yhteisen työn kokemuksia Ekhva:n muistipoliklinikalla

  • Ennen ajateltiin kaatumisten kuuluvan ikääntymiseen ja ettei niitä kaatumisia ei voida estää. Nyt tiedämme, että voidaan!
  • On tärkeä ottaa kaatumiset puheeksi ja arvioida kaatumisriskiä jokaisessa kohtaamisessa. Kohtaaminen voi jäädä ainoaksi sote-kontaktiksi.
  • Voimme ehkäistä kaatumisia ennalta.
  • Kaatumisten ehkäisy on osa toimintamme kokonaisuutta ja moniammatillisuus on valttimme.
  • Tärkeää, että kysymys johtaa yksilöllisiin toimenpiteisiin asiakasta ja hänen läheistään kuunnellen.

Jaana Viskari
fysioterapeutti, Etelä-Karjalan hyvinvointialue
jaana.viskari(a)ekhva.fi

Artikkelikuva Canva, kaaviokuvat Etelä-Karjalan hyvinvointialue

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan