Hyppää sisältöön

Fysioterapeuteilla tärkeä rooli nivelrikkopotilaan kaatumisriskin selvittämisessä ja jatkotoimien toteutuksessa

TUTKITTUA TIETOA MAAILMALTA

Australialainen tutkimusryhmä on tehnyt uraauurtavaa työtä nivelrikkopotilaiden kuntoutuksen ja fysioterapian saralla. Tutkimusten mukaan vain joka kolmas fysioterapeutti käyttää nivelrikkopotilaan kaatumisriskin arvioinnissa mittaria ja vieläkin harvempi koordinoi ja toimeenpanee nivelrikkopotilailleen kaatumisten ehkäisyn jatkotoimenpiteitä.

Liikuntaharjoittelun ammattilaisena fysioterapeutilla on tärkeä rooli nivelrikkopotilaan arvioinnissa ja kuntouttamisessa. Kaatumisriskin arviointi kuuluu fysioterapeutin perustaitoihin. Moni fysioterapeutti kaipaa kuitenkin lisää tietotaitoa kaatumisten ehkäisytyössä.     

Nivelrikko on yksi maailman yleisimmistä sairauksista

Nivelrikko on yleinen sairaus ja se heikentää toimintakykyä ja elämänlaatua yli 527 miljoonan ihmisen elämässä. Suomessa nivelrikkoa on noin miljoonalla henkilöllä. Nivelrikko yleistyy ikääntymisen myötä ja 70 vuotta täyttäneistä nivelrikkoa on 75 prosentilla. Yleisintä nivelrikko on polven ja lonkan nivelissä, joten se vaikuttaa vääjäämättä nivelrikkopotilaan kävelykykyyn ja tasapainoon. Nivelrikon kipu ja niveljäykkyys lisäävät riskiä kaatumisille ja kaatumisvammoille.

Fysioterapeutit kaipaavat lisää tietotaitoa kaatumisten ehkäisyyn nivelrikkopotilailla

Australiassa tehdyn laajamittaisen kyselytutkimuksen (n=370) perustella valtaosalla fysioterapeuteista (90 %) on jonkinasteista osaamista kaatumisten ehkäisystä nivelrikkopotilailla (1). Heikointa osaaminen on vastavalmistuneilla terapeuteilla. Vain 31 % terapeuteista kartoittaa potilaidensa kaatumisriskiä systemaattisesti jonkin olemassa olevan validoidun kaatumisriskimittarin avulla. Tasapaino- ja liikuntakykyä nivelrikkopotilailta kartoittaa systemaattisesti vain joka viides terapeutti.

Suurimmaksi esteeksi terapeutit raportoivat käytettävissä olevan aikapulan suhteessa terapian tavoitteisiin sekä potilaaseen liittyviä tekijöitä kuten nivelrikosta aiheutuvan kivun, muisti- ja kognitio-ongelmat sekä potilaan odotukset terapian sisällölle.

Liikuntaharjoittelun ammattilaisena fysioterapeutilla on tärkeä rooli nivelrikkopotilaan arvioinnissa ja kuntouttamisessa. Kaatumisriskin arviointi kuuluu fysioterapeutin perustaitoihin. Vähintään joka kymmenes terapeutti kaipasi lisäkoulutusta kaatumisten riskin kartoittamiseen ja ehkäisytoimiin. Samankaltainen kyselytutkimus olisi tärkeää tehdä fysioterapeuteille myös Suomessa. Kyselyn pohjalta voidaan suunnata koulutuksia fysioterapeuttien tietotaidon tueksi.

Nivelrikkopotilaat eivät tiedosta kohonnutta kaatumisriskiä

Australialaisille nivelrikkopotilaille tehdyn puhelinhaastattelututkimuksen perusteella nivelrikkopotilaat eivät tiedosta sairauteensa liittyvää kohonnutta kaatumisriskiä (2). Nivelrikkopotilaiden käsitykset kaatumisten ehkäisyn tarpeellisuudesta ja merkityksestä elämäänsä vaihtelivat. Pääasiassa kaatumisten ehkäisyn kartoittaminen ja ehkäisytoimet koettiin negatiivissävytteisiksi ja tarpeelliseksi vain ”vanhoille”.

Vastausten perusteella potilaat tarvitsevat lisätietoa nivelrikon yhteydestä kaatumisriskiin sekä keinoista ehkäistä kaatumisia. Potilaiden oman näkemyksen mukaan paras keino välttää kaatumisia on olla varovainen. Liiallinen varovaisuus saattaa vähentää nivelrikkopotilaan liikkumista. Liikunta on kuitenkin nivelrikkopotilaan keskeisimpiä itsehoitokeinoja, joten liiallinen varovaisuus heikentää helposti henkilön toimintakykyä. Vastaajat kaipasivat kaatumisriskin kartoittamista vain, mikäli henkilön taustalla oli aiempi kaatuminen.

Haastattelututkimuksen perusteella nivelrikkopotilaat kaipaavat kannustusta ja sparrausta liikuntaryhmiin osallistumiselle sekä ryhmäohjaajien asiantuntemusta nivelrikon huomioimisessa osana liikuntaharjoittelua. On tärkeää markkinoida kaatumisten ehkäisyä myönteiseen sävyyn toimintakyvyn säilyttämisen ja pystyvyyden kautta. Nivelrikko ei ole este liikuntaharjoittelulle vaan erityinen syy edistää toimintakyvyn ja itsenäisen elämän ylläpitämistä. 

Kaatumisten ehkäisyn tulee kuulua nivelrikkopotilaan hoitoon ja kuntoutukseen

Australialainen tutkimusryhmä on tehnyt uraauurtavaa työtä nivelrikkopotilaiden kuntoutuksen ja fysioterapian saralla. Professori Ackerman on koostanut ryhmänsä kanssa yhteenvedon periaatteista, joiden avulla nivelrikkopotilaiden hoitoa ja kuntoutusta voidaan kehittää siten, että kaatumisten ehkäisy tulee paremmin huomioiduksi potilaskeskeisesti (3).

  • Tiedosta nivelrikkopotilaan kohonnut kaatumisriski keski-iästä alkaen.
  • Hanki tietoa ja taitoa kaatumisten ehkäisyn kulmakivistä ja tasapainon mittaamisesta sekä harjoittamisesta.
  • Kysy aina, onko nivelrikkopotilas kaatunut aiemmin.
  • Kartoita kaatumisriski ja tasapainokyky käyttäen validoituja mittareita esimerkiksi FROP-Com ja Bergin Balance Scale.
  • Markkinoi kaatumisten ehkäisytoimia toimintakyvyn lisäämisen ja pystyvyyden myönteisten kokemusten kautta. Perusta ”Be Your Best” -ryhmiä, joissa keskitytään luiden, nivelten, mielen sekä lihasvoiman ja tasapainon hyvinvointiin.
  • Uskalla osallistaa nivelrikkopotilaat liikuntaharjoitteluryhmien ja kaatumisten ehkäisytoimien suunnitteluun.

Alkuperäistutkimukset

  1. Ackerman, I.N., Soh, S.-E. and Barker, A.L. (2020), Physical Therapists’ Falls Prevention Knowledge, Beliefs, and Practices in Osteoarthritis Care: A National Cross-Sectional Study. Arthritis Care Res, 72: 1087-1095. https://doi.org/10.1002/acr.23996
  2. Tsindos T, Ayton D, Soh SE, Ackerman IN. Perceptions of falls risk and falls prevention among people with osteoarthritis. Disabil Rehabil. 2022 May;44(10):1839-1846. doi: 10.1080/09638288.2020.1806364. Epub 2020 Aug 18. PMID: 32809876.
  3. Ackerman IN, Barker A, Soh SE. Falls prevention and osteoarthritis: time for awareness and action. Disabil Rehabil. 2022 Feb 22:1-6. doi: 10.1080/09638288.2022.2040617. Epub ahead of print. PMID: 35191810.

Tutkimusten referoija
vanhempi tutkija, dosentti Maarit Piirtola, UKK-instituutti

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan