Hyppää sisältöön

Body & mind -liikuntamuodot vaikuttavat aivojen rakenteisiin ja toimintoihin

TUTKITTUA TIETOA MAAILMALTA 

Tulokset pähkinänkuoressa 

Katsauksessa todettiin tietoista hengitystä hyödyntävällä body & mind-harjoittelulla olleen yhteyksiä magneettikuvauksissa havaittuihin myönteisiin muutoksiin aivojen rakenteissa, neuraalisissa yhteyksissä ja aktiivisuudessa useilla aivojen alueilla. Muutoksia havaittiin etenkin etuaivokuorella, ohimolohkossa, hippokampuksessa, aivosaarekkeessa, pihtipoimussa ja useissa aivojen hermoverkoissa.

Tausta 

Body & mind -harjoituksiksi kutsutaan liikuntamuotoja, jotka yhdistävät keskittymisen, tietoisen hengityksen ja liikkeen tai liikesarjan kokonaisuudeksi. Tällaisia harjoitusmuotoja ovat monet itämaista alkuperää olevat lajit, kuten jooga, taiji ja qigong sekä osittain näistä kehitetyt länsimaiset pilates ja asahi.

Moniin perinteisiin harjoitusmuotoihin, kuten aerobiseen harjoitteluun tai lihasvoimaharjoitteluun, verrattuna näissä body & mind -lajeissa harjoitukset toteutetaan hitaammassa tempossa. Sen vuoksi ne soveltuvat hyvin ikääntyvien tai kroonista sairautta sairastavien harjoitusmuodoksi. Myönteisten terveyshyötyjen lisäksi näiden lajien on koettu vaikuttavan myös mielen hyvinvointiin, kuten stressin, ahdistuksen ja masennuksen lievenemiseen tai kognitiivisten kykyjen kuten keskittymisen, muistin ja oppimisen paranemiseen.

Näiden myönteisten vaikutusten taustalla olevia mekanismeja ei ole täysin ymmärretty. Selitykseksi on esitetty aivojen plastisuutta eli muutoksia aivojen rakenteessa, toiminnassa ja hermostollisissa yhteyksissä. Niitä voidaan tutkia magneettikuvauksella (MRI). Aivojen anatomisia rakenteita selvittävän MRI-tutkimuksen lisäksi toiminnallisella MRI-kuvauksella (fMRI) voidaan selvittää aivojen toimintaa kuvantamalla veren happipitoisuuden muutoksia aivojen eri osissa.

Tutkimuksen tavoitteet ja menetelmät

Shanghain yliopiston tutkijoiden kirjoittaman systemaattisen katsauksen tarkoituksena oli selvittää, miten body & mind -harjoitukset vaikuttavat aivojen eri rakenteisiin tai niiden toimintaan MRI-kuvauksilla mitattuna.

Tutkimuskatsaukseen valittiin yhteensä 15 tutkimusta, jotka käsittelivät body & mind -lajeista joogan, taijin tai qigongin vaikutuksia terveiden aikuisten aivojen rakenteisiin ja toimintoihin MRI:llä mitattuna. Tietokannoista valikoitui eri kriteerein ja laadun arvioinnin perusteella sekä interventiotutkimuksia että poikkileikkaustutkimuksia., jotka oli julkaistu vuosina 2012–2020.

Poikkileikkaustutkimuksia oli yhdeksän, ja niissä verrattiin vähintään kolme vuotta joogaa tai taijia harjoitelleiden MRI-tuloksia harjoittelemattomien tuloksiin. Interventiotutkimukset olivat kestäneet 6–24 viikkoa ja harjoitukset tapahtuneet 1–5 kertaa viikossa. Interventiotutkimuksista neljä oli satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia, yksi ei-satunnaistettu kontrolloitu tutkimus ja yksi yhden ryhmän ennen ja jälkeen -tutkimus.

Muutokset aivojen rakenteissa ja toiminnoissa

Body & mind -lajeilla oli yhteys myönteisiin muutoksiin etuaivokuorella (prefrontaalinen cortex), ohimolohkossa, hippokampuksessa, aivosaarekkeessa (insula), pihtipoimussa (cingulate cortex) sekä näiden välisissä yhteyksissä.

Etuaivokuori on osallisena monimutkaisissa korkeammissa aivotoiminnoissa, kuten esim. päättelyssä. Hippokampuksella ja ohimolohkon keskiosalla on tärkeä rooli uuden tiedon prosessoinnissa, muistissa ja oppimisessa. Ohimolohko käsittelee myös tunteista saatua informaatiota ja ohjaa tavoitteen suuntaista käyttäytymistä.

Aivosaareke ja pihtipoimu aktivoituvat kivun prosessoinnissa. Aivosaarekkeen ajatellaan olevan osallisena myös kehosta saatavien sensoristen aistimusten ja tunnereaktioiden säätelyssä. Aivosaarekkeen, etuaivokuoren ja pihtipoimun välisillä yhteyksillä on tärkeä merkitys tarkkaavaisuuden, tunteiden ja käyttäytymisen säätelyssä.

Tutkimuksen arviointia

Raportoitujen aivomuutosten pääteltiin olevan yhteydessä body & mind -harjoitteluun, joskin tulokset ovat vasta suuntaa antavia. Poikkileikkaustutkimuksissa, joissa osallistujat olivat harrastaneet lajia aktiivisesti vuosia, havaittiin enemmän muutoksia kuin interventiotutkimuksissa, jotka kestivät pisimmillään kuusi kuukautta. Tutkijat päättelivät, että useat aivomuutokset eivät tapahdu intervention aikana muutamissa viikoissa tai kuukausissa, vaan vaativat pitemmän harjoitteluajan. Toisaalta poikkileikkaustutkimuksiin on voinut valikoitua tietyn persoonallisuusrakenteen omaavia, lajia pitkään harrastaneita ihmisiä.

Tutkimusaineistot olivat aika pieniä, ja tutkittavien ikähaarukka oli laaja. Muutamassa interventiotutkimuksessa oli body & mind -lajin lisäksi jokin muu interventio, esim. venyttely, kävely, meditaatio tai keskustelu, joihin verrattuna body & mind -lajilla saatiin vain joitain muutoksia kontrolliryhmään verrattuna. Näissä osallistujamäärät olivat liian pieniä johtopäätösten tekemiseksi.

Erilaisten body & mind -lajien suosio on kasvanut voimakkaasti viime vuosien aikana myös pitkäaikaissairauksia ja vaivoja potevien parissa. Itämaisissa lajeissa tietotaito on perinteisesti siirtynyt mestarilta oppipojalle jonkin tradition mukaan. Länsimainen katsantokanta peräänkuuluttaa toimintojen taustalle näyttöön perustuvaa tietoa. Lisätiedon tarve body & mind -harjoittelun vaikutuksista on ollut ilmeinen, jotta harjoittelua voidaan suositella, soveltaa ja toteuttaa eri kohderyhmille optimaalisesti.

Vastaavanlaisia katsauksia ei ole aiemmin raportoitu, joten tämä oli kohtuullisen hyvä päänavaus. Tutkijat suosittelivatkin eri kohderyhmille interventiotutkimuksia, joissa olisi mukana myös pidempi seuranta-aika.

Tutkimusartikkelin tiedot

Zhang et al: Effects of Mind–Body Exercise on Brain Structure and Function: A Systematic Review on MRI Studies. Brain Sci. 2021, 11, 205.

Referoija  
Annika Taulaniemi
filosofian tohtori, terveydenhuollon maisteri, fysioterapeutti 
suunnittelija, UKK-instituutti 

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan