Hyppää sisältöön

Arvioi liikkumisesi -verkkosovellus täytettiin ensimmäisen vuoden aikana 24 000 kertaa – joka viides käytti sovellusta ammattilaisen opastamana

Liikkumisen suositusten osa-alueiden toteutumista arvioiva sovellus julkaistiin UKK-instituutin verkkosivuilla maaliskuussa 2021. Verkkosovelluksessa vastataan liikkumistottumuksia koskeviin kysymyksiin. Sovellus auttaa arvioimaan tottumuksia, vertaa niitä liikkumisen suosituksiin ja antaa palautetta sekä vinkkejä mahdollisten muutosten tueksi.

24 000 täyttöä ja yli 39 000 vierailua

Ensimmäisen käyttövuoden aikana Arvioi liikkumisesi -sovelluksessa vierailtiin 39 456 kertaa ja se täytettiin loppuun asti 24 190 kertaa. Suurin osa eli yli 86 % oli edennyt sovelluksessa työikäisten suositusta koskevaa polkua. Sovelluksen täyttöön käytettiin aikaa keskimäärin vähän yli kuusi minuuttia.

Lähes neljällä viidestä työikäisistä aikuisista ja yli 65-vuotiaista sovelluksen käyttäjistä reippaan ja rasittavan liikkumisen suositukset täyttyivät. Henkilöillä, joilla on liikkumisen vaikeuksia tai apuväline käytössään, tämä suosituksen osio täyttyi hieman yli puolella ja raskaana olevista tai enintään vuosi sitten synnyttäneistä vajaalla puolella. Sovelluksen käyttäjät ilmoittivat harjoittavansa lihaskuntoa tai liikehallintaa keskimäärin 2,5 kertaa viikossa. Ahkerimpia olivat yli 65-vuotiaat vastaajat.

Unen määrän ja laadun osalta vastaukset olivat samankaltaisia. Keskimäärin 65 % vastaajista koki nukkuvansa riittävästi ja hyvin. Henkilöistä, joilla on jokin apuväline tai pyörätuoli käytössään sekä enintään vuosi sitten synnyttäneistä sen sijaan harvempi vastasi nukkuvansa riittävästi tai hyvin.

Sovellus auttaa tunnistamaan tottumuksia ja kannustaa niiden muuttamiseen

Sovelluksen loppuun asti täyttäneistä noin 3 900 käyttäjää antoi nimetöntä palautetta sovelluksen yhteenvedon saatuaan.

Noin kolme neljäsosaa palautetta antaneista koki saaneensa sovelluksen käytön myötä jonkin verran, paljon tai erittäin paljon tietoa liikkumistottumuksistaan ja kannustusta tottumustensa muuttamiseen. Erityisesti yli 65-vuotiaat palautteenantajat kokivat saaneensa paljon tai erittäin paljon tietoa ja tunnistavansa sovelluksen myötä omia liikkumistottumuksiaan. He myös kokivat sovelluksen kannustavan liikkumistottumuksien muuttamiseen.

Palautetta antaneista 21 % kertoi täyttäneensä sovelluksen ammattilaisen kanssa tai ammattilaisen suosituksesta. Ammattilaisen kanssa tai ammattilaisen suosituksesta sovellusta täyttäneitä oli tasaisesti kaikissa vastaajaryhmissä.

Monet olivat löytäneet sovelluksen verkkosivuilla olleen linkin tai somekanavien kautta. Sovellukseen on tultu muun muassa opettajan tai kouluttajan ohjaamana sekä työnantajan ja monien SOSTE-järjestöjen kautta kuten Verkkopuntarista ja Palkansaajien hyvinvointi ja terveys ry:n toiminnan myötä.

Infograafi Arvioi liikkumisen -verkkosovelluksen käytöstä ja palautteesta.
Kuva: Infograafi UKK-instituutin Arvioi liikkumisesi -verkkosovelluksen käytöstä ja palautteesta ensimmäisen vuoden osalta.

Mistä sovelluksessa on kyse?

UKK-instituutin liikkumisen suosituksen verkkosovellus auttaa selvittämään liikkuuko sovelluksen käyttäjä terveytensä kannalta tarpeeksi, nukkuuko hän riittävästi ja kuinka aktiivista hänen arkensa on.

Maksuton Arvioi liikkumisesi -verkkosovellus antaa lyhyen palautteen liikkumisen suosituksen sisältöalueiden toteutumisesta ja tuottaa visuaalisen yhteenvedon käyttäjän tilanteesta suhteessa vähimmäissuositukseen. Sovellus tarjoaa myös tiiviissä muodossa tutkittua tietoa suosituksen osa-alueiden merkityksestä terveydelle ja hyvinvoinnille sekä ohjaa vinkkeihin nykytilanteen kohentamiseksi, jos sille on tarvetta.

Tietokoneella ja mobiililaitteilla toimivassa sovelluksessa on omat käyttäjäpolkunsa seuraaville aikuisryhmille: työikäiset aikuiset, yli 65-vuotiaat ikäihmiset, raskaana olevat, alle vuosi sitten synnyttäneet sekä aikuiset, joiden liikkuminen on vaikeutunut tai jotka käyttävät apuvälinettä tai pyörätuolia.

Sovellus on tällä hetkellä saatavilla suomeksi ja ruotsiksi. Ensimmäisen vuoden yhteenveto koskee suomenkielistä versiota, joka löytyy osoitteesta ukkinstituutti.fi/arvioiliikkumisesi. Ruotsinkielisen version osoite on ukkinstituutti.fi/sv/bedommotion.

Verkkosovelluksen kysymykset on koottu ammattilaisten pyynnöstä myös kysymyslistaksi, jota voi niin ikään käyttää apuna liikkumistottumuksista keskustelussa.

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan